Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

Oprava vozovky na Moste SNP


Vozovka na Moste SNP v Bratislave sa dočkala svojej prvej úspešnej opravy. Stalo sa tak po 45 rokoch od uvedenia mosta do prevádzky. Neviem, či za úspech možno považovať skutočnosť, že sa dožila tohoto „veku“, alebo sa konečne opravila.

Pre opravu vozovky bola vypracovaná projektová dokumentácia vo forme dokumentácie na ponuku (DP) v rozsahu dokumentácie na realizáciu stavby (DRS). Spