Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

Univerzity

Unikátna virtuálna učebnica - Strojnícka fakulta STU v Bratislave

Strojnícka fakulta STU pracuje na mutlimediálnej učebnici, ktorá je určená ako podklad pre vzdelávanie študentov v predmetoch Rezné nástroje a prípravky, Technológia obrábania a predmetu Výrobné stroje a zariadenia. Jedná sa skutočne o unikát na Slovensku.  Bude niesť názov Obrábanie s podtitulom Konštrukcia strojov, nástrojov a prípravkov. Učebnica sa aktuálne nachádza vo finálnej fáze príprav a pracuje na nej kolektív autorov pod vedením dekana Strojníckej fakulty STU v Bratislave profesora Ľubomíra Šooša.   Vysokoškolská učebnica digitálne dvojča v digitálnej aplikácii STU RoReta. V aplikác... viac

Univerzita, ktorá učí žiť environmentálne zodpovedne! TU Zvolen

Technická univerzita vo Zvolene je moderná vysokoškolská inštitúcia, ktorá rozvíja tvorivé vedecké bádanie a na jeho základe poskytuje vzdelávanie vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia v európskom vzdelávacom a výskumnom priestore. V systéme vysokých škôl na Slovensku má jedinečnú profiláciu so zameraním na komplex les – drevo – ekológia – environment s primeraným rozšírením do ďalších technických, prírodovedných, bezpečnostných, ekonomických a umeleckých oblastí. V oblasti výskumu napĺňa svoje poslanie riešením výskumných projektov a programov národného a medzinárodného charakteru... viac

V stavebníctve vidím obrovský priestor na inovácie a udržateľnosť s cieľom budovania zelenej Európy

Byť stavbárom je poslanie aj zodpovednosť, a pretože stavbári trvale pretvárajú prostredie, mali by ho vedieť aj chrániť. Ako dekan jednej z troch stavebných fakúlt na Slovensku si uvedomujem dôležitosť týchto myšlienok v kontexte súčasnosti. Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline so svojou 68-ročnou históriou sa od svojho vzniku orientovala na výchovu odborníkov pre oblasť budovania dopravnej infraštruktúry, to tnamená železničného staviteľstva, cestného staviteľstva a objektov dopravných stavieb, kde môžeme zaradiť mosty a tunely. Fakulta postupne rozšírila ponúkané študijné programy... viac

Výzvy nás majú motivovať na činy

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií (FBERG) má dlhodobú históriu siahajúcu až k vzniku Banskej akadémie v Banskej Štiavnici, ktorá bola inštitucionalizovaná na vysokoškolskú úroveň v roku 1762, keď uhorská a česká kráľovná Mária Terézia podpísala dekrét o založení. Táto inštitúcia, pýšiaca sa možno najstaršou históriou vo svete vo svojej oblasti, je základom, ku ktorému sa hrdo hlási naša fakulta a naša univerzita. V tomto kontexte je nutné vnímať i našu fakultu, ktorá sebavedomo zastáva významné miesto medzi banskými akadémiami celej Európy. Ako jedna z troch zakladajúcich f... viac

Moderná tvár vysokoškolského štúdia

Žilinská univerzita v Žiline s takmer 70-ročnými skúsenosťami sa profiluje ako moderná univerzita pre generáciu mileniálov. UNIZA je vyhľadávanou vysokoškolskou a vedeckovýskumnou inštitúciou pre kvalitnú výučbu, moderné tvorivé prostredie, špičkové laboratóriá a atraktívne študijné programy. A to nielen v oblasti dopravy a dopravných technológií, ale aj v digitalizácii, AI – umelej inteligencie, ale aj v ďalších oblastiach, ktoré sa uplatňujú pri riadení života v mestách a nachádzajú si miesto v kultúre a medicíne. Študujú tu budúci piloti, experti na dopravné stavby, elektrotechnické riešeni... viac

