ENVIROMENTÁLNE TECHNOLÓGIE – nové stroje a zariadenia. RECYKLÁCIA – triedenie a úprava odpadov. OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE – energetická a materiálová efektívnosť.

Materiály a technológie

VYUŽITIE EXTERNÉHO PREDPÄTIA PRI REKONŠTRUKCII HAVARIJNÉHO STAVU MOSTA RUŽÍN

V poslednom čase sa na Slovensku čoraz väčšia pozornosť venuje starnúcej infraštruktúre pri zvýšenej premávke na cestných mostoch. Niektoré predpäté mosty postavené v 60. rokoch sú v súčasnosti v prevádzke už vyše 50 rokov, čo sa prejavuje na ich zlom technickom stave. Na viacerých konštrukciách sú pozorované viaceré vážne poruchy ako nadmerné deformácie, rozsiahle trhliny, silná degradácia predpätia a pod. Tieto poruchy majú pôvod v tzv. detských chorobách a okrem iného sa ako významný faktor ukazuje kvalita realizačných prác. Ide predovšetkým o veľmi nízku úroveň ochrany predpínacej výstuže.... viac

Špecifiká betónu pre rôzne druhy stavieb

Pred pätnástimi rokmi, v júli 2004, sa zrušením pôvodnej normy na zhotovovanie a kontrolu betónových konštrukcií začala nová epocha označovania, výroby a kontroly betónu. V tom čase už platná STN EN 206-1 zaviedla pojem špecifikácie betónu, čiže súhrnu technických požiadaviek odovzdaných výrobcovi betónu vo forme požadovaných vlastností čerstvého a zatvrdnutého betónu, respektíve požiadaviek na jeho zloženie. V súčasnosti platná STN EN 206+A1 spolu s národnou prílohou STN EN 206/NA stanovujú spôsoby klasifikácie jednotlivých charakteristík betónu uvedených v špecifikácii, požiadavky na zloženi... viac

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA PRE ASFALTOVÉ VOZOVKY

Podľa údajov Slovenskej správy ciest (SSC) bola k 1. 1. 2018 dĺžka ciest a diaľnic na Slovensku 18 056,8 km. Z toho iba 112,2 km sú cementobetónové vozovky, čo je asi 0,6 % z celkovej dĺžky. Dominancia asfaltových vozoviek u nás je teda jednoznačná. Podobná situácia je však v celej Európe. Veď z celkovej dĺžky cestnej siete, ktorá je v súčasnosti viac ako 5 miliónov kilometrov, vyše 90 % tvoria asfaltové vozovky. Nemalý ekonomický význam má aj priemysel súvisiaci s výrobou a so spracovaním asfaltu a asfaltových zmesí. Viac ako 10 000 spoločností a vyše 180 000 pracovných miest, to sú ozaj veľa... viac

Recyklace stavebních a demoličních odpadů v České republice

Recyklace stavebních a demoličních odpadů je v ČR na relativně vysoké úrovni. I když jsou statistická data popisující tuto činnost za poslední roky vcelku optimistická, je nezbytné za nimi vidět i celou řadu vážných nevyřešených problémů. Recyklací SDO a využíváním recyklátů ve stavebnictví se zabývá i tradiční konference RECYCLING. Letošní 24. ročník RECYCLING 2019 se bude konat opět v dubnu v Brně (více na www.arsm.cz) Recyklace stavebních a demoličních odpadů (SDO) se v ČR objevila v širší míře již před ca 25 roky. Období posledních několika let lze v tomto odvětví charakterizovat rel... viac

EKOTECHNOLÓGIA TRITECH – využitie tehlového recyklátu v betóne

V Považskej cementárni, a. s., Ladce (PCLA) vyvinuli prelomovú ekotechnológiu TRITECH v spolupráci s rakúskym zákazníkom, ktorý recykluje stavebný a demolačný odpad (C&DW) a vyrába transportbetón. Pokrok v technológiách umožnil komplexnejší prístup k problematike recyklovania stavebného materiálu s jeho druhotným využitím vo výrobe betónu. Opätovné použitie materiálu je spôsob, ako znížiť náklady na výstavbu a zároveň viac šetriť životné prostredie. Recyklácia pomáha znižovať objem stavebného odpadu a predlžuje životnosť skládok. Staviteľom môže priniesť body aj pri LEED certifikácii. No... viac

