Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

Fórum

Aktuálne výzvy stavebného sektora v čase pandémie

Súčasná pandemická situácia významným spôsobom zasahuje do všetkých odvetví hospodárstva, stavebníctvo nevynímajúc. Preto je legitímna otázka, ako vývoj v tejto oblasti vidí ministerstvo dopravy a aké opatrenia sa pripravujú na zmiernenie nepriaznivých dôsledkov pre stavebný sektor.  Naštartovanie veľkých verejných projektov je jednoznačne efektívny nástroj na mitigáciu následkov ekonomickej krízy. V súvislosti so zmiernením dôsledkov v sektore stavebníctva Ministerstvo dopravy a výstavby SR (ďalej len ministerstvo) pripravilo na nadchádzajúce obdobie viacero opatrení a investícií. Investície... viac

Nestrať prácu – vzdelávaj sa

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny spustí na začiatku roka 2022 Národný projekt operačného programu Ľudské zdroje: Podpora vzdelávacích aktivít zameraných na profesijnú mobilitu. Cieľom je podpora zamestnanosti, a to možnosťou cieleného vzdelávania jednotlivcov - zamestnancov pre ich lepšie uplatnenie sa na meniacom trhu práce. Projekt budú realizovať úrady práce po celom Slovensku a jeho financovanie je zabezpečené prostredníctvom štrukturálnych a investičných fondov EÚ.  Viac o spustení a fungovaní Národného projektu priblížil generálny riaditeľ sekcie Fondov EÚ na MPSVR SR, Boris Slob... viac

Perspektívy slovenského stavebníctva v roku 2022

Stavebníctvo na Slovensku aj v tomto roku opäť v celkovej produkcii kleslo a v posledných rokoch sa vyvíja proporcionálne horšie v porovnaní s tým, ako sa darí ekonomike krajiny aj ostatným priemyselným odvetviam.  Stavebná produkcia zaostáva v porovnaní s minulým, ale aj predminulým rokom. Stavbári aktuálne zápasia nielen s opätovne sa vracajúcimi vlnami koronakrízy a s vyvolanými dôsledkami, ale najnovšie aj s rastom cien materiálov na stavbách. Je nevyhnutné začať riešiť príčiny, ktorých dôsledkom je tento nepriaznivý vývoj. Prezident ZSPS, Pavol Kováčik priblížil stav alarmujúcej situácie... viac

HÝBATELIA DNEŠKA

doc. Ing. Ján Lešinský, CSc., Strojnícka fakulta STU v Bratislave, www.sjf.stuba.sk Začnem od jednotlivca: pozorovatelia neskúmajú svoj vlastný príbeh, sú na scéne ale nie sú súčasťou deja. Biokríza od svojho začiatku čoraz silnejšie poukazuje, že najprv sa treba sústrediť na človeka (jednotlivca), ktorý je v nezvládnutej situácii často bezradný, nedodržiava pravidlá a nespolupracuje pri náprave chýb ani vzťahov, lebo: bol zvyknutý pracovať v kolektíve, dnes je sám, zodpovednosť či flexibilná kolektívna spolupráca sú skôr súčasťou minulosti, už pri začiatkoch rastu priemyslu, postupne bu... viac

Editoriál - december 2021, šefredaktorka Mgr. Miroslava Kremnická

Náročný rok 2021 sa pomaly blíži ku koncu. Pretrvávajúce zložité obdobie nás všetkých priviedlo k novým úvahám a rozhodnutiam. Ako pokračovať vo svojej práci, ako neuhnúť pred prekážkou a pokračovať vo svojich predsavzatiach, plánoch a byť nápomocní aj v týchto nie ľahkých časoch. Veľa nových situácií sme zažili a v mnohom sme sa priučili. Hromadné stretnutia boli obmedzené, ale podarilo sa nám stretnúť aj na niektorých odborných podujatiach. Žijeme v rýchlo meniacom sa období, je potrebné citlivo vnímať postrehy kolegov, potreby obchodných partnerov a vízie odborníkov v daných oblastiach vývo... viac

