Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

Odborná literatúra / Professional literature

Monografie a učebnice

Autori Názov Počet strán ISBN Rok vydania
Brodňan, M., Šlopková, K. Stavebná chémia 134 978-80-554-1423-2 2018
Decký, M. a kol. Cementobetónové vozovky a spevnenia dopravných plôch 365 978-80-554-1476-8 2018
Decký, M. a kol. Mechanika vozoviek pozemných komunikácií 400 978-80-554-1487-4 2018
Ďurica a kol. Energetické a environmentálne navrhovanie a hodnotenie budov 395 978-80-554-1296-2 2017
Melcer, J. a kol. Dynamika dopravných stavieb 374 978-80-554-1178-1 2016
Bekeč, I., Ďurčanská, D. Projektovanie križovatiek na pozemných komunikáciách 114 978-80-554-1053-1 2015
Čelko, J. a kol. Dopravné plánovanie 265 978-80-554-1112-5 2015
Ďurčanská, D. a kol. Ekologické aspekty cestnej dopravy 296 978-80-554-1000-5 2015
Ižvolt, L. , Hodas, S., Šestáková, J. Železničné staviteľstvo 1 561 987-80-554-1122-4 2015
Koťka, V. , Koreň, M., Ižvoltová, J. Geoinformatika pre inžinierov 284 978-80-554-1145-3 2015
Bujňák, J. Nosné konštrukcie hál z ocele 163 978-80-554-0913-9 2014
Decký, M., Kováč, M. Pozdĺžna rovnosť vozoviek pozemných komunikácií 222 978-80-554-0925-2 2014
Decký, M., Drličiak, M., Komačka, J. akol. Mechanika vozoviek pozemných komunikácií 494 978-80-554-0934-4 2014
Drusa, M., Decký, M. akol. Navrhovanie akontrola zemných konštrukcií dopravných stavieb 520 978-80-554-0823-1 2014
Gschwendt, Z., Schlosser, F. a kol. Materiály atechnológie na stavbu vozoviek 208 978-80-554-0935-1 2014
Benčat, J. Pružnosť apevnosť 1 425 978-80-554-0806-4 2013
Bujňák, J. Kovové nosné konštrukcie stavieb 115 978-80-554-0643-5 2013
Hroncová, Z., Koteš, P. Betónové konštrukcie. Vybrané state. Prvky namáhané normálovou silou aohybovým momentom azákladové pätky 209 978-80-554-0789-0 2013
Lajčáková, G. akol. Pohyblivé zaťaženie avplyvové čiary 322 978-80-554-0688-6 2013
Schlosser, F. akol. Technológia stavieb 568 978-80-554-0622-0 2013
Bujňák, J. a kol. Spriahnuté oceľobetónové konštrukcie 98 978-80-554-1515-4 2018)1
Kuchárová, D. Statika stavebných konštrukcií 3 95 978-80-554-1516-1 2018)1
Skriptá
Gocál, J., Hlinka, R. Oceľové mosty 1. Príklady 177 978-80-554-1443-0 2018
Trojanová, M. Cena v stavebníctve 58 978-80-554-1473-7 2018
Papán, D. a kol. Návody na cvičenia pevnosť a plasticita II 127 978-80-554-1483-6 2018
Valašková, V. Statika stavebných konštrukcií 3 Všeobecná deformačná metóda 121 978-80-554-1486-7 2018
Ďurčanská, D., akol. Základy ochrany a tvorby životného prostredia 187 978-80-554-1371-6 2018
Krušinský, P. a kol. Historické drevené konštrukcie 200 978-80-554-1289-4 2016
Brodňan, M., Čavojcová, A., Jošt, J. Stavebné materiály. Návody na cvičenia 192 978-80-554-0983-2 2015
Kováč, M. , Mužík, J. In Roads. Podpora počítačového projektovania líniových stavieb 111 978-80-554-1031-9 2015
Papán, D.,
Papánová, Z., Figuli, L.
Návody na cvičenia pružnosť a plasticita 180 978-80-554-1137-8 2015
Šrámek, J. Časové plánovanie – návody na cvičenia 104 978-80-554-0876-7 2014
Danišovič, P., Schlosser, F. Tunely. Riadenie aprevádzka tunelov. Návody na cvičenia 96 978-80-554-0962-7 2014
Korenková, R. akol. Konštrukcie budov. 3.časť Šikmé strechy 108 978-80-554-0791-3 2013

)1 rozpracované publikácie k 31. 12. 2018

Zdroj a aktualizácia:
http://edis.uniza.sk/kategoria1/1/Studijna-literatura/?rok=2017&typ1=2&typ2=6&zoradit=id%20DESC

Predajňa skrípt:
Vysokoškolákov 24, 010 26 Žilina
tel: 00421 41 5134925
mail:predajnaskript@uniza.sk

