Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

Tradičná 30. medzinárodná konferencia VYKUROVANIE 2022 je v tomto roku zameraná na tému „Čistá energia pre modrý vzduch a zelenú prírodu“. Odborný program je rozdelený do 5 samostatných celkov prislúchajúcich jednotlivým dňom: Energetika budov Progresívna výroba tepla Alternatívne zdroje energie Automatizácia vo vykurovaní Energetické služby Spolu sa uskutoční 13 samostatných sekcii, 4 diskusné fóra a exkurzia. S prednáškou vystúpi okolo 100 odborníkov, z toho pätina zo zahraničia. Ich príspevky budú publikované v 500 stránkovom zborníku. Zároveň 30 popredných firiem bude prezentovať svo... viac

Súčasná pandemická situácia významným spôsobom zasahuje do všetkých odvetví hospodárstva, stavebníctvo nevynímajúc. Preto je legitímna otázka, ako vývoj v tejto oblasti vidí ministerstvo dopravy a aké opatrenia sa pripravujú na zmiernenie nepriaznivých dôsledkov pre stavebný sektor.  Naštartovanie veľkých verejných projektov je jednoznačne efektívny nástroj na mitigáciu následkov ekonomickej krízy. V súvislosti so zmiernením dôsledkov v sektore stavebníctva Ministerstvo dopravy a výstavby SR (ďalej len ministerstvo) pripravilo na nadchádzajúce obdobie viacero opatrení a investícií. Investície... viac

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny spustí na začiatku roka 2022 Národný projekt operačného programu Ľudské zdroje: Podpora vzdelávacích aktivít zameraných na profesijnú mobilitu. Cieľom je podpora zamestnanosti, a to možnosťou cieleného vzdelávania jednotlivcov - zamestnancov pre ich lepšie uplatnenie sa na meniacom trhu práce. Projekt budú realizovať úrady práce po celom Slovensku a jeho financovanie je zabezpečené prostredníctvom štrukturálnych a investičných fondov EÚ.  Viac o spustení a fungovaní Národného projektu priblížil generálny riaditeľ sekcie Fondov EÚ na MPSVR SR, Boris Slob... viac

Stavebníctvo na Slovensku aj v tomto roku opäť v celkovej produkcii kleslo a v posledných rokoch sa vyvíja proporcionálne horšie v porovnaní s tým, ako sa darí ekonomike krajiny aj ostatným priemyselným odvetviam.  Stavebná produkcia zaostáva v porovnaní s minulým, ale aj predminulým rokom. Stavbári aktuálne zápasia nielen s opätovne sa vracajúcimi vlnami koronakrízy a s vyvolanými dôsledkami, ale najnovšie aj s rastom cien materiálov na stavbách. Je nevyhnutné začať riešiť príčiny, ktorých dôsledkom je tento nepriaznivý vývoj. Prezident ZSPS, Pavol Kováčik priblížil stav alarmujúcej situácie... viac

doc. Ing. Ján Lešinský, CSc., Strojnícka fakulta STU v Bratislave, www.sjf.stuba.sk Začnem od jednotlivca: pozorovatelia neskúmajú svoj vlastný príbeh, sú na scéne ale nie sú súčasťou deja. Biokríza od svojho začiatku čoraz silnejšie poukazuje, že najprv sa treba sústrediť na človeka (jednotlivca), ktorý je v nezvládnutej situácii často bezradný, nedodržiava pravidlá a nespolupracuje pri náprave chýb ani vzťahov, lebo: bol zvyknutý pracovať v kolektíve, dnes je sám, zodpovednosť či flexibilná kolektívna spolupráca sú skôr súčasťou minulosti, už pri začiatkoch rastu priemyslu, postupne bu... viac

Náročný rok 2021 sa pomaly blíži ku koncu. Pretrvávajúce zložité obdobie nás všetkých priviedlo k novým úvahám a rozhodnutiam. Ako pokračovať vo svojej práci, ako neuhnúť pred prekážkou a pokračovať vo svojich predsavzatiach, plánoch a byť nápomocní aj v týchto nie ľahkých časoch. Veľa nových situácií sme zažili a v mnohom sme sa priučili. Hromadné stretnutia boli obmedzené, ale podarilo sa nám stretnúť aj na niektorých odborných podujatiach. Žijeme v rýchlo meniacom sa období, je potrebné citlivo vnímať postrehy kolegov, potreby obchodných partnerov a vízie odborníkov v daných oblastiach vývo... viac

Zlepšenie dopravnej situácie, časová úspora pre vodičov, ale najmä odbremenenie obcí Chorvátsky Grob a Slovenský Grob od tranzitnej dopravy. To všetko prinesie vybudovanie cestného obchvatu obcí Malokarpatska. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI SR) schválilo pre Bratislavský samosprávny kraj (BSK) nenávratný finančný príspevok. Nová cesta bude merať 1,7 kilometra a v súčasnosti je už vo výstavbe. „Napriek tomu, že pre rozvoj dopravy v Bratislavskom kraji je kľúčová koľajová doprava, potrebné je budovať aj cestné obchvaty okresných miest a obcí, ktoré trpia vy... viac

Detaily projektu Začiatok úseku: diaľničná križovatka Triblavina Koniec úseku: cesta III/1059, spájajúca obec Chorvátsky Grob s časťou Čierna Voda Výstavbu tohto prepojenia si vyžiadala dopravná situácia v území. V posledných desiatich rokoch sa prudko rozvíja urbanizácia územia v oblasti obcí Malokarpatska, čo má za následok zvýšenie dopravnej záťaže na existujúcej cestnej sieti. PRÍNOS PROJEKTU Vybudovanie tejto stavby pozitívne ovplyvní dopravnú situáciu v území, najmä pre obce Chorvátsky a Slovenský Grob. Novovybudovaný úsek cesty aj s pokračovaním ďalších etáp bude slúžiť pr... viac

Slovenská cestná spoločnosť už dlhé roky vždy na jar organizuje podujatie s názvom Cestná konferencia a na slovenské pomery vytvorila nevídanú tradíciu organizovania odborného cestárskeho podujatia.  Cestné konferencie sa začali organizovať v roku 1995 a kontinuitu ich organizovania prezenčnou formou neprerušila dokonca ani pandémia COVID-19. Cestná konferencia 2021 sa konala v dňoch 29. – 30. 6. 2021 v hoteli DoubleTree by Hilton v Bratislave, a to pod záštitou a za osobnej účasti ministra dopravy a výstavby SR Andreja Doležala. Zúčastnilo sa na nej takmer 200 účastníkov zo všetkých kútov Slo... viac

Posledné desaťročia sme svedkami prejavov rýchlej zmeny klimatických podmienok na Zemi, čoho dôkazom sú časté katastrofálne prejavy vo forme záplav, zosuvov, kamenných prúdov, ekologických havárií či vzniku tornád. Ako príklady týchto zmien stačí spomenúť ničivý kamenný prúd v Malej Fatre, vo Vrátnej doline na Pasekách v roku 2014, rozsiahle zosuvy v Žilinskom, Prešovskom a Košickom kraji v roku 2016 (Nižná Myšľa, Veľké Kapušany...). Prejavy ničivého tornáda triedy F3 a F4 zažili obyvatelia juhomoravského kraja v júni 2021, keď v obciach Moravská Nová Ves, Mikulčice, Hrušky a Lužice došlo k de... viac