Slovensko potrebuje novú generáciu strojárov

Dňa 10. 2. 2020 sa uskutočnilo online finále vedomostnej súťaže Strojárska olympiáda, ktorá vznikla s cieľom zvýšiť povedomie technického vzdelávania v spoločnosti a propagovať technické vzdelávanie vedomostnými súťažami. Súťaž je určená všetkým študentom stredných škôl, ktorí majú záujem súťažiť, prezentovať svoje projekty, získať zaujímavé poznatky a skúsenosti a bližšie spoznať Strojnícku fakultu STU v Bratislave. Akcia bola vyvrcholením aktivít zameraných na propagáciou bakalárskeho štúdia na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, ktorá by sa neuskutočnila bez pomoci našich partnerov z prie... viac

80 rokov kvalitnej výučby, úspechu a inovácií! STROJÁRI V BRATISLAVE ZVLÁDLI TENTO ROK ÚSPEŠNE NAPRIEK PANDÉMII

Na Strojníckej fakulte STU v Bratislave sme už začiatkom roka 2020 žili prípravami na jedno z najdôležitejších podujatí – Strojársku olympiádu a Deň otvorených dverí. Trinásteho februára sa uskutočnilo finále vedomostnej súťaže Strojárska olympiáda, ktorá vznikla s cieľom zvýšiť povedomie technického vzdelávania v spoločnosti. Súťaž sme úspešne zorganizovali za pomoci našich partnerov z priemyslu, ktorými sú spoločnosti partnera Volkswagen Slovakia, a. s., Tatravagónka Poprad, Brose Prievidza, Boge Trnava, Nord Pohony, Schaeffler Skalica, Walter Slovakia, Slovnaft, a. s, Konštrukta Indu... viac

Zvyšovanie kvality vzdelávania v oblasti MOSTNÉHO STAVITEĽSTVA cezhraničným projektom EDUMOS

Mosty predstavujú najvýznamnejší prvok inžinierskeho staviteľstva a zároveň reflektujú technickú vyspelosť a ekonomickú úroveň spoločnosti. Ich návrh, výstavba a správa si vyžadujú okrem množstva finančných prostriedkov vysokokvalifikovaných stavebných inžinierov – mostárov. Úroveň ich súčasnej prípravy a vzdelávania bude na dlhé roky určovať rozvoj a kvalitu dopravnej infraštruktúry na Slovensku aj v Česku. Stavebné fakulty Žilinskej univerzity v Žiline (UNIZA) a Vysokej školy báňskej – TU Ostrava (VŠB-TUO) reagujú na túto výzvu a v súčasnosti sa spoločne podieľajú na implementácii vzdelávaci... viac

EKOLOGICKÁ KLIMATIZÁCIA chráni životné prostredie a šetrí peniaze

Na Strojníckej fakulte STU v Bratislave sa vedecký tím pod dohľadom docenta Masaryka z Ústavu energetických strojov a zariadení dlhodobo venuje téme energetickej udržateľnosti. Tento článok je venovaný téme priamej výroby klimatizačného chladu zo solárneho tepla najmä na účely klimatizovania veľkých obytných, administratívnych alebo výrobných budov. Zariadenie je kombináciou plochých reflexných solárnych kolektorov ako zdroja pohonného tepla a kedysi často používaného ejektorového chladenia. Jednoduchosť a spoľahlivosť sú hlavné atribúty tohto typu chladiaceho systému. Teplo vyrobené v opisova... viac

Bádateľské aktivity Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline v praxi

Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline sa podieľa aj na „oživovaní“ minulosti dopravných pamiatok v rámci historicko-archeologických výskumov a vedecko-odborných aktivít. Kolektív odborníkov zo Stavebnej fakulty na Žilinskej univerzite v Žiline (SvF UNIZA) Ing. Tomáš Cesnek, Prof. Dr. Ing. Martin Decký a doc. Ing. Martin Pitoňák, PhD., z Centra excelentnosti pre dopravné staviteľstvo SvF UNIZA sa už takmer dve desaťročia zaoberá históriou inžinierskych stavieb s prioritnou orientáciou na cestné staviteľstvo. Ich práca sa stala záľubou, nevyhýba sa ani histórii vývoja pozemných komuniká... viac