Monografie a učebnice

Autori Názov Počet strán ISBN Rok vydania
Olexa Tomáš, Mandula Ján Únava asfaltom stmelených materiálov na obrusné vrstvy vozovky 81 978-80-553-2985-7 2018
Debravský Marián, Mandula Ján Nízkoteplotné asfaltové zmesi na báze zeolitu 115 978-80-553-2920-8 2017
Milan Moravčík, Michal Tomko, Ivo Demjan Staticky určité prútové konštrukcie 222 978-80-553-2687-0 2017
Slávka Harabinová, Eva Panulinová, Jozef Mitro Vybrané kapitoly z geotechniky 124 978-80-553-2062-5 2015
Kvočák Vincent, Rovňák Marián, Roth Oto, Beke Pavol, Dubecký Daniel, Kanischev Ruslan Doskové mosty so zabetónovanými nosníkmi modifikovaných tvarov 80 978-80-553-1956-8
2014
Vincent Kvočák, Josef Vičan, Jozef Gocál, Jaroslav Odrobiňák, Richard Hlinka Navrhovanie oceľových mostov podľa európskych noriem 354 978-80-553-1614-7 2013
Milan Moravčík, Michal Tomko, Ivo Demjan Staticky neurčité prútové konštrukcie riešené silovou metódou 282 978-80-553-1495-2 2013
Peter Platko Oceľové prierezy a ich prierezové charakteristiky 246 978-80-553-1436-5 2013
Skriptá
Terpáková Eva Diagnostika stavebných konštrukcií 200 978-80-553-2897-3 2017
Eštoková Adriana Trvanlivosť stavebných materiálov 88 978-80-553-3184-3 2017
Viktória Bajzecerová Drevené konštrukcie amosty. Cvičenia-časť 1 94 978-80-553-2849-2 2017
Peter Platko Špeciálne oceľové konštrukcie, 1. časť 99 978-80-553-3198-0 2017
Sergej Priganc, Darina Kušnírová, Štefan Kušnír, Peter Sabol Príklady navrhovania betónových prvkov 248 978-80-553-2160-8 2016
Vincent Kvočák, Josef Vičan Kovové mosty 1 196 978-80-553-3032-7 2016
Alena Tažiková Náklady a ceny 79 978-80-553-3043-3 2016
Július Strigáč, Nadežda Števulová Stavebné spojivá s nižšou emisiou CO2: zmesové cementy, hybridné cementy a geopolyméry
228 978-80-553-3037-2 2016
Mohamad Al Ali, Róbert Šoltýs Základy navrhovania oceľových a drevených nosných prvkov 96 978-80-553-2455-5 2015
Mohamad Al Ali, Róbert Šoltýs Steel and timber structures 1 94 978-80-553-2454-8 2015
Eva Panulinová, Slávka Harabinová Základy geotechniky Basic geotechnics
97 978-80-553-2085-4 2015
Kamila Kotrasová, Eva Kormaníková Statika konštrukcií Static analysis of constructions 120 978-80-553-2065-6 2015
Eva Kormaníková, Kamila Kotrasová Theoretical Mechanics Teoretická mechanika 100 978-80-553-2064-9 2015
Eva Kormaníková, Kamila Kotrasová Elasticity and Plasticity Pružnosť a plasticita 97 978-80-553-2063-2 2015
Sergej Priganc, Darina Kušnírová, Štefan Kušnír, Peter Sabol Betónové a murované nosné sústavy 164 978-80-553-2400-5 2015
Sergej Priganc, Darina Kušnírová, Štefan Kušnír, Peter Sabol Betónové a murované nosné prvky 132 978-80-553-2401-2 2015
Michal Tomko, Tomáš Polanský Pevnosť a plasticita 97 978-80-553-2052-6 2015

Zdroj a aktualizácia:
https://epc.lib.tuke.sk/PrehladPubl.aspx

Monografie, učebnice, skriptá

Autori Názov Počet strán ISBN Rok vydania
Somorová : Stavebné inžinierstvo v praxi 67 978-80-227-4817-9 2018
Kopecký a kol. Geológia pre stavebných inžinierov 227 978-80-227-4888-9 2018
Hubová: Statika stavebných konštrukcií 295 978-80-227-4677-9 2017
Psotný, Véghová: Statika, Riešené príklady 138 978-80-227-4692-2 2017
Somorová : Facility management v stavebníctve 132 978-80-227-4720-2 2017
Nánásiová, Kohnová: Štatistika a pravdepodobnosť, Základy matematickej štatistiky a teórie pravdepodobnosti 199 978-80-227-4527-7 2016
Turček a kol.: Zakladanie stavieb, Stavebné jamy, oporné konštrukcie a zlepšovanie zemín 203 978-80-227-4558-1 2016
Psotný, Véghová: Stavebná mechanika, Návody na cvičenia 133 978-80-227-4629-8 2016
Dický, Prekop, Tvrdá: Pružnosť a pevnosť, Pomôcka k cvičeniam 193 978-80-227-4631-1 2016
Sokol, Tvrdá: Dynamika stavebných konštrukcií 214 978-80-227-4638-0 2016
Dický, Jendželovský: Stavebná mechanika 242 978-80-227-4642-7 2016
Chabroňová: Podzemné stavby (cvičenia) 188 978-80-227-4526-0 2016
Abrahoim, Borzovič: Železobetónové nosné sústavy, Návody na cvičenia 189 978-80-227-4414-0 2015
Jendželovský a kol. : MKP v statike a dynamike konštrukcií. Analýza konštrukcií 124 978-80-227-4417-1 2015
Harvan: Predpätý betón, Navrhovanie podľa spoločných európskych noriem 262 978-80-227-4427-0 2015
Krajčík, Petráš: Energetické hodnotenie budov 231 978-80-227-4462-1 2015
Ravinger, Véghová: Pružnosť a plasticita + CD 252 978-80-227-4478-2 2015
Bilčík, Gajdošová: Design of concrete members 134 978-80-227-4125-5 2014
Füri, Kurčová: Termomechanika, cvičenia 350 978-80-227-4132-3 2014
Harvan: Železobetónové nosné sústavy, Navrhovanie podľa európskych noriem 292 978-80-227-4142-2 2014
Somorová : Údržba budov, Facility management 167 978-80-227-4187-3 2014
Palko: Lešenia, debnenia a podpery 69 978-80-227-4168-2 2014
Prokopčáková: Technológia stavebných procesov 1, Návody na cvičenia 66 978-80-227-4224-5 2014
Husár: Metrológia v geodézii 141 978-80-227-4283-2 2014
Ďuračiová: Databázové systémy v GIS 178 978-80-227-4292-4 2014
Čistý a kol.: Spracovanie údajov v environmentálnom inžinierstve 136 978-80-227-4293-1 2014

