Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

Konštrukcie

VYUŽITIE EXTERNÉHO PREDPÄTIA PRI REKONŠTRUKCII HAVARIJNÉHO STAVU MOSTA RUŽÍN

V poslednom čase sa na Slovensku čoraz väčšia pozornosť venuje starnúcej infraštruktúre pri zvýšenej premávke na cestných mostoch. Niektoré predpäté mosty postavené v 60. rokoch sú v súčasnosti v prevádzke už vyše 50 rokov, čo sa prejavuje na ich zlom technickom stave. Na viacerých konštrukciách sú pozorované viaceré vážne poruchy ako nadmerné deformácie, rozsiahle trhliny, silná degradácia predpätia a pod. Tieto poruchy majú pôvod v tzv. detských chorobách a okrem iného sa ako významný faktor ukazuje kvalita realizačných prác. Ide predovšetkým o veľmi nízku úroveň ochrany predpínacej výstuže.... viac

HISTÓRIA GEOSYNTETIKY NA SLOVENSKU

História geosyntetiky na Slovensku sa datuje od sedemdesiatych rokov minulého storočia. Výskum a vývoj geosyntetiky a prvé aktivity v tejto oblasti boli spojené s Výskumným ústavom inžinierskych stavieb v Bratislave a s výskumnými úlohami, ktoré sa tam riešili. Výsledky výskumu preberali a aplikovali postupne všetky stavebné podniky v  bývalom Československu, ktoré využívali aj výsledky svojich vývojových pracovísk. S geosyntetikou pracujem približne 45 rokov, takže mám dostatok informácií z tejto oblasti a môžem ich prezentovať. Dnes je geosyntetika mimoriadne rozšírená a využíva sa na každej... viac

Uplatnenie výsledkov výskumu v cestnom staviteľstve

Výstavba cestnej siete na Slovensku bola počas dlhých desaťročí ovplyvňovaná meniacimi sa spoločenskými podmienkami a vo veľkej miere technickým rozvojom. Rozvoj vyžadoval okamžité riešenia aktuálnych požiadaviek, výskumné a vývojové aktivity a zavádzanie výsledkov riešení do praxe. Okrem aktivít samotných stavebných firiem pracovali v tejto oblasti najmä výskumné ústavy a vysoké školy. Veľmi aktívny v rámci inžinierskeho staviteľstva bol Výskumný ústav inžinierskych stavieb, ktorý bol od r. 1978 vedúcim pracoviskom vedecko-technického rozvoja s medziodvetvovou pôsobnosťou. Výsledky výskumných... viac

Založenie mostných opôr pomocou technológie vystuženej zeminy

Mostné opory z vystuženej zeminy nie sú príliš frekventovaným riešením, ak hovoríme o riešení bez ďalších podporných prvkov úložného prahu, najčastejšie teda pilót. Napriek tomu sa v posledných pätnástich rokoch podarilo niekoľko mostných opôr čisto z vystuženej zeminy realizovať. Posledným a zatiaľ technicky najzložitejším objektom boli mostné opory diaľničných mostov na Slovensku na stavbe D1 v úseku Jánovce – Jablonov. Ide o tri mostné objekty – dva jednopólové (SO 211-00a, SO 211-00b) a jeden viacpólový (SO 216). Jednopólové objekty sú súčasťou okružnej križovatky na krížení D1 s ces... viac

Vodná stavba Veľké Kozmálovce má 30 rokov

Výstavba diela na dolnom toku rieky Hron priamo súvisí s vybudovaním elektrárne v Mochovciach v 80. rokoch 20. storočia. Hlavným účelom vodnej stavby je zabezpečenie akumulácie a dodávky vody potrebnej do technologického procesu atómovej elektrárne. Myšlienka stavať na Hrone veľkú priečnu stavbu sa rodila už dve desaťročia pred rozhodnutím o vybudovaní hate na Hrone, ktoré padlo začiatkom 80. rokov. Pri prvotnom zámere výstavby vodnej stavby bolo jej hlavným cieľom využitie dodávky vody do závlahového systému. Napokon malo toto dielo celkom iné určenie. História projektu atómovej elektrárne Mo... viac

