Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

Články / Articles

HISTÓRIA GEOSYNTETIKY NA SLOVENSKU

História geosyntetiky na Slovensku sa datuje od sedemdesiatych rokov minulého storočia. Výskum a vývoj geosyntetiky a prvé aktivity v tejto oblasti boli spojené s Výskumným ústavom inžinierskych stavieb v Bratislave a s výskumnými úlohami, ktoré sa tam riešili. Výsledky výskumu preberali a aplikovali postupne všetky stavebné podniky v  bývalom Československu, ktoré využívali aj výsledky svojich vývojových pracovísk. S geosyntetikou pracujem približne 45 rokov, takže mám dostatok informácií z tejto oblasti a môžem ich prezentovať. Dnes je geosyntetika mimoriadne rozšírená a využíva sa na každej... viac

Envirostratégia 2030 a dopravný sektor

Vo februári tohto roka vláda schválila Envirostratégiu 2030, dokument určujúci aktuálne smerovanie environmentálnej politiky Slovenska na nasledujúce desaťročie. Prijatá ucelená stratégia štátnej environmentálnej politiky by mala byť postupnou zmenou právnych predpisov a sektorových akčných plánov a stratégií pretavená do praxe. Medzi navrhovanými strategickými cieľmi sú viaceré, ktoré sú relevantné aj z pohľadu prípravy a realizácie dopravných projektov. Dopravný sektor v štátnej environmentálnej politike do roku 2019 Strategický rámec slovenskej národnej environmentálnej politiky sa začal ut... viac

Uplatnenie výsledkov výskumu v cestnom staviteľstve

Výstavba cestnej siete na Slovensku bola počas dlhých desaťročí ovplyvňovaná meniacimi sa spoločenskými podmienkami a vo veľkej miere technickým rozvojom. Rozvoj vyžadoval okamžité riešenia aktuálnych požiadaviek, výskumné a vývojové aktivity a zavádzanie výsledkov riešení do praxe. Okrem aktivít samotných stavebných firiem pracovali v tejto oblasti najmä výskumné ústavy a vysoké školy. Veľmi aktívny v rámci inžinierskeho staviteľstva bol Výskumný ústav inžinierskych stavieb, ktorý bol od r. 1978 vedúcim pracoviskom vedecko-technického rozvoja s medziodvetvovou pôsobnosťou. Výsledky výskumných... viac

Elektrocentrály Atlas Copco

Na európskom trhu sa vyskytuje veľké množstvo výrobcov a dovozcov pestrej škály elektrocentrál určených pre rozličné aplikácie. Zvyčajne sa stretneme s ich triedením podľa výkonu a očakávaného spôsobu využitia. Základné rozdelenie týchto elektrocentrál môže byť na tzv. stacionárne (pokrývajú približne 80 % trhu) a tzv. mobilné (približne 20 % trhu). Triedu mobility popisuje norma ISO 8528-1:1993, podľa ktorej výrobca uvádza, či ide o elektrocentrálu s mobilitou A až E, pričom mobilné elektrocentrály spadajú do kategórie D (bez podvozku) a E (na podvozku). Stacionárne elektrocentrály patria... viac

Zametače MATHIEU menia európske mestá

Nový zametač MATHIEU MC210 je výsledkom 90 rokov vývoja a skúseností na poli čistenia. Spája štyri rôzne riešenia:  1    bežné zametanie,  2    variabilné zametanie, 3    leštenie a umývanie, 4    zimná údržba. Vo svete, kde komfort, spoľahlivosť, výkon a rešpekt k prostrediu sú dnešnými minimálnymi požiadavkami, nastavuje MATHIEU nový štandard v čistení miest…     jednoduchý a čistý dizajn...     komfortná a priestranná kabína...     používateľské a intuitívne technológie...     nekompromisný výkon... 360° výhľad Posádka kabíny novej AZURA MC 210 ocení extra vysoké predn... viac

