Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

Inzercia / Advertising

EDIČNÝ PLÁN 2020 / EDITORIAL PLAN 2020


Uzávierka nespracovaných podkladov Uzávierka spracovaných podkladov, tlačové PDF Termín distribúcie
1 / 2020 (Jan - Mar) 10.02. 2020 24.02. 2020 09.03. 2020
2 / 2020 (Apr - Jún) 15.05. 2020 25.05. 2020 10.06. 2020
3 / 2020 (Júl - Sep) 14.08. 2020 21.08. 2020 10.09. 2020
4 / 2020 (Okt - Dec) 12.11. 2020 23.11. 2020 10.12. 2020

Formáty inzercie / Advertising formats


Podklady k inzercii: Tlačové PDF, JPG s rozlíšením min. 300 dpi, farebnosť CMYK, text Word
Publishing material: Printing PDF, JPG with resolution min. 300 dpi, colors CMYK

Všeobecné informácie / General information

MAGAZÍN MOBILITA-STROJE-TECHNOLÓGIE-EKOLÓGIA / MAGAZINE MOBILITY-MACHINES-TECHNOLOGIES-ECOLOGY
Registrovaný
/ Register: MK SR, EV 3053/09, ISSN2453-7500
Vydavateľ / Publisher: M.I.A s.r.o.
Šéfredaktorka / Editor in Chief: Miroslava Kremnická
Periodicita / Periodicity: štvrťročník / quarterly
Formát / Format: A4 (210 x 297)
Rozsah / Range: 52- 90 strán
Tlačový náklad magazínu / printed quantity of magazine: 4000 - 7000 výtlačkov / pieces
Distribúcia magazínu / magazine distribution:
Vydavateľ disponuje vlastnou rozsiahlou databázou, ktorú tvoria firemní klienti, odborníci, predplatitelia, čitatelia od vzniku periodika v roku 2006 / The publisher has its own extensive database consisting of corporate clients, experts, subscribers, and readers since the inception of the periodical in 2006

Prezentácia magazínu / presentation magazine:
Magazín je k dispozícii na medzinárodných odborných konferenciách, seminároch, výstavách, B2B stretnutiach a firemných podujatiach / The magazine is available at international professional conferences, seminars, exhibitions, B2B meetings and corporate events

Cena jedného výtlačku / Price per copy magazine: 4,- EUR bez DPH / 4 EUR without VAT
Celoročné predplatné / one year subscription: one year subscription: 16,- EUR bez DPH, k cene sa priráta balné a poštovné / 16 EUR without VAT, packing and postage are added to the price
Objednávky predplatného zasielajte na adresu / Subscription orders should be sent to:
redakcia@ekomagazin.sk
Online objednávka / Online Order