Ekodukty – stavby v prospech prírody aj človeka, TRANSGREEN

Zelené mosty, ktoré môžeme vidieť aj nad slovenskými cestami, majú jediný účel: chrániť a pomáhať obnovovať kvalitu živej prírody. K trom už postaveným na Slovensku čoskoro pribudnú ďalšie. Prvé tri slovenské ekodukty sa nachádzajú na úsekoch D1 Mengusovce – Jánovce a Važec – Mengusovce a na D2 pri obci Moravský Svätý Ján. Ich účelom je umožniť voľne žijúcim zvieratám bezpečne prekonať prekážku na ich migračnej trase. Tou prekážkou je diaľnica, vo všeobecnosti však akákoľvek dopravná líniová stavba. Zelené mosty znižujú riziko zrážky zvierat s dopravnými prostriedkami a zväčšujú akčný rádius r... viac

NOVÝ cestný most cez Dunaj medzi mestami KOMÁRNO A KOMÁROM

Budovaný most cez rieku Dunaj je 601,6 m dlhý, nesymetricky zavesený na jednom priečne naklonenom oceľovom pylóne. Most má päť polí, z ktorých tri sú nad korytom a dva v inundačnom území na slovenskej strane. Hlavné pole má rozpätie 252 m. Výška pylónu nad vozovkou je 94,5 m (celková výška pylónu je 118 m). Vozovka na moste je kategórie C 11,5/80 s chodníkom pre chodcov šírky 1,8 m a s cyklistickým chodníkom šírky 2,5 m. Spodná stavba je železobetónová, štyri piliere a jedna krajná opora sú založené na vŕtaných železobetónových pilótach. Prístupové lávky pre chodcov a cyklistov majú železobetó... viac

Vystužovanie asfaltových vrstiev oceľovou sieťou Mesh Track® – 40 rokov skúseností

Myšlienka vystužiť asfaltové vrstvy oceľovou sieťou tu bola už od 70. rokov minulého storočia. Odvtedy sa takáto výstuž používa a stala sa súčasťou bežnej praxe inžinierov v rôznych krajinách. V niektorých krajinách je takéto riešenie také zaužívané, že už neprebiehajú žiadne polemiky o účinnosti a potrebe oceľovej siete, inde je to stále problematické, resp. odborná verejnosť nemá dostatočnú dôveru v riešenie. Myslíme si, že nemožno spochybňovať prínos oceľovej výstuže k zlepšeniu vlastností asfaltových vrstiev, problém vidíme v najväčšej miere v spôsobe jej inštalácie, ktorý sa často končil... viac

Oprava vozovky na Moste SNP

Vozovka na Moste SNP v Bratislave sa dočkala svojej prvej úspešnej opravy. Stalo sa tak po 45 rokoch od uvedenia mosta do prevádzky. Neviem, či za úspech možno považovať skutočnosť, že sa dožila tohoto „veku“, alebo sa konečne opravila. Pre opravu vozovky bola vypracovaná projektová dokumentácia vo forme dokumentácie na ponuku (DP) v rozsahu dokumentácie na realizáciu stavby (DRS). Spracovaniu projektovej dokumentácie predchádzala diagnostika technického stavu vozovky. Po výbere zhotoviteľa a konečnom návrhu izolačnej vrstvy bola vypracovaná dokumentácia na vykonanie prác (DVP). Technick... viac

Sanácia skalného odrezu KRIVÁŇ – LOVINOBAŇA

V uvedenom príspevku priblížime jednotlivé kroky realizácie projektu sanácie skalného odrezu situovaného nad železničnou traťou, ktorej bezpečnosť v predmetnom úseku bola ohrozovaná pádom skalných úlomkov a blokov. Jeho cieľom bolo odstrániť úrovne rizika, zvýšiť bezpečnost a plynulosť železničnej premávky. Opis problémového úseku Záujmové územie je súčasťou katastra Píla, svah nad železničnou traťou sa nachádza približne 1,7 km juhozápadne od kóty Dobroč 684. Územie tvorené skalným svahom sa nachádza vpravo od portálu tunela z roku 1948. V roku 1976, keď sa traťový úsek Lovinobaňa –... viac