Zdroj: podklady STU a aktualizácia:
https://www.stuba.sk/buxus/generate_page.php?page_id=3171

Predajne:
STAVEBNÁ FAKULTA STU, kníhkupectvo JAGA GROUP, s. r. o.
ul. Imricha Karvaša 2 , 811 07 Bratislava
tel:.: +421 2 52 92 59 89

FAKULTA ARCHITEKTÚRY STU, Vydavateľstvo EUROSTAV, spol. s. r. o.,
kníhkupectvo ARCHBooks
Námestie slobody 19, 811 06 Bratislava
tel.: +421 2 32 66 28 11


PROFESIJNÉ VZDELÁVANIE PRE CESTNÉ STAVITEĽSTVO A HOSPODÁRSTVO

Personálny rozvoj odborníkov pôsobiacich v oblasti dopravného staviteľstva je cieľom ďalšieho (celoživotného) vzdelávania v neakreditovanom vzdelávacom programe cestné staviteľstvo a hospodárstvo (CSH). Profesijné vzdelávanie, ktoré je súčasťou celoživotného vzdelávania, sa organizuje pre odborníkov pôsobiacich najmä pri správe, rekonštrukcii, údržbe a opravách dopravných stavieb.

Celoživotné vzdelávanie je výchovné a vzdelávacie pôsobenie a učenie uskutočňované vo formálnom vzdelávaní, neformálnom vzdelávaní a nevýučbovom (informálnom) vzdelávaní zamerané na nadobudnutie a prehĺbenie vedomostí, zručností a schopností fyzickej osoby v súlade so základným právom na vzdelanie a so základným právom na slobodnú voľbu povolania a prípravu naň. V zahraničí sa neformálnym vzdelávaním umožňuje aj nadobudnutie kvalifikácie [1]. Na nadobúdanie, hodnotenie a overovanie odbornej kvalifikácie na účely výkonu povolaní podľa osobitných predpisov, na prípravu na výkon odborných činností (podľa osobitných predpisov), na uznávanie dokladov o odbornej kvalifikácii a na formálne vzdelávanie sú určené samostatné predpisy.

Ďalšie (celoživotné) vzdelávanie sa môže vykonávať podľa zákona o celoživotnom vzdelávaní (č. 568/2009 a súvisiacich predpisov) formou nadväzujúcou na školské vzdelávanie prostredníctvom vzdelávacích programov, ktoré určujú konkrétne ciele, obsah, metódy a riadenie (neformálneho) vzdelávania. Vzdelávacie programy môžu byť členené na moduly (samostatné odborné kurzy). Môže sa konať ako záujmové alebo profesijné vzdelávanie [1], [4], [7].

Formálne vzdelávanie je výchovné a vzdelávacie pôsobenie a učenie uskutočňované na školách, po ktorých úspešnom absolvovaní fyzická osoba nadobudne doklad o získaní stupňa vzdelania (napr. maturitné vysvedčenie, diplom...).

Neformálne vzdelávanie je výchovné a vzdelávacie pôsobenie a učenie mimo formálneho vzdelávania, uskutočňované vo vzdelávacích inštitúciách zamerané na doplnenie, rozšírenie alebo prehĺbenie vedomostí, zručností a schopností fyzickej osoby s cieľom získania, zvýšenia alebo prehĺbenia čiastočnej kvalifikácie alebo úplnej kvalifikácie na výkon povolania, prípravy na získanie stupňa vzdelania alebo naplnenia záujmov a potrieb. Je zamerané na doplnenie, rozšírenie alebo prehĺbenie vedomostí, zručností a schopností

Odborná spôsobilosť je súhrn vedomostí, zručností a schopností požadovaných na výkon povolania. Je dôležitou súčasťou vzdelávacích programov. Profesijné vzdelávanie umožňuje získať odbornú spôsobilosť na výkon povolania podľa určených štandardov a má predpoklad pre svoj rozvoj vzhľadom na potreby praxe. Predpokladá sa väčší význam doškoľovania a celoživotného vzdelávania, ktoré sa pravdepodobne bude vo väčšej miere využívať pre konkrétne potreby praxe napriek existencii vysokoškolského a doktorandského štúdia.

Úplná kvalifikácia je stupeň vedomostí, zručností a schopností fyzickej osoby vykonávať všetky pracovné činnosti v určitom povolaní.

Celoživotné, dištančné vzdelávanie je pre budúce potreby praxe vhodnou metódou zvyšovania odbornej úrovne a kvalifikovanosti odborníkov. Úspešným absolvovaním sa získa osvedčenie.


Univerzitné vzdelávanie

V súčasnosti poskytujú školské vzdelávanie univerzity (vo formálnom vzdelávaní) v študijných programoch akreditovaných Akreditačnou komisiou podľa vysokoškolského zákona (č. 131/2002) a nadväzujúcich predpisov vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania (bakalárske – Bc., inžinierske – Ing. a doktorandské – PhD.) pre potreby inžinierskeho staviteľstva v dennej a externej forme na troch fakultách v súlade s vysokoškolským zákonom. Vysokoškolské štúdium v Slovenskej republike sa v súčasnosti poskytuje na 40 univerzitách a vysokých školách (20 verejných, 3 štátnych, 12 súkromných a 5 zahraničných pôsobiacich v SR). Na troch univerzitách v SR sa uskutočňuje vzdelávanie v akreditovaných študijných programoch na stavebných fakultách univerzít vo všetkých troch stupňoch pre potreby dopravných stavieb, cestného staviteľstva a hospodárstva (tab. 1).

