Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

Projekty

NOVÝ cestný most cez Dunaj medzi mestami KOMÁRNO A KOMÁROM

Budovaný most cez rieku Dunaj je 601,6 m dlhý, nesymetricky zavesený na jednom priečne naklonenom oceľovom pylóne. Most má päť polí, z ktorých tri sú nad korytom a dva v inundačnom území na slovenskej strane. Hlavné pole má rozpätie 252 m. Výška pylónu nad vozovkou je 94,5 m (celková výška pylónu je 118 m). Vozovka na moste je kategórie C 11,5/80 s chodníkom pre chodcov šírky 1,8 m a s cyklistickým chodníkom šírky 2,5 m. Spodná stavba je železobetónová, štyri piliere a jedna krajná opora sú založené na vŕtaných železobetónových pilótach. Prístupové lávky pre chodcov a cyklistov majú železobetó... viac

Vystužovanie asfaltových vrstiev oceľovou sieťou Mesh Track® – 40 rokov skúseností

Myšlienka vystužiť asfaltové vrstvy oceľovou sieťou tu bola už od 70. rokov minulého storočia. Odvtedy sa takáto výstuž používa a stala sa súčasťou bežnej praxe inžinierov v rôznych krajinách. V niektorých krajinách je takéto riešenie také zaužívané, že už neprebiehajú žiadne polemiky o účinnosti a potrebe oceľovej siete, inde je to stále problematické, resp. odborná verejnosť nemá dostatočnú dôveru v riešenie. Myslíme si, že nemožno spochybňovať prínos oceľovej výstuže k zlepšeniu vlastností asfaltových vrstiev, problém vidíme v najväčšej miere v spôsobe jej inštalácie, ktorý sa často končil... viac

Oprava vozovky na Moste SNP

Vozovka na Moste SNP v Bratislave sa dočkala svojej prvej úspešnej opravy. Stalo sa tak po 45 rokoch od uvedenia mosta do prevádzky. Neviem, či za úspech možno považovať skutočnosť, že sa dožila tohoto „veku“, alebo sa konečne opravila. Pre opravu vozovky bola vypracovaná projektová dokumentácia vo forme dokumentácie na ponuku (DP) v rozsahu dokumentácie na realizáciu stavby (DRS). Spracovaniu projektovej dokumentácie predchádzala diagnostika technického stavu vozovky. Po výbere zhotoviteľa a konečnom návrhu izolačnej vrstvy bola vypracovaná dokumentácia na vykonanie prác (DVP). Technick... viac

Sanácia skalného odrezu KRIVÁŇ – LOVINOBAŇA

V uvedenom príspevku priblížime jednotlivé kroky realizácie projektu sanácie skalného odrezu situovaného nad železničnou traťou, ktorej bezpečnosť v predmetnom úseku bola ohrozovaná pádom skalných úlomkov a blokov. Jeho cieľom bolo odstrániť úrovne rizika, zvýšiť bezpečnost a plynulosť železničnej premávky. Opis problémového úseku Záujmové územie je súčasťou katastra Píla, svah nad železničnou traťou sa nachádza približne 1,7 km juhozápadne od kóty Dobroč 684. Územie tvorené skalným svahom sa nachádza vpravo od portálu tunela z roku 1948. V roku 1976, keď sa traťový úsek Lovinobaňa –... viac

Vystužovanie cestného telesa

Úspory, šetrenie sú pojmy, ktoré v posledním období rezonujú na všetkých úrovniach nášho hospodárstva. Ide o úspory materiálov, financií, energetických zdrojov, úspory pri realizácií technológií a v neposlednom rade je to aj úspora a zhodnocovanie  poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu. Tomuto trendu zodpovedá aj používanie vystužovania cestného telesa.  Výstavba cestných komunikácií sa dostáva u nás do čoraz zložitejších terénnych podmienok, tým je to zložitejšie aj z hľadiska navrhovania. Treba vziať do úvahy zložité geologické pomery, potrebu ochrany životného prostredia, ale aj nutnos... viac

