ENVIROMENTÁLNE TECHNOLÓGIE – nové stroje a zariadenia. RECYKLÁCIA – triedenie a úprava odpadov. OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE – energetická a materiálová efektívnosť.

Inzercia / Advertising

EDIČNÝ PLÁN 2018-2019 / EDITORIAL PLAN 2018-2019


Uzávierka nespracovaných podkladov Uzávierka spracovaných podkladov, tlačové PDF Termín distribúcie
6 / 2018 (Nov - Dec) 07.12. 2018 12.12. 2018 17.12. 2018
1 / 2019 (Jan - Feb) 11.02. 2019 15.02. 2019 26.02. 2019
2 / 2019 (Mar - Apr) 08.04. 2019 15.04. 2019 26.04. 2019
3 / 2019 (Máj - Jún) 10.06. 2019 17.06. 2019 26.06. 2019
4 / 2019 (Júl - Aug) 12.08. 2019 20.08. 2019 28.08. 2019
5 / 2019 (Sep - Okt) 11.10. 2019 17.10. 2019 28.10. 2019
6 / 2019 (Nov - Dec) 02.12. 2019 09.12. 2019 16.12. 2019

Formáty inzercie / Advertising formats

1/1 strany1/1 A4 – inzercia v rámčeku210 x 297 mm
4mm spadavka
1/1 strany1/2 A4 – inzercia na výšku183 x 210 mm
zrkadlo
1/2 strany1/2 A4 – inzercia na šírku210 x 148,5 mm
4 mm spadavka
1/2 strany1/3 A4 – inzercia na šírku183 x 129,3
zrkadlo
1/4 strany1/4 A4 – inzercia na výšku183 x 66,3 mm
zrkadlo
1/3 strany1/4 A4 – inzercia na šírku71,1 x 297 mm
4mm spadavka

Podklady k inzercii: Tlačové PDF, JPG s rozlíšením min. 300 dpi, farebnosť CMYK, text Word
Publishing material: Printing PDF, JPG with resolution min. 300 dpi, colors CMYK

Všeobecné informácie / General information

MAGAZÍN STROJE-TECHNOLÓGIE-EKOLÓGIA / MAGAZINE MACHINES-TECHNOLOGIES-ECOLOGY
Registrovaný
/ Register: MK SR, EV 3053/09, ISSN2453-7500
Vydavateľ / Publisher: M.I.A s.r.o.
Periodicita / Periodicity: dvojmesačník / bimonthly
Formát / Format: A4 (210 x 297)
Rozsah / Range: 48 - 68 strán
Tlačový náklad magazínu / printed quantity of magazine: 4000 - 7000 výtlačkov
Distribúcia magazínu / magazine distribution: B2B Slovensko a Česká republika / B2B Slovakia & Czech republic
Prezentácia magazínu / presentation magazine:
odborné konferencie, firemné prezentačné podujatia, výstavy
conferences, company presentations events, exhibitions
Cena jedného výtlačku / Price per copy magazine: 4,- EUR bez DPH / 4 EUR without VAT
Celoročné predplatné / one year subscription: 24,- EUR bez DPH, vrátane balného a poštovného / 24 EUR without VAT including shipping
Objednávky predplatného zasielajte na adresu / Subscription orders should be sent to:
redakcia@ekomagazin.sk
Online objednávka / Online Order