Tab. 1 Akreditované študijné programy na stavebných fakultách (zameranie na dopravné stavby)
Univerzita Bc. štúdium Ing. štúdium PhD. štúdium
STU v Bratislave inžinierske konštrukcie a dopravné stavby nosné konštrukcie stavieb teória a konštrukcie inžinierskych stavieb
TU v Košiciach 1. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby,
2. realizácia dopravných stavieb
1. nosné konštrukcie a dopravné stavby,
2. realizácia dopravných stavieb
teória a navrhovanie inžinierskych stavieb
ŽU v Žiline 1. staviteľstvo,
2. Civil Engineering,
3. technológia a manažment stavieb
1. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby,
2. plánovanie dopravnej infraštruktúry,
3. technológia a manažment stavieb
1. teória a konštrukcie inžinierskych stavieb,
2. technológia a manažment stavieb.

Úspešným absolvovaním školského vzdelávania sa získava stupeň vzdelania. Univerzity pripravujú akreditačné spisy v pravidelných intervaloch. Určujú čo najatraktívnejšie názvy študijných odborov (ktoré sú určené) a súvisiacich študijných programov (ktoré sa akreditujú), čo môže spôsobiť, že nie vždy vyjadrujú potreby praxe vzhľadom na fenomén vedeckej a výskumnej činnosti hodnoteného pracoviska. A budúci študenti si potom študijný program nezvolia. V tab. 2 sú uvedené názvy študijných programov na niektorých zahraničných univerzitách.


Tab. 2 Študijné programy na vybratých zahraničných univerzitách
Univerzita Bc. štúdium Ing. štúdium PhD. štúdium
ČVUT Praha )1 Konstrukce a dopravní stavby (3647R013) Konstrukce a dopravní stavby (3607T009) Konstrukce a dopravní stavby (3607V009)
VUT Brno )2 Konstrukce a dopravní stavby Konstrukce a dopravní stavby (Dopravní stavby)
Konstrukce a dopravní stavby
Konstrukce a dopravní stavby
TU-VŠB Ostrava Dopravní inženýrství
Dopravní stavby
Dopravní stavby
Konstrukce staveb )3
Dopravní inženýrství
Dopravní stavby
Konstrukce staveb)3
TU Wien 033 265 Bauingenieurwesen (Prüfungsfach Verkehr und Mobilität - Verkehrsplanung; Straßenwesen; Eisenbahnwesen) )4 066 505 Bauingenieurwissenschaften (Eisenbahnwesen 2; Verkehrswirtschaft; Straßenbau und Straßenerhaltung; Straßenplanung und Umweltschutz )5 786 600 Technischen Wissenschaften Architektur
ETH Zürich)6 Bauingenieurwissenschaften (Verkehrssysteme) )6 Bauingenieurwissenschaften (Verkehrssysteme) )6 - )7
)1 študijný program je členený na odbory;
)2 obsahuje aj zameranie na rekonštrukcie;
)3 konštrukcie a mosty;
)4 staviteľstvo (skúšobný odbor doprava a mobilita – dopravné plánovanie; cestné staviteľstvo; železničné staviteľstvo);
)5 vedný odbor staviteľstvo (železničné staviteľstvo 2; dopravné hospodárstvo; cestné staviteľstvo a údržba; navrhovanie ciest a životné prostredie);
)6 staviteľstvo – dopravné systémy;
)7 odborné katedry ponúkajú a organizujú doktorandské programy podľa potreby

Personálny rozvoj

Pre potreby rozvoja dopravného staviteľstva a cestného hospodárstva bol vytvorený – na základe požiadavky odbornej praxe – neakreditovaný vzdelávací program cestné staviteľstvo a hospodárstvo (CSH). Podľa projektu bola vytvorená modulová skladba zo 14 modulov. Vzdelávací program cestné staviteľstvo a hospodárstvo bol schválený koncom roka 2015 v Slovenskej cestnej spoločnosti a pôvodne mal 14 modulov, neskôr pribudlo – na základe požiadaviek praxe – ďalších 9 modulov. Každý modul obsahuje 9 h výučby a 1 h rozpravy so záverečným testom. Úprava modulov je možná a prípadné zmeny sú odrazom aktuálnej požiadavky praxe. Na základe odporúčaní odborníkov z praxe boli vytvorené moduly zamerané najmä na technológie stavby, opráv, údržbu a správu pozemných komunikácií. Úprava je možná aj pri vytvorení rozširujúcej obsahovej náplne modulov.

Realizácia projektu sa uskutočňuje postupne pod gesciou Slovenskej cestnej spoločnosti (SCS). Podľa projektu bola dohodnutá aktívna spolupráca so stavebnými fakultami v Slovenskej republike, ktoré umožnili vzdelávanie odborníkov pôsobiacich v cestnom staviteľstve a hospodárstve v učebniach vybavených multimediálnou technikou. Na prednáškach v rámci kurzov sa podieľali aj pedagógovia fakúlt. Od r. 2017 sa umožňuje aj študentom v dennej forme štúdia a odbore súvisiacom s dopravou a cestným staviteľstvom a hospodárstvom absolvovať vzdelávací program a získať osvedčenie, čo umožňuje absolventom kurzu lepšie začlenenie do pracovného procesu po ukončení štúdia v odbore, ktorý študovali.

Informácie o termínoch a náplni modulov sú zverejňované na webovom sídle Slovenskej cestnej spoločnosti www.cestnaspol.sk. Termín na prihlásenie do vybraného kurzu bol určený podľa harmonogramu a obsahovej náplne jednotlivých modulov, podľa ktorej boli prednášky a prezentácie pripravené. Podľa zásad projektu (metóda dištančného vzdelávania) boli v jednotlivých moduloch prezentácie autorov prednášok doručené účastníkom elektronicky vopred. Po prednáškach sa každý modul ukončil rozpravou a záverečným testom. V rokoch 2016 až 2018 absolvovalo jednotlivé kurzy zamerané na problematiku cestného hospodárstva vyše 190 účastníkov. Absolventi získavajú po úspešnom ukončení osvedčenie s výpisom absolvovaných predmetov. Osvedčenie môže slúžiť na uznanie odbornej spôsobilosti vo vysielajúcej organizácii.

Každý modul bol organizovaný na všetkých univerzitách. V niektorých prípadoch – vzhľadom na samofinancovanie projektu – bol kurz v module organizovaný podľa počtu záujemcov (nie všetky moduly sa uskutočnili na všetkých fakultách). Jeden modul cestmajster (CES) bol organizovaný aj v nasledujúcom roku ako opakovaná aktivita (na inej univerzite).

Pri realizácii projektu (v roku 2018 a neskôr) sa uvažovalo aj o zvýšení požiadaviek na problematiku cestného staviteľstva a hospodárstva v rámci personálneho rozvoja, ktoré by mali byť naplnené odbornými aktivitami v oblasti profesijného vzdelávania. Zvažovala sa aj forma odborných aktivít pre odborníkov pôsobiacich v cestnom staviteľstve a hospodárstve kolokviálneho typu (pozn.: kolokvium – vedecká diskusia, zvyčajne úzko špecializovaná, organizovaná na širokej, aj medzinárodnej základni) ako doplnenie vzdelávacích aktivít k realizovaným modulom alebo ako samostatné problémy správy a údržby cestného hospodárstva. Prednášky a odborná rozprava sa predpokladali za účasti 1 odborníka z akademického alebo vedeckého prostredia a 1 odborníka z odbornej praxe a samotných účastníkov odbornej aktivity. Cieľom by malo byť zvýšenie účinnosti takých opatrení, ktoré by optimalizovali výkony správcovských organizácií v cestnom staviteľstve a hospodárstve. Moduly neakreditovaného vzdelávacieho programu sú uvedené aj s obsahovou náplňou realizovaných modulov v tab. 3.

Tab. 3 Moduly programu cestné staviteľstvo a hospodárstvo (CSH)
Symbol Kód Názov modulu)1 Počet hodín
PCS 010xxx PROJEKTOVANIE CESTNÝCH STAVIEB
Dopravnoinžinierske podklady, požiadavky na projektovú dokumentáciu, smerové, výškové vedenie trasy, priečne usporiadanie, odvodnenie, objekty. Výpočtové programy, aplikácie
10
DOZ 020xxx DOPRAVNÉ ZNAČENIE 10
BEC 030xxx BECEP (BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREPRAVY) 10
OZP 040xxx OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA (HLUK, EIA) 10
SPT 050xxx STAVBA A PREVÁDZKA TUNELOV 10
TCS 060xxx TECHNOLÓGIE CESTNÉHO STAVITEĽSTVA
Požiadavky na zeminy v podloží, kamenivo, spojivá, technológie výstavby podkladových vrstiev z nestmelených materiálov, stmelených cementom a bitúmenovými spojivami, kryty vozoviek na báze asfaltových spojív, cementobetónové vozovky, kontrola kvality
10
ÚSC 070xxx ÚDRŽBA A SPRÁVA CIEST
Rozdelenie údržby, poruchy vozoviek, výtlky, technológie údržby (postreky, nátery, tenké úpravy...) zimná údržba, recyklácia, obnova, opravy, spracovanie údajov a rozhodovacie procesy
10
DAS 080xxx DIAGNOSTIKA A SKÚŠOBNÍCTVO
Diagnostika vozoviek, skúšky zemín a únosnosť podložia, skúšanie cestných stavebných materiálov (kameniva, spojív...), skúšanie zmesí pre stavbu ciest, hodnotenie kvality konštrukčných vrstiev, konštrukcií a hotového diela
10
RCS 090xxx REKONŠTRUKCIE CESTNÝCH STAVIEB 10
ODS 100xxx OBJEKTY DOPRAVNÝCH STAVIEB
Mosty, priepusty, múry (technológie), odvodnenie dopravných stavieb (počas výstavby a v užívaní), tunely (riadenie prevádzky tunelov)
10
SPM 110xxx SPRÁVA MAJETKU 10
MAJ 120xxx MAJSTER STAVEBNEJ ČINNOSTI 10
STA 130xxx STAVBYVEDÚCI DOPRAVNÝCH STAVIEB 10
EDS 140xxx EKONOMIKA DOPRAVNÝCH STAVIEB 10
DIP 150xxx DOPRAVNÉ INŽINIERSTVO A PLÁNOVANIE 10
MES 160xxx MESTSKÉ INŽINIERSTVO 10
ZSU 170xxx ZIMNÁ SLUŽBA A ÚDRŽBA 10
CES 180xxx CESTMAJSTER
Riadenie cestného a diaľničného hospodárstva, činnosť strediska správy a údržby diaľnic, stredisko správy ciest
10
SHC 190xxx SYSTÉM HOSPODÁRENIA S CESTAMI 10
SHM 200xxx SYSTÉM HOSPODÁRENIA S MOSTAMI
Konštrukcie mostov, diagnostika mostov, zber dát (o moste) a rozhodovacie procesy, poruchy mostov, technológie údržby, opráv a rekonštrukcie
10
KDS 210xxx KVALITA DOPRAVNÝCH STAVIEB (KDS)
Podložie; podkladové vrstvy vozovky zo stmelených a z nestmelených materiálov; kryty netuhých vozoviek; kryty tuhých vozoviek; povrchové vlastnosti vozoviek
10
UPK 220xxx ÚDRŽBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ
Poruchy vozoviek (výtlky, trhliny, nerovnosti...); spracovanie údajov z diagnostiky a rozhodovacie procesy; technológie údržby (postreky, nátery, tenké úpravy...); recyklácia, obnova, opravy; zimná údržba
10
MCH 230xxx MANAŽMENT CESTNÉHO HOSPODÁRSTVA 10
Poznámka:
realizované moduly (do 31. 12. 2018) s ich obsahovou náplňou modulu
pripravovaný modul (na rok 2019)

