Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

Výskum

Výroba svetla a tepla v pestovateľských objektoch zvýši potravinovú a energetickú bezpečnosť

Ľudská populácia neustále narastá. Rastie dopyt po potravinách a energiách. Ide o vážne globálne problémy. Na začiatku prelomovej elektrifikácie v 19. storočí poznal človek energiu veľmi málo. Dnes bez nej už nedokáže ľudstvo existovať, ale dôkladne jej rozumie. Deklarovný nedostatok energie je preto diskutabilný. Na vyriešenie problémov takéhoto rozsahu a charakteru je potrebný komplexný pohľad odborníkov. Aby to bolo možné, treba vnímať životný cyklus ako súčasť uzavretého energetického cyklu, ktorý si v prírode formuje život sám. Efektívne riešenie preto treba hľadať v prírode samotnej.  Čl... viac

Výskum oteruvzdornosti a životnosti funkčných častí strojov pre spracovanie drevnej biomasy

Dôležitou aktivitou každého ústavu na Strojníckej fakulte je vedeckovýskumná a projekčná činnosť. Nie je to inak ani na Ústave výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (ÚSETM). ÚSETM úspešne rieši viacero menších, ale aj veľké výskumné projekty, čoho výsledkom je priame prepojenie výskumu a praxe s pedagogickým procesom, zabezpečenie kontinuálneho odborného rastu pracovného kolektívu a mnohokrát aj modernizácia infraštruktúry pracoviska. Jedným zo zaujímavých projektov, ktoré aktuálne rieši kolektív ÚSETM, je projekt č. APVV-16-0485 „Nástroje na zhutňovanie biomasy od... viac

Vývoj hasičskej nadstavby na hasenie požiarov v neprístupných terénoch

Pri zdolávaní pozemných lesných požiarov v neprístupných terénoch zohráva mobilná hasičská technika dôležitú úlohu. V súčasnosti je v takýchto podmienkach nedostatočné zastúpenie techniky, ktorá by spĺňala svojím vyhotovením lesotechnické a protipožiarne požiadavky na zabezpečenie dostatočného hasenia uvedených požiarov. Zameraním tohto príspevku je oboznámenie odbornej verejnosti s vývojom hasičskej nadstavby pre bázový stroj – lesný kolesový ťahač, čím sa využije jeho univerzálnosť. Lesné kolesové ťahače rôznych typových vyhotovení patria k najviac zastúpeným strojom v lesníckej prevádzke, z... viac

Termické pomery brzdového systému pracovného stroja vyššej výkonovej kategórie

Štúdia sa zaoberá termickou analýzou brzdového systému pracovného stroja vyššej výkonovej kategórie. Stručne opisuje experimentálne merania na skúšobnom zariadení. Výsledky merania sú uplatniteľné pri cyklicky pracujúcich poľnohospodárskych a stavebných strojoch. Proces brzdenia Objektom analýzy je lamelová brzda pracovného stroja, umiestnená v náboji kolesa, obr. 1. Brzdový mechanizmus sa ovláda pomocou hydraulických prvkov. Pri procese brzdenia sa mení pohybová energia prostredníctvom trenia na teplo. Teplo vzniknuté pri brzdení sa po ukončení brzdenia odvádza olejom prúdiacim medzi uv... viac

Výsledky aplikovaného výskumu v oblasti mobilných pracovných strojov

Ústav dopravnej techniky a konštruovania Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v zmysle nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008 zo 6. augusta 2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy je špecializovaným pracoviskom aplikovaného výskumu a experimentálneho vývoja. Na pracoviskách ústavu sa postupne buduje sofistikovaná ,,výskumná infraštruktúra“ na uskutočňovanie priemyselného výskumu v príslušných odboroch, najmä v oblasti mobilných pracovných strojov, automobilov a iných dopravných strojov a zariadení. Pri r... viac