NOVÝ cestný most cez Dunaj medzi mestami KOMÁRNO A KOMÁROM

Budovaný most cez rieku Dunaj je 601,6 m dlhý, nesymetricky zavesený na jednom priečne naklonenom oceľovom pylóne. Most má päť polí, z ktorých tri sú nad korytom a dva v inundačnom území na slovenskej strane. Hlavné pole má rozpätie 252 m. Výška pylónu nad vozovkou je 94,5 m (celková výška pylónu je 118 m). Vozovka na moste je kategórie C 11,5/80 s chodníkom pre chodcov šírky 1,8 m a s cyklistickým chodníkom šírky 2,5 m. Spodná stavba je železobetónová, štyri piliere a jedna krajná opora sú založené na vŕtaných železobetónových pilótach. Prístupové lávky pre chodcov a cyklistov majú železobetó... viac

CEMDESIGN A INOVATÍVNE TECHNOLÓGIE V PRIEMYSLE

Priemysel výroby cementu a vápna i ostatné priemyselné odvetvia prešli mnohými významnými zmenami týkajúcimi sa zvyšovania výrobných kapacít, znižovania energetickej spotreby, automatizácie výrobných procesov, ekologizácie a znižovania emisií výrobných prevádzok pri použití najnovších dostupných technológií. Spoločnosť CEMDESIGN, spol. s r. o., sa na uvedených zmenách a modernizácii významným spôsobom podieľa už viac ako 20 rokov a je vaším partnerom pre architektonické, projekčné, inžinierske a dodávateľské služby v investičnej výstavbe. Inovácia a trvale udržateľný rozvoj Intenzívny te... viac

Transportbetón na Slovensku

Betón patrí medzi tradičné stavebné materiály a je celosvetové najpoužívanejším stavebným materiálom. Je to hlavne z dôvodu jeho spoľahlivej pevnosti, dlhej životnosti a prístupnej ceny. V súčasnosti sa do popredia tlačí aj fakt, že je to stavebný materiál vyrobený z prírodných surovín, je 100%-ne recyklovateľný a má výraznú schopnosť tepelnej akumulácie (v zime teplo zadržiava a v lete naopak znižuje teplotu v budove).  Zvyšujúce sa nároky na kvalitu stavieb znamenajú aj vyššie nároky na súčasný betón a taktiež na jeho dopravu na stavbu, ktorá sa už stala neoddeliteľnou súčasťou dodávok betón... viac

Progresívne technológie výstavby betónových mostov

S cieľom čo najviac zefektívniť výstavbu mostov v rôznych geografických, geologických a spoločenských podmienkach sa za posledných niekoľko rokov vo svete vyvinuli mnohé inovatívne stavebné postupy a konštrukčné riešenia. Článok prináša prehľad štyroch najrýchlejšie sa rozvíjajúcich progresívnych technológií výstavby mostov, ktoré sa začali výraznejšie formovať až začiatkom 21. storočia a majú veľký potenciál rozvoja v budúcnosti. Flexi-arches (Flexibilné oblúky) [7] Oblúkové mosty patria medzi najefektívnejšie mostné konštrukcie s dlhou životnosťou a pôsobivým estetickým vzhľadom. Ich výstavb... viac

Sanácia a spevnenie krajníc cestných komunikácií s cieľom zvýšenia bezpečnosti cestnej dopravy systémom BG LEFIX®

Dnes dopravný ruch stále rastie, čoho dôsledkom sa krajnice úzkych ciest, ale aj križovatiek čoraz častejšie poškodzujú. To zapríčiňuje nielen stále sa zvyšujúce náklady, ale narúša sa bezpečnosť premávky a v neposlednom rade bezpečnosť účastníkov premávky. Tento článok popisuje problematiku závažných porúch týkajúcich sa najmä krajníc asfaltových vozoviek cestných komunikácií na území Slovenskej republiky. Oboznámime vás s návrhom praktického aj ekonomického riešenia opravy, respektíve sanácie s použitím prefabrikovaného betónového výrobku spoločnosti Hydro BG, s. r. o. Súčasný stav porúch kr... viac