ENVIROMENTÁLNE TECHNOLÓGIE – nové stroje a zariadenia. RECYKLÁCIA – triedenie a úprava odpadov. OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE – energetická a materiálová efektívnosť.

Články / Articles

Ekodukty – stavby v prospech prírody aj človeka, TRANSGREEN

Zelené mosty, ktoré môžeme vidieť aj nad slovenskými cestami, majú jediný účel: chrániť a pomáhať obnovovať kvalitu živej prírody. K trom už postaveným na Slovensku čoskoro pribudnú ďalšie. Prvé tri slovenské ekodukty sa nachádzajú na úsekoch D1 Mengusovce – Jánovce a Važec – Mengusovce a na D2 pri obci Moravský Svätý Ján. Ich účelom je umožniť voľne žijúcim zvieratám bezpečne prekonať prekážku na ich migračnej trase. Tou prekážkou je diaľnica, vo všeobecnosti však akákoľvek dopravná líniová stavba. Zelené mosty znižujú riziko zrážky zvierat s dopravnými prostriedkami a zväčšujú akčný rádius r... viac

Výroba svetla a tepla v pestovateľských objektoch zvýši potravinovú a energetickú bezpečnosť

Ľudská populácia neustále narastá. Rastie dopyt po potravinách a energiách. Ide o vážne globálne problémy. Na začiatku prelomovej elektrifikácie v 19. storočí poznal človek energiu veľmi málo. Dnes bez nej už nedokáže ľudstvo existovať, ale dôkladne jej rozumie. Deklarovný nedostatok energie je preto diskutabilný. Na vyriešenie problémov takéhoto rozsahu a charakteru je potrebný komplexný pohľad odborníkov. Aby to bolo možné, treba vnímať životný cyklus ako súčasť uzavretého energetického cyklu, ktorý si v prírode formuje život sám. Efektívne riešenie preto treba hľadať v prírode samotnej.  Čl... viac

SZVK 2018 - Stretnutie výrobcov kameniva

Slovenské združenie výrobcov kameniva (SZVK) usporiadalo v poradí už XX. odborný seminár, ktorý sa konal v Novom Smokovci (hotel Atrium) v dňoch 8. a 9. novembra 2018 pod záštitou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Odborný seminár mal za úlohu, v súlade so schváleným ročným plánom SZVK na rok 2018, podporiť vzdelávanie členov, sformulovať najpálčivejšie problémy ťažiarov a hľadať cesty ich možného riešenia, zároveň vytvoriť priestor na konzultácie všetkých zúčastnených strán, ktorých sa ťažba a následné spracovanie kameniva týka. Aj na tomto odbornom podujatí bolo umožnené j... viac

Betonárske dni 2018

V dňoch 8. a 9. 11. 2018 sa v bratislavskom hoteli Austria Trend uskutočnil 12. ročník konferencie Betonárske dni (BD). Hotel tradične poslytol dobrú atmosféru, bezchybný servis a zážitkovú stravu. Napriek tomu, že BD mali tohto roku konkurenciu – v máji sa v Žiline uskutočnila Celoslovenská konferencia fib Betón na Slovensku 2014 – 2018 –, sa organizátorom podarilo pripraviť bohatý a zaujímavý program. Generálni partneri BD 2018 Amberg Eng. Slovakia, Doka, Doprastav, Dopravoprojekt, Geoconsult, Peri, SKSI, Strabag Pozemné a inžinierske staviteľstvo a Váhostav-SK-Prefa svojou podporou umožnili... viac

SlovakiaTech - Zelená a decentralizovaná energetika

V dňoch 8. – 9. novembra sa v Košiciach uskutočnila reprezentatívna medzinárodná konferencia SlovakiaTech. Jej tematické bloky boli zamerané najmä na vedu, výskum a inovácie v priemysle, energetike a oblasti životného prostredia. Súčasťou konferencie bol aj diskusný panel Smart Energy. Ponúkame vám výber z príspevkov jeho účastníkov.  Ján Petrovič, generálny riaditeľ sekcie energetiky, Ministerstvo hospodárstva SR: Spotreba elektrickej energie na Slovensku v uplynulých rokoch narástla, aj keď nie tak vysoko, ako boli predpoklady na začiatku storočia. Treba povedať, že v roku 2008 došlo k radik... viac

