Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

Logistika

Vďaka eurofondom vzniknú strediská údržby vlakov

Železničná doprava na Slovensku začala písať svoju históriu už pred viac ako 180 rokmi, keď bol sprevádzkovaný prvý úsek konskej železnice medzi Bratislavou a Trnavou. Prakticky od tohto štartu až do začiatku druhej svetovej vojny boli železnice na našom území na špičke v kvalite poskytovaných služieb v osobnej a nákladnej doprave a okrem špičkových koľajových vozidiel aj dopravná infraštruktúra a súvisiace servisné služby boli zárukou poskytovania kvalitných služieb cestujúcim a firmám.  Po druhej svetovej vojne sa v ČSR železnice preorientovali na podporu ťažkého priemyslu a osobná železničn... viac

Balík mobility a inteligentné tachografy

Viaceré členské štáty EÚ zaviedli vnútroštátne opatrenia na uplatňovanie a dodržiavanie ustanovení o vysielaní pracovníkov v odvetví cestnej dopravy, ktoré viedli k právnej neistote a vysokej administratívnej záťaži, čo výrazným spôsobom prispelo k zníženiu konkurencieschopnosti prevádzkovateľov cestnej dopravy z iných členských štátov EÚ.  Základom týchto vnútroštátnych opatrení bola smernica pre oblasť vysielania pracovníkov a pravidlá týkajúce sa administratívnych požiadaviek vysielania pracovníkov, ktoré však neboli vhodné pre oblasť cestnej dopravy, ktorá sa vyznačuje vysokou mierou mobil... viac

Mobilita v legislatívnych návrhoch Európskej komisie – balík opatrení v oblastí mobility

Doprava predstavuje vážny problém klímy v Európe. Pretože súčasný stav riešení v oblasti mobility nie je možnosťou pre budúcnosť, európske železnice vítajú včasné prijatie stratégie EÚ pre udržateľnú a inteligentnú mobilitu, ktorej cieľom je pomôcť odvetviu dopravy pohotovo reagovať na prebiehajúcu a akcelerujúcu klimatickú krízu a využiť príležitosti moderných a efektívnych technológií. Stratégia priznáva železnici významnú úlohu pri prechode na mobilitu s nulovými emisiami a pri plnení cieľov ekologickej dohody EÚ. V stratégiách EÚ v oblasti dopravy vrátane bielej knihy o doprave z roku 2011... viac

Možnosti vodnej dopravy vo vybraných regiónoch Slovenska

História vodnej dopravy na Slovensku História vodnej dopravy siaha až do mladšej doby kamennej. Napriek tomu si vzhľadom na hospodárnosť, nízke náklady a ekologický charakter zachováva aj v súčasnosti významné miesto v dopravnom systéme. Pre Slovensko s jeho vnútrozemskou geografickou polohou mala prvoradý význam riečna doprava. Kľúčové postavenie v rozvoji vodnej dopravy v podmienkach Slovenska mal, pochopiteľne, Dunaj, jedna z najväčších riek v Európe, spájajúca západnú, strednú a juhovýchodnú Európu a zároveň umožňujúca prístup k Čiernemu moru. V dejinách vodnej dopravy však zohrali určitú... viac

Efektívna parkovacia politika ovplyvňuje dynamickú dopravu a kvalitu verejného priestoru

 Celkový počet evidovaných vozidiel na Slovensku od roku 1983 vzrástol z necelých 1,3 milióna na súčasných viac ako 3,3 milióna. Dôsledkom toho sa na cestách významne zvýšila intenzita dopravy a v uliciach miest vznikajú nové požiadavky na riešenie statickej dopravy. Absencia regulácie parkovania v urbanizovaných prostrediach tento problém ďalej zhoršuje. Parkujúce automobily zaberajú verejný priestor, ktorý by mohol byť využitý na iné ako na dopravné účely. Ako riešenie sa javí efektívna mestská parkovacia politika, ktorá dokáže nielen ovplyvňovať dynamickú dopravu, ale aj významne prispieť k... viac

Bonusy a zľavy na cestovanie na jednom mieste - ZSSK ponúka cestujúcim možnosť ušetriť až štvrtinu z ceny lístka a ďalšie mnohé výhody

Stačí na to pár klikov. Každé euro sa dnes ráta. Železničná spoločnosť Slovensko ponúka svojim klientom v jednom balíku lacnejšie cestovanie aj mnoho ďalších benefitov. Vstupnou bránou do sveta výhodnejšieho a modernejšieho cestovania je zákaznícke konto ZSSK ID, cez ktoré môžu klienti Železničnej spoločnosti Slovensko nastupovať do vlakov tými istými dverami ako ostatní cestujúci, ale za finančne výhodnejších podmienok a s lepším servisom. Vďaka ZSSK ID a mobilnej aplikácii Ideme vlakom majú jednoduchší prístup k službám a informáciám ZSSK – nosia ich doslova vo vrecku.  Pri zľavách nie je ni... viac

Vývoj koľajovej dopravy vo VYSOKÝCH TATRÁCH

PROJEKTY Z FONDOV EÚ NA MODERNIZÁCIU DOPRAVNEJ INFRAŠTRUKTÚRY VO VYSOKÝCH TATRÁCH, OP INTEGROVANÁ INFRAŠTRUKTÚRA  2014 – 2020. V súčasnosti si pripomíname 150 rokov od výstavby Košicko-bohumínskej železnice (KBŽ), ktorá významne prispela k hospodárskemu, ekonomickému rozvoju a rastu cestovného ruchu v oblasti Vysokých Tatier. Prevádzka na železničnej trati Žilina – Poprad a Poprad – Spišská Nová Ves sa začala 12. decembra roku 1871. Záujem o Vysoké Tatry neprestajne rástol a už od roku 1884 boli z Viedne do Vysokých Tatier vypravované mimoriadne vlaky.  V podtatranskej oblasti z Popradu... viac

Skvalitneniu dopravy na Slovensku sa bude venovať na Ministerstve dopravy a výstavby Slovenskej republiky nový ODBOR STRATÉGIE DOPRAVY

Vláda SR si vo svojom programovom vyhlásení na roky 2020 – 2024 dala predsavzatia: ‒ posilniť železnicu ako primárny dopravný prvok v systéme dopravy vo verejnom záujme tak, aby sa postupne zmenila na nosnú časť dopravného systému verejnej osobnej dopravy. S týmto cieľom sa vypracuje a implementuje Národný plán dopravnej obsluhy verejnou osobnou dopravou, ktorý určí spôsob posilnenia dopravy a potrebné investície do infraštruktúry a koľajových vozidiel, ‒ na základe Národného plánu dopravnej obsluhy zefektívniť grafikon vlakovej dopravy s cieľom dosiahnutia čo najvyššej hodnoty z pohľadu vynal... viac

Digitálne tachografy 2. generácie, KONTROLA ZAŤAŽENIA NÁPRAV A MÝTNE POPLATKY

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 165/2014 sa zaviedlo používanie digitálnych tachografov 2. generácie. Touto právnou úpravou všetky novoregistrované motorové vozidlá musia byť už viac ako 22 mesiacov povinne vybavené digitálnym tachografom s funkciou DSRC na vzdialenú kontrolu a s funkciou GNSS na satelitnú lokalizáciu. Termínom ich zavedenia bol dátum 15. 6. 2019.  V rámci balíčka mobility sa nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1054 prijali zmeny týkajúce sa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociál... viac

Budúcnosť patrí elektromobilite

Táto technológia zaisťuje, že na našich cestách budú jazdiť ekologické, tiché a efektívne vozidlá. Stále je potrebné prekonať určité výzvy, aby bolo možné využiť všetky výhody elektrického pohonu. Zmena podnebia, nedostatok ropy, znečistenie ovzdušia... Mobilita ľudí musí byť v budúcnosti neutrálna z hľadiska CO2. Elektrické automobily a hybridné vozidlá vytvárajú menej výfukových plynov ako autá so spaľovacím motorom. Elektromobilita je preto vhodným spôsobom, ako znížiť produkciu CO2 – ak sa energia získava z obnoviteľných zdrojov. Boston Consulting Group predpovedá, že elektrické vozi... viac