ENVIROMENTÁLNE TECHNOLÓGIE – nové stroje a zariadenia. RECYKLÁCIA – triedenie a úprava odpadov. OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE – energetická a materiálová efektívnosť.

Články / Articles

VÝSTAVBA A REHABILITÁCIA ASFALTOVÝCH VOZOVIEK 18. ročník konferencie SAAV

Už niet žiadnych pochýb. Slovenskej asociácii pre asfaltové vozovky (SAAV) sa podarilo začleniť svoju konferenciu do kalendára úspešných odborných akcií na Slovensku. Veď ako inak pri dvojročnom cykle možno hodnotiť fakt, že v tomto roku sa konal už jej 18. ročník. Záujem o aktívne vystúpenie, resp. propagáciu spoločností na tohtoročnom ročníku konferencie organizátorov príjemne prekvapil. Podobne ako celkový počet účastníkov, ktorých bolo viac ako sto- päťdesiat. Na úvod vystúpil predseda SAAV Ing. P. Kovaľ s informáciami o výrobe asfaltových zmesí v roku 2017 a 2018 na Slovensku a v Európe.... viac

Finále 12. ročníka Strojárskej olympiády, deň otvorených dverí na SjF a súťaže Grand Prix 2019

Dňa 21. 2. 2019 sa uskutočnilo na Strojníckej fakulte STU v Bratislave finále 12. ročníka vedomostnej súťaže Strojárska olympiáda, 4. ročníka Grand Prix a Deň otvorených dverí s prehliadkou laboratórií. Projekt Strojárska olympiáda vznikol pred 12 rokmi s cieľom zvýšiť povedomie technického vzdelávania v spoločnosti a propagovať technické vzdelávanie vedomostnými súťažami. Súťaž je určená všetkým študentom stredných škôl, ktorí majú záujem súťažiť a overiť si svoje vedomosti v súťažných oblastiach (matematika, fyzika, strojníctvo a odborné strojárske zameranie), získať zaujímavé poznatky a skú... viac

VYUŽITIE EXTERNÉHO PREDPÄTIA PRI REKONŠTRUKCII HAVARIJNÉHO STAVU MOSTA RUŽÍN

V poslednom čase sa na Slovensku čoraz väčšia pozornosť venuje starnúcej infraštruktúre pri zvýšenej premávke na cestných mostoch. Niektoré predpäté mosty postavené v 60. rokoch sú v súčasnosti v prevádzke už vyše 50 rokov, čo sa prejavuje na ich zlom technickom stave. Na viacerých konštrukciách sú pozorované viaceré vážne poruchy ako nadmerné deformácie, rozsiahle trhliny, silná degradácia predpätia a pod. Tieto poruchy majú pôvod v tzv. detských chorobách a okrem iného sa ako významný faktor ukazuje kvalita realizačných prác. Ide predovšetkým o veľmi nízku úroveň ochrany predpínacej výstuže.... viac

Nová výrobná hala KEESTRACK v Šternberku - Viac miesta, viac možností

Viac ako 500 hostí – predstaviteľov samosprávy, distribútorov, zákazníkov a dodávateľov – oslavovalo spoločne s firmou Keestrack GRAND OPENING novú výrobnú halu v českej pobočke Keestrack – CZ v Šternberku. Nový komplex veľkosti 8 740 m² ukončuje druhú fázu dlhodobého rozvoja hlavného výrobného závodu KEESTRACK. Keestrack dnes Ako nezávislú rodinnú medzinárodnú firmu Keestrack vedú majitelia Kees Hoogendoorn a jeho manželka Annet Schoenmaker. Sídlo spoločnosti je v belgickom Bilzene. Spoločnosť priamo zamestnáva viac ako 700 zamestnancov vo svojich medzinárodných výrobných závodoch, distribučn... viac

TUNEL KORBEĽKA NA E50/D1/R3 – EKOLOGICKÉ A EKONOMICKÉ BARBARSTVO

Podnikatelia a verejnosť chcú diaľnicu aj vodu.  Pri klimatických zmenách je šanca na úseku Turany – Hubová mať oboje alebo sa vyvolá deštrukcia zásob vody a financií.   Uprostred sporov o to, či realizovať absolútne rizikový tunel Korbeľka alebo variant V1o s odklonom mimo zosuvného územia, ktorý je o stovky miliónov eur lacnejší v investíciách a údržbe, rýchlejšie postaviteľný a ochráni bez tunela Korbeľka čistú pitnú vodu vo Veľkej Fatre, prehliadame negatívny vplyv mimovládnych organizácií od roku 2008 na termín začatia výstavby a na obrovské zásoby podzemnej vody vo Veľkej Fatre.  Prečo a... viac