Vysielajúca inštitúcia môže požadovať určité zručnosti, schopnosti a vedomosti pre zaradenie zamestnanca na pracovnú pozíciu. Môže to byť napr. smernica o vzdelávaní zamestnancov pôsobiacich v určitom povolaní, napr. na základe nariadenia vlády [6] o pravidelnom preškolení na pozíciu operátora tunela alebo preskúšanie vodičov špeciálnych a dopravných zariadení a pod. Rovnako môže byť požiadavka inštitúcie, aby zamestnanec absolvoval špeciálnu odbornú prípravu súvisiacu s jeho povolaním. Profesijné vzdelávanie umožňuje veľmi rýchlo uskutočniť plánovanú aktivitu a tým zvýšiť kvalitatívnu úroveň technických, technologických a správcovských činností v oblasti dopravných stavieb a cestného hospodárstva aj s prispením informačných technológií.

Záver

Vzdelávacie aktivity pre odborníkov v praxi budú organizované častejšie ako doteraz. Výsledky výskumu a nové technológie vyžadujú preškolenie odborníkov v praxi. Predpokladá sa, že:

 • kvalifikácia a odborná spôsobilosť – budú potrebné aj pre absolventov vysokých škôl a sú dôležitou súčasťou vzdelávacích programov,
 • iné formy vzdelávania (ako formálneho – školského) sú súčasťou celoživotného procesu,
 • profesijné vzdelávanie má predpoklad na svoje rozšírené uplatnenie vo všetkých sférach technického a technologického rozvoja,
 • vzdelávací program cestné staviteľstvo a hospodárstvo (CSH) si vyžiadali odborníci z praxe, ktorí pôsobia v odbore 15 až 20 rokov a v súčasnosti pociťujú nedostatok vedomostí a zručností súvisiacich s využitím nových technológií, materiálov a spôsobu riadenia, najmä s dôrazom na nové technológie stavebnej povahy, materiálové inžinierstvo a informačné technológie,
 • nové formy štúdia (v profesijnom vzdelávaní) umožňujú špecializovať štúdium podľa potrieb praxe,
 • v budúcnosti sa predpokladá väčší význam doškoľovania a celoživotného vzdelávania – pre potreby praxe,
 • požiadavky praxe súvisiace s odbornou spôsobilosťou sa dajú lepšie a rýchlejšie splniť v rámci aktivít odborníkov v celoživotnom vzdelávaní ako v procese akreditácie študijných programov vysokých škôl.

Systém opisovaných vzdelávacích aktivít si vyžiadali odborníci z praxe, ktorí majú záujem na zlepšovaní svojich vedomostí a zručností. Aj požiadavky praxe súvisiace s odbornou spôsobilosťou sa dajú rýchlejšie splniť v rámci aktivít odborníkov v celoživotnom vzdelávaní ako v procese akreditácie študijných programov na univerzitách, keď študijné programy pravidelne preveruje Akreditačná komisia a zmeny nie je možné vykonávať ľubovoľne.

Akútne problémy súvisiace s činnosťou riešia inštitúcie samostatne s konkrétnymi odborníkmi z praxe. Najbližšie vzdelávacie aktivity v Slovenskej cestnej spoločnosti by mali byť venované problematike rekonštrukcie a údržby vozoviek a správe pozemných komunikácií.

Literatúra
 1. SCHLOSSER, F.: Systém vzdelávania v dopravnom staviteľstve. In zborník Q-2008, ŽU v Žiline, 2008
 2. SCHLOSSER, F.: Systém vzdelávania inžinierov. In zborník Q-2004 Technológie údržby ciest, ŽU v Žiline, 2004
 3. SCHLOSSER, F.: Vzdelávanie pre potreby cestného staviteľstva a hospodárstva (CSH) v Slovenskej republike ku dňu 30.11.2018. In správa. Slovenská cestná spoločnosť, 2018
 4. SCHLOSSER, F.: Vzdelávanie odborníkov pre dopravné stavby. In zborník GEOSYNTETIKA 2019, ŽU v Žiline, 2019
 5. Centrum výskumu v doprave . In OP Výskum a vývoj, ITMS 26220220135. ŽU v Žiline, 2015
 6. Nariadenie vlády SR č. 344/2006 Z. z. z 24. mája 2006 o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na tunely v cestnej sieti
 7. Zákon 568/2009 o celoživotnom vzdelávaní, 2009
Prof. Ing. František Schlosser, PhD.

Vedecké monografie

DECKÝ, M. a kol.: Kontrola kvality na stavbách. 4. diel Cestné stavby a súvisiace inžinierske objekty. 2. aktualizované vydanie. Odborná monografia, vydavateľstvo Eurostav, spol. s r. o. Bratislava  2016. Editor: prof. Dr. Ing. Martin Decký, s. 429, ISBN 978-80-89228-45-4.

DECKÝ,M., LEITNER, B., PAPÁN, D.:  Objektivizácia interakčných subsystémov a bezpečnostných rizík dynamickej sústavy vozidlo – vozovka – horninové prostredie. Vedecká monografia, Žilinská univerzita v Žiline, EDIS – vydavateľské centrum ŽU 2017, 1. vyd., s. 297, ISBN 978-80-554-1316-7.