PROFESIJNÉ VZDELÁVANIE PRE CESTNÉ STAVITEĽSTVO A HOSPODÁRSTVO

Personálny rozvoj odborníkov pôsobiacich v oblasti dopravného staviteľstva je cieľom ďalšieho (celoživotného) vzdelávania v neakreditovanom vzdelávacom programe cestné staviteľstvo a hospodárstvo (CSH). Profesijné vzdelávanie, ktoré je súčasťou celoživotného vzdelávania, sa organizuje pre odborníkov pôsobiacich najmä pri správe, rekonštrukcii, údržbe a opravách dopravných stavieb. Celoživotné vzdelávanie je výchovné a vzdelávacie pôsobenie a učenie uskutočňované vo formálnom vzdelávaní, neformálnom vzdelávaní a nevýučbovom (informálnom) vzdelávaní zamerané na nadobudnutie a prehĺbenie vedomost... viac

ŠIROKÁ PONUKA NÁHRADNÝCH DIELOV

Spoločnosť Navilen trade, s. r. o., je špecializovaným dodávateľom náhradných dielov na zemné mechanizmy, cestné, vrtné stroje, ako aj žeriavovú, drviacu či triediacu techniku. S dlhoročným odborníkom Ing. Ivanom Ilenčíkom, riaditeľom spoločnosti, sme sa porozprávali, aby nám priblížil dnešné a aktuálne potreby s týmto sortimentom. Spoločnosť Navilen trade, s. r. o., i vy osobne ste dlhé roky známi na trhu náhradných dielov pre stavebné mechanizmy. Môžete sa nám napriek tomu trošku predstaviť? Spoločnosť Navilen trade, s. r. o., pôsobí na slovenskom trhu pár rokov, ja ako osoba už takmer skoro... viac

STAVEBNÁ FAKULTA ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE - Študuj techniku a postav si svoju budúcnosť už dnes.

Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline (SvF UNIZA) sa v roku 1953 etablovala ako jedna z piatich zakladajúcich fakúlt Vysokej školy železničnej v Prahe. Presťahovanie fakulty do Žiliny jej dodalo impulz na ďalší rozvoj. Po rokoch pôsobenia na viacerých miestach v centre mesta a na Komenského ulici sa v roku 2009 fakulta presťahovala do nových priestorov v univerzitnom areáli na Veľkom diele, kde získala nové kvalitné zázemie na realizáciu vedeckovýskumnej činnosti a komplexného vyučovacieho procesu s ambíciou vychovávať odborne a kvalitne pripravených absolventov. Žilinskú univerzitu m... viac

Geosyntetika 2019

Počas dvoch dní, 7 – 8. februára 2019, sa na Žilinskej univerzite v Žiline konal 13. ročník konferencie s medzinárodnou účasťou, ktorá bola zameraná na používanie geosyntetických materiálov pri navrhovaní a výstavbe stavebných konštrukcií. Záštitu nad konferenciou prebrali Stavebná fakulta ŽUŽ, Slovenská pobočka Medzinárodnej geosyntetickej spoločnosti, Slovenská komora stavebných inžinierov, Železnice Slovenskej republiky, Slovenská cestná spoločnosť. Na podujatí sa zúčastnilo viac ako 80 odborníkov, ktorí sa venujú problematike spojenej s budovaním vystužovaných horninových konštrukcií, dopr... viac

POSTUPY A KONTROLA DEGRADÁCIE MAZACÍCH OLEJOV

Mazací olej je často vystavený nepredvídaným prevádzkovým podmienkam, ktoré majú  podstatný vplyv na jeho životnosť. Pre jeho kontrolu vzhľadom na to platia tri všeobecné kritériá, ktoré určujú dôvod na výmenu mazacieho oleja. Ide o degradáciu základového oleja, úbytok prísad a nečistoty v mazacom oleji. Pozornosť bude zameraná najmä na hydraulické a turbínové oleje, ale aj na ďalšie mazacie oleje. Výrobcovia mazacích olejov v súčasnosti používajú základové oleje skupiny II. a III. podľa API a vhodnú kombináciu prísad. Tieto oleje majú omnoho lepšiu oxidačnú stabilitu pri ich hodnotení p... viac