Integrácia cestujúcich prispieva k nárastu cestujúcich

Predsedníčka Slovenskej asociácie organizátorov verejnej dopravy ( SAOVD ) a generálna riaditeľka Bratislavskej integrovanej  dopravy, a.s., Ing. Zuzana Horčíková, predstavuje čitateľom náročnosť procesu a úlohy organizácie dopravy od jej počiatku vývoja a zavedenia integrovanej dopravy na Slovensku. Zuzana Horčíková vyštudovala Vysokú školu ekonomickú (dnes Ekonomická univerzita). Pred príchodom do Bratislavskej integrovanej dopravy, a. s., pracovala od roku 1992 v Dopravnom podniku Bratislava, a. s., na pozícii vedúcej odboru tarifných služieb. V roku 2012 nastúpila do riadiacej funkcie  Br... viac

VNÍMAME POTREBY stavebných a projekčných firiem, východiskom je metodika transparentnej priorizácie a harmonogram investičných projektov

Aktuálne zámery v cestnom staviteľstve a riešenie najrezonovanejších tém v oblasti cestnej dopravy a stavebníctva nám v rozhovore priblížil generálny riaditeľ sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií Peter Varga, MBA, Msc. Peter Varga, MBA, Msc., aktuálne pôsobí ako generálny riaditeľ sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií na Ministerstve dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Vyštudoval MBA a MSc programy na Nottingham Trent University. Má 15-ročnú skúsenosť z podnikového sveta a verejného sektora. Prešiel viacerými riadiacimi funkciami v spoločnostiach ako Národná diaľničná s... viac

Eurofondy nám pomáhajú MODERNIZOVAŤ DOPRAVU na úroveň vyspelých krajín

Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII) je najväčším operačným programom v rámci eurofondov v programovom období 2014 – 2020. Takmer osem miliárd eur môžeme do konca roka 2023 využiť na investovanie do modernizácie dopravnej infraštruktúry, rozvoj informačnej spoločnosti, podporu výskumu a inovácií. O tom, čo to v praxi znamená a ktoré konkrétne projekty v oblasti dopravy majú k tomuto cieľu prispieť, sme hovorili s Ing. Ernou Dohnálikovou, generálnou riaditeľkou sekcie riadenia projektov na Ministerstve dopravy a výstavby SR. - foto Ing. Erna Dohnáloková Od minulého roka vediete na... viac

Editoriál - šéfredaktorka Miroslava Kremnická

Po horúcom lete a zložitej situácii v boji proti pandémii, ktorá nám zväzuje ruky a výrazne negatívne ovplyvňuje náš život a myslenie, ako prežiť, nemôžeme zastať a nečinne sa pozerať, čo sa v spoločnosti deje. Všetci hľadáme nové možnosti, nápady a inšpirácie, ako vytvoriť podmienky na progresívny vývoj na Slovensku. Aj my sme k spracovaniu nášho letného magazínu pristupovali zodpovedne a s cieľom nesklamať vás, milí čitatelia, prinášame zaujímavé nasledujúce témy.  V rubrike Fórum predstavujeme významných hostí z Ministerstva dopravy a výstavby SR. Generálna riaditeľka sekcie riadenia projek... viac

Plán obnovy SR v železničnej doprave

Investície na realizáciu projektov z fondov EÚ na modernizáciu dopravnej infraštruktúry v železničnej doprave z OP Integrovaná infraštruktúra na Slovensku Vážený pán generálny riaditeľ, môžete nadviazať na náš rozhovor so štátnym tajomníkom Ing. Jaroslavom Kmeťom a bližšie špecifikovať realizáciu stratégie a cieľov projektov v železničnej doprave?  Rozvoj a obnova železničnej infraštruktúry sú potrebné pre udržateľný ekonomický rozvoj slovenskej ekonomiky. Cieľom je stav železničnej infraštruktúry, ktorý umožňuje rýchlu, pravidelnú a bezpečnú prepravu osôb a spoľahlivú prepravu tovarov. Na to... viac