DECKÝ,M. a kol.: Objektivizácia mechanického kmitania indukovaného cestnou dopravou. Vedecká monografia, 1. vyd., Žilinská univerzita v Žiline, EDIS – vydavateľstvo ŽU 2019, s. 279, ISBN 978-80-554-1555-0.

LOVEČEK, Z., DECKÝ,M., VANGEL, J.: História cestného staviteľstva na území Slovenskej a Českej republiky.  Vedecká monografia, 1. vyd., Žilinská univerzita v Žiline, EDIS – vydavateľstvo ŽU 2019, s. 260, ISBN 978-80-554-1591-8.


Vysokoškolské učebnice

ĎURČANSKÁ, D., DECKÝ, M., DRLIČIAK, M., JANDAČKA, D., PAPÁN, D.: Road Transport and the Environment. Vysokoškolská učebnica, Žilinská univerzita v Žiline, EDIS – vydavateľské centrum ŽU 2019, s.278, ISBN 978-80-554-1632-8.

ĎURČANSKÁ, D., DECKÝ, M., JANDAČKA, D., REMIŠOVÁ, E.: Environmentálne problémy sídelných útvarov. EDIS – vydavateľské centrum ŽU 2019, s.257, ISBN 978-80-554-1590-1 (15,67 AH).  

DECKÝ, M., DREVENÝ, I., DRLIČIAK, M., REMEK, Ľ, REMIŠOVÁ, E., ZUZULOVÁ, A.: Navrhovanie a rehabilitácie vozoviek pozemných komunikácií. Skriptá, EDIS - vydavateľstvo ŽU 2019, s. 336, ISBN 978-80-554-1615-1


Vedecké články v časopisoch za posledných 5 rokov

Slovenská republika

 1.     
 2.    KOVÁČ,     M., DECKÝ, M., REMIŠOVÁ, E.: Inovatívny prístup k navrhovaniu     asfaltových vozoviek rešpektujúci priority TUR. In: Časopis     Inžinierske stavby, ročník 63, č. 03/2015, s.36-39, 1335-0846.

      
 3.    REMIŠOVÁ,     E., DECKÝ, M., KOVÁČ, M., DRUSA, M.: Implementácia     objektivizovaných výsledkov výskumu globálneho otepľovania     Slovenska do navrhovania vozoviek. In: Časopis Inžinierske stavby,     ročník 63, č. 03/2015, s.48-51, 1335-0846.

      
 4.    DECKÝ,     M., DRUSA, M., REMIŠOVÁ, E., DREVENÝ, I.: Indirect testing     methods for compaction degree detecting of earth structures of the     airfield areas. In Aero-Journal 2/2015 In: Aero-Jounal. Vedecký     časopis Vydávaný KLD, ŽUŽ, 2/2015, ISSN 1338-8215.    

      
 5.    DECKÝ,     M., MUŽÍK, J., MIČECHOVÁ, L., ĎURIŠ, L., DREVENÝ, I.:     Hodnotenie kvality povrchu vozoviek zastávok MHD stacionárnymi a     mobilnými 3D skenermi. In Fyzikálne  faktory prostredia,     časopis o problematike fyzikálnych faktorov prostredia. Mimoriadne     číslo, Ročník: VII., 2/ 2017, s. 30-35,  ISSN 1338-3922.    

      
 6.     DECKÝ,     M., REMIŠOVÁ, E., KOVÁČOVÁ, D., MIČECHOVÁ, L.:  Vplyv     morfológie povrchu vozoviek na hlukovú záťaž zastavaného     územia sídelných útvarov. In Fyzikálne  faktory     prostredia, časopis o problematike fyzikálnych faktorov     prostredia. Mimoriadne číslo, Ročník: VII., 2/2017, s. 23-29,     ISSN 1338-3922.     

      
 7.    DECKÝ,     M., REMIŠOVÁ, E., KOVÁČ, M., TROJANOVÁ, M., HÁJEK, M.:      Degradácia povrchov krytov asfaltových vozoviek z aspektu      hlukovej záťaže ich okolia. In  Fyzikálne  faktory     prostredia, časopis o problematike fyzikálnych faktorov     prostredia. Ročník: VII., 2/2017, s.8-16,  ISSN 1338-3922.

      
 8.     DRUSA,     M., VLČEK, J., SCHERFEL, W., DECKÝ, M., HÁJEK, M., SEDLÁŘ, B.:     Prednosti penobetónu FC 500 ako podkladovej vrstvy priemyselnej     podlahy. In: Časopis Inžinierske stavby, ročník 66, č. 01/2018,     s.62-64, ISSN 1335-0846.

      
 9.    DECKÝ,     M., DREVENÝ, I.: Objektivizácia morfológie povrchu vozoviek     pomocou teórie stacionárnyh ergodických procesov. In časopis     Znalectvo, Žilinská univerzita, Ústav znaleckého výskumu a     vzdelávania žilinskej univerzity v spolupráci s Ústavom Súdneho     inžinierstva Žilinskej univerzity V Žiline, roč. 14, č. 2,     s. 14-23, ISSN 1335 – 1133.

      
 10.    DECKÝ,     M., JANDAČKA,  J., KROKKER, A., POLONEC, M.: Okružné     križovatky ako účinný nástroj znižovania hlukovej záťaže     ich okolia. In Fyzikálne faktory prostredia - časopis o     problematike fyzikálnych faktorov prostredia. Mimoriadne číslo,     Ročník: IX., november 2018, s.23-26, ISSN 1338-3922.  


Zahraničie

 1.     
 2.    DECKÝ,     M., REMIŠOVÁ, E., KOVÁČ, M., ZGÚTOVÁ, K.: Bearing     capacity objectification of the earth structures of airfields using     in labo and in situ CBR measurements. In:     International journal of Advances in Engineering Research (IJAER),     Vol. 10. Issue V, 11/2015, e-ISSN 2231-5152, p-ISSN 254-1796, s.     73-80.