VYSOKOPRESNÉ OTOČNÉ MODULY ROTOSPINY

SPINEA je moderná slovenská strojárska spoločnosť, ktorá sa zaoberá vývojom, výrobou a predajom vysokopresných reduktorov predávaných pod obchodnou značkou TwinSpin. Vo svojom výrobnom portfóliu ponúka zákazníkom vysokopresné aktuátory DriveSpin a vysokopresné otočné moduly RotoSpin. V tomto článku predstavíme bližšie charakteristiky a výhody typového radu RotoSpin. Produkty RotoSpin sú postavené na základe reduktorov TwinSpin, sú určené do aplikácií, ktoré si vyžadujú vysoký redukčný pomer, vysokú kinematickú presnosť, bezvôľový chod, vysokú momentovú kapacitu, vysokú tuhosť, kompaktnú konštr... viac

Danfoss prináša maximálnu efektivitu

Danfoss Power Solutions vyrába hydraulické systémy pre široké portfólio mobilných pracovných strojov, ako sú rýpadlá, kombajny, nakladače, traktory, buldozéry či asfaltové frézy. Z Považskej Bystrice dnes zásobuje európskych zákazníkov stredotlakovými produktmi ešte flexibilnejšie a výrazný potenciál má slovenský závod aj v oblasti vývoja. Hydraulika z Považia V rámci sériovej výroby sa v považskobystrickom závode montujú proporcionálne rozvádzače PVG a stredotlakové (do 350 barov) axiálne piestové čerpadlá Série 45 a motory L/K obchodnej jednotky Medium Power. Tieto produkty putujú priamo fin... viac

Vývojové smery diagnostických systémov zariadení RELAZ

Výskum a vývoj rekuperačných lanových zariadení RELAZ sa začal realizovať v roku 2006 na Technickej univerzite vo Zvolene. Pôvodcovia vynálezov v oblasti rekuperačnych lanových zariadení sú doc. Ing. Vladimír ŠTOLLMANN, CSc. PhD.; Ing. Štefan ILČÍK, PhD.; doc. Ing. Jozef SUCHOMEL, CSc. Koncepčné technické riešenia rekuperačných lanových zariadení sú priemyselnoprávne chránené prostredníctvom viacerých patentov. V rámci výskumnej činnosti v oblasti technickej diagnostiky a spoľahlivosti v oblasti zariadení RELAZ prebieha spolupráca medzi Technickou univerzitou vo Zvolene a Iževskou štátnou tech... viac

Danfoss Telematics Solutions premieňajú informácie na zisk

Dnešný svet funguje na základe dát. Sú všade. Prúdia medzi našimi počítačmi, tabletmi, smartfónmi, čoraz viac ovplyvňujú prevádzku osobných automobilov či nákladných vozididiel. Technológie sa vyvíjajú a aby majitelia väčších, ale i menších firiem prevádzkujúcich mobilné pracovné stroje, ako sú rýpadlá, nakladače, traktory, buldozéry a asfaltovacie stroje, držali krok s dobou, využívajú na riadenie svojej flotily prenos dát. Telematika im umožňuje zvýšiť efektivitu a životnosť strojov, hlásiť ich polohu či spôsob použitia – dosiahnuť konkurenčnú výhodu a v končenom dôsledku aj vyšší zisk.Spolo... viac

Spoľahlivosť zložitých technických systémov

Súčasťou zariadení RELAZ sú aj lesnícke rekuperačné lanové zariadenia. Lesnícke lanovky typu RELAZ predstavujú energeticky úsporné a ekologicky šetrné technické riešenia, ktoré sú vybavené trakčným akumulátorom energie a pracujú aj ako hybridné zariadenia. Otázky ekológie a ekonomiky sa pri nich systémovo riešia už vo fáze výskumu a vývoja. Výskum rekuperačných lanových zariadení sa začal v roku 2006 na Technickej univerzite vo Zvolene a  výskum aktuálne pokračuje v rámci riešenia projektu VEGA č. 1/0931/13 so zameraním na základný výskum nových princípov lanových vozíkov pre systém zariadení... viac