Špecifiká betónu pre rôzne druhy stavieb

Pred pätnástimi rokmi, v júli 2004, sa zrušením pôvodnej normy na zhotovovanie a kontrolu betónových konštrukcií začala nová epocha označovania, výroby a kontroly betónu. V tom čase už platná STN EN 206-1 zaviedla pojem špecifikácie betónu, čiže súhrnu technických požiadaviek odovzdaných výrobcovi betónu vo forme požadovaných vlastností čerstvého a zatvrdnutého betónu, respektíve požiadaviek na jeho zloženie. V súčasnosti platná STN EN 206+A1 spolu s národnou prílohou STN EN 206/NA stanovujú spôsoby klasifikácie jednotlivých charakteristík betónu uvedených v špecifikácii, požiadavky na zloženi... viac

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA PRE ASFALTOVÉ VOZOVKY

Podľa údajov Slovenskej správy ciest (SSC) bola k 1. 1. 2018 dĺžka ciest a diaľnic na Slovensku 18 056,8 km. Z toho iba 112,2 km sú cementobetónové vozovky, čo je asi 0,6 % z celkovej dĺžky. Dominancia asfaltových vozoviek u nás je teda jednoznačná. Podobná situácia je však v celej Európe. Veď z celkovej dĺžky cestnej siete, ktorá je v súčasnosti viac ako 5 miliónov kilometrov, vyše 90 % tvoria asfaltové vozovky. Nemalý ekonomický význam má aj priemysel súvisiaci s výrobou a so spracovaním asfaltu a asfaltových zmesí. Viac ako 10 000 spoločností a vyše 180 000 pracovných miest, to sú ozaj veľa... viac

HISTÓRIA GEOSYNTETIKY NA SLOVENSKU

História geosyntetiky na Slovensku sa datuje od sedemdesiatych rokov minulého storočia. Výskum a vývoj geosyntetiky a prvé aktivity v tejto oblasti boli spojené s Výskumným ústavom inžinierskych stavieb v Bratislave a s výskumnými úlohami, ktoré sa tam riešili. Výsledky výskumu preberali a aplikovali postupne všetky stavebné podniky v  bývalom Československu, ktoré využívali aj výsledky svojich vývojových pracovísk. S geosyntetikou pracujem približne 45 rokov, takže mám dostatok informácií z tejto oblasti a môžem ich prezentovať. Dnes je geosyntetika mimoriadne rozšírená a využíva sa na každej... viac

Envirostratégia 2030 a dopravný sektor

Vo februári tohto roka vláda schválila Envirostratégiu 2030, dokument určujúci aktuálne smerovanie environmentálnej politiky Slovenska na nasledujúce desaťročie. Prijatá ucelená stratégia štátnej environmentálnej politiky by mala byť postupnou zmenou právnych predpisov a sektorových akčných plánov a stratégií pretavená do praxe. Medzi navrhovanými strategickými cieľmi sú viaceré, ktoré sú relevantné aj z pohľadu prípravy a realizácie dopravných projektov. Dopravný sektor v štátnej environmentálnej politike do roku 2019 Strategický rámec slovenskej národnej environmentálnej politiky sa začal ut... viac

Uplatnenie výsledkov výskumu v cestnom staviteľstve

Výstavba cestnej siete na Slovensku bola počas dlhých desaťročí ovplyvňovaná meniacimi sa spoločenskými podmienkami a vo veľkej miere technickým rozvojom. Rozvoj vyžadoval okamžité riešenia aktuálnych požiadaviek, výskumné a vývojové aktivity a zavádzanie výsledkov riešení do praxe. Okrem aktivít samotných stavebných firiem pracovali v tejto oblasti najmä výskumné ústavy a vysoké školy. Veľmi aktívny v rámci inžinierskeho staviteľstva bol Výskumný ústav inžinierskych stavieb, ktorý bol od r. 1978 vedúcim pracoviskom vedecko-technického rozvoja s medziodvetvovou pôsobnosťou. Výsledky výskumných... viac