      
 3.    KOVÁČ,     M., KOTEK, P., DECKÝ, M.: Conventional and Non-Conventional     Equipment for Pavement Surface Macrotexture Measuring. In:     Transactions of the VŠB – Technical University of Ostrava, Civil     Engineering Series.. Volume 15, Issue 1, Pages 17–22, ISSN     (Online) 1804-4824, DOI: 10.1515/tvsb-2015-0003, July 2015.

      
 4.    KOVÁČ,     M., KOTEK, P., DECKÝ, M.: Konvenčné a nekonvenčné zariadenia na     meranie makrotextúry povrchu vozovky. In: Transactions of the VŠB     – Technical University of Ostrava, Civil Engineering Series.     Volume 15, Issue 1, Pages 91–96, ISSN 1213-1962, 2015.

      
 5.    DECKÝ,     M., KOVÁČ, M., KOTEK, P.: The comparison of measured and simulated     dynamic responses of vehicles indicated by road pavement unevenness.     In: Civil and Environmental Engineering. Vol. 11, Issue 1/2015, p.     10-20, ISSN 1336-5835, ISSN (online) 2199-6512.-    

      
 6.    SLABEJ,     M., GRINČ, M., KOTEK, P., KOVÁČ, M., DECKÝ, M.: Utilization of     Advanced diagnostic methods for texture and rut depth analysis on a     testing pavement section. In: Journal Civil and Environmental     Engineering, Vol. 11, Issue 1/2015, p. 21-28, ISSN: 1336-5835,     eISSN: 2199-6512.    

      
 7.    SLABEJ,     M., GRINČ, M., KOVÁČ, M., DECKÝ, M., ŠEDIVÝ, Š.: Non-invasive     diagnostic methods for investigating the quality of Zilina airport's     runway.  Contributions to Geophysics and Geodesy. Volume 45,     Issue 3, 1 September 2015, Pages 237-254. Publisher: VERSITA. ISSN:     1335-2806.    

      
 8.    http://www.degruyter.com/downloadpdf/j/cee.2016.12.issue-1/cee-2016-0008/cee-2016-0008.xml        

      
 9.    HÁJEK,     M., DECKÝ, M., SCHERFEL, W.: Objectification of modulus elasticity     of foam concrete poroflow 17-5 ON THE SUBBASE LAYER. In: Journal     Civil and Environmental Engineering. Vol. 12, Issue 1/2016, p. 55-62     DOI: 10.1515/cee-2016-0008, ISSN: 1336-5835, eISSN: 2199-6512.    

      
 10.    DECKÝ,     M ., DRUSA, M., SCHERFEL, W., HÁJEK, M., BLAŠKO, MACOŠÍNEC, P.:     Objektivizácia mechanických vlastností penobetónu Poroflow 17-5     vo vzťahu k navrhovaniu vozoviek. In: Silniční obzor, roč. 77,     č. 7-8/2016, s. 194-200, ISSN 0322-7154. KOVÁČ, M., DECKÝ, M.,     REMIŠOVÁ, E.: Identification of Levels of Pavement Serviceability     Parameters of Žilina Airport RWY. In: International Journal of     Interdisciplinarity in Theory and Practice. ITPB - NR.: 11, YEAR:     2016, pp. 97-103, ISSN 2344 – 2409.    

      
 11.    DECKÝ, M., KOVÁČ, M., REMIŠOVÁ, E., Environmentally progressive     road traffic noise  reducing devices and materials. In: Applied     Mechanics and Materials. Vol. 832, pp 144-151, ISSN 1660-9336, 2016     Trans Tech Publications, Switzerland.       

      
 12.    REMISOVA, E., HAJEK, M., DECKY, M., KOVAC, M., JUHAS, M.: Quality     control of earth construction from environmental progressive     material. In: MM     Science Journal.     Volume 2017, Issue FEBRUARY, February 2017, Pages 1707-1710.    

      
 13.    DECKÝ,     M ., REMIŠOVÁ, E., HÁJEK, M.: Klimatické charakteristiky     Slovenska v rokoch 1971 až 2011 z hľadiska navrhovania     vozoviek.. In: Silniční obzor, roč. 78, č. 7-8/2017, s. 192-198,     ISSN 0322-7154.    

      
 14.    DECKÝ,     M., REMIŠOVÁ, E., LOVEČEK, Z.: Funkčné vlastnosti obrusnej     vrstvy asfaltovej vozovky z pohľadu hlukových imisií. In Silniční     obzor, roč. 79, 2/2018, s.35-41, ISSN 0322-7154.    

      
 15.    MARGORINOVA,     M., TROJANOVA, M., DECKÝ, M., REMIŠOVÁ, E.: Noise costs from road     transport. In Civil and environmental engineering, vol. 14,   iss.     1, p. 12-20, DOI: 10.2478/cee-2018-0002.      

      
 16.    DECKÝ, M., KOVÁČ, M., MUŽÍK, J., MIČECHOVÁ, L., ĎURIŠ, L.:     Objectification     of public bus stop’s pavement  surface morphology. In      Civil and environmental engineering. Vol. 14, Issue 1/2018, p.     44-53, DOI: 10.2478/cee-2018-0006.    

      
 17.    LEITNER, B.,     DECKY, M., KOVAC, M. 2019: Road pavement longitudinal evenness     quantification as stationary stochastic process. In TRANSPORT, ISSN      1648-4142 / eISSN  1648-34802019. Vol. 34, iss.2, p. 195–203,     DOI: https://doi.org/10.3846/transport.2019.8577.