Využitie recyklátov do konštrukcií vozoviek

Recyklácia stavebných materiálov je dôležitý nástroj na zachovanie udržateľného rozvoja a možný kompromis medzi ekonomickým rastom a ochranou životného prostredia. V súčasnosti treba riešiť otázku úspory energetických prírodných a surovinových zdrojov. Klasické prírodné zdroje sa čoraz viac zmenšujú a, naopak, skládky s priemyselným odpadom sa zväčšujú, zaberajú pôdu a ničia životné prostredie. Je nevyhnutné zaoberať sa problematikou úspory prírodného stavebného materiálu pri výstavbe a rekonštrukcií cestnej siete a nahrádzať ho druhotným odpadom. Pri návrhu hydraulicky stmelených zmesí je mož... viac

Predstavenie projektu Obchvat Bratislavy – D4R7

Projekt D4R7 je jedným z najväčších infraštruktúrnych projektov Slovenska za posledné obdobie, ktorý je realizovaný formou verejno-súkromného partnerstva (PPP.) Cieľom projektu je vybudovanie južnej časti nultého obchvatu Bratislavy a časti južnej siete rýchlostných ciest spájajúcich západ a východ Slovenska, v celkovej dĺžke viac ako 59 km. Schéma zahŕňa 27-kilometrový úsek diaľnice D4 a 32 kilometrov rýchlostnej cesty R7. Projekt a investícia tohto rozsahu do infraštruktúry na Slovensku predpokladajú pozitívny stimul pre cely stavebný sektor i širokú sieť dodávateľov. Výstavba bude preb... viac

Kvalita konštrukcií vozoviek v mestskej aglomerácii Bratislava

Kvalita konštrukcií vozoviek v mestskej aglomerácii Bratislava Kvalita konštrukcií vozoviek po zimnom období zásadne mení svoje vlastnosti. Vplývajú na to klimatické podmienky, chemické posypové materiály používané v zimnom období a rad iných činiteľov, ktoré znížia kvalitatívne parametre vozoviek až na neúnosnú mieru. Ovplyvnia kvalitu, prevádzkovú spôsobilosť vozoviek a často sa dostanú až na hranicu bezpečnosti cestnej premávky. Bratislavské mestské komunikácie sú príkladom toho, ako sa zanedbala elementárna údržba, stavebná údržba a často sa použili aj nevhodné technológie údržby. Pozitívn... viac

Systém hospodárenia s mostami

S mostami v zásade súvisia štyri hlavné činnosti, a to výskum, projektovanie, výstavba a nakoniec správa, údržba i rekonštrukcie. Na rozvoji teórie a výskumu sa podieľajú kvalifikovaní špecialisti, fundovaní odborníci vo svojom odbore. Máme skúsených projektantov, ktorí dokázali pripraviť realizáciu aj tých najnáročnejších mostných stavieb. Mosty stavajú renomované a špecializované podniky s osvedčenými technicko-organizačnými pracovníkmi. Do dokončenia sú teda mostné objekty v starostlivosti erudovaných odborníkov. Výsledkom ich spoločnej práce sú často pozoruhodné diela v súlade so svetovým... viac

Vytvárame nový priestor na starom

Čitatelia magazínu, zaoberali ste sa niekedy otázkou, čo je jednoduchšie – budovať alebo búrať? Predpokladám, že väčšina z nás zodpovie, že búrať. Ale nie je to tak vždy. O tom nás presvedčil rozhovor s konateľom spoločnosti GAVKUM SK. V oblasti demolácie pôsobí Ing. Bohdan Gál už dlhých 40 rokov, počas ktorých nepochybne získal mnohé skúsenosti. S výberom vhodnej technológie či nasadením správnej mechanizácie.   Komplexné dodanie demolácie Spoločnosť GAVKUM SK je schopná vlastnými technickými prostriedkami a vedomosťami zabezpečiť komplexné služby v dodaní demolácie a recyklácie. Poskytujeme... viac