ROZVOJ CESTNEJ INFRAŠTRUKTÚRY - XXIII. seminár Ivana POLIAČKA

V dňoch 21. až 23. novembra sa konal už XXIII. seminár Ivana POLIAČKA v Jasnej v Nízkych Tatrách v prostredí takom blízkom Ing. Ivanovi Poliačkovi. Nosnou témou seminára bol rozvoj cestnej infraštruktúry na Slovensku so zameraním na prípravu, plánovanie, projektovanie a stavbu cestných komunikácií. Návrh takejto témy sa javil podľa odborných garantov ako veľmi aktuálny, pretože sa ukazuje, že chýba koncepcia rozvoja cestnej infraštruktúry s určením priorít. Chýba záväzný plán prípravy a výstavby jednotlivých úsekov vrátane modelu financovania stavieb. Pritom je jasné, že problematika dopravy v... viac

VODOHOSPODÁRI V PRIEMYSLE 2018

Vodné hospodárstvo v našom priemysle: minulé desaťročia a budúcnosť Vo Vyhniach sa v dňoch 12. – 14. novembra 2018 uskutočnila jubilejná 50. Konferencia vodohospodárov v priemysle. Jej hlavnými organizátormi boli MŽP SR, Slovenská inšpekcia životného prostredia, DHI, ASPEK, Ministerstvo zdravotníctva SR – Inšpektorát kúpeľov a žriediel a Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva Stavebnej fakulty STU v Bratislave. Prinášame výber z bilančného prejavu predsedu prípravného výboru Júliusa Hétharšiho. Som rád, že pri pohľade dozadu možno konštatovať, že priemyselné podniky – napriek mno... viac

CESTÁRSKY DEŇ

Dňa 8. novembra 2018 zástupcovia Slovenskej správy ciest (SSC), úseku 2000 – Technický rozvoj, v spolupráci s pobočkou Slovenskej cestnej spoločnosti (SCS) pripravili už dvadsiate piate diskusné fórum Cestársky deň pod názvom POKROČILÁ CESTNÁ TELEMATIKA A METROLÓGIA a PROTIHLUKOVÉ BARIÉRY SONICMAC  Záštitu nad odborným fórom prevzal riaditeľ úseku technického rozvoja Ing. Jozef Polčic. Odborným garantom bol pán Libor Sušil, Marketing & Business Development Manager zo spoločnosti CROSS Zlín, a. s. Na podujatí boli odprednášané dve prednášky, ktoré boli rozdelené do dvoch blokov: BLOK 1 Sč... viac

Hydroizolácie mostov, tunelov a iných objektov inžinierskych stavieb

Tak ako každý rok, aj v tomto roku sa koncom decembra zišli odborníci z oblasti hydroizolácií mostov, tunelov a súvisiacich činností, aby sa oboznámili s najnovšími poznatkami a trendmi v tejto pomerne úzko zameranej oblasti inžinierskych stavieb. Veľké zastúpenie v takmer stodvadsaťčlennom pléne účastníkov mali dve najvýznamnejšie štátne organizácie cestného hospodárstva – Národná diaľničná spoločnosť, a. s., a Slovenská správa ciest. Myslím si, že ich vyslanie na konferenciu bolo správnym rozhodnutím, pretože tohtoročné prednášky boli naozaj veľmi zaujímavé a priniesli veľa nových informácií... viac

PRIEMYSELNÉ EMISIE 2018

V dňoch 23. – 24. októbra 2018 sa v Bratislave pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR uskutočnila vedecká konferencia PRIEMYSELNÉ EMISIE 2018, organizovaná ASPEK – Asociáciou priemyselnej ekológie na Slovensku, v spolupráci so Slovenskou inšpekciou životného prostredia, Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou, s Global Water Partnership Slovensko, s oddelením environmentálneho inžinierstva FCHPT STUBA . Konferencia PRIEMYSELNÉ EMISIE bola tak ako každý rok zameraná na najaktuálnejšie témy. V komunikácii so zástupcami štátnej správy i vo vzájomnej diskusii hľadali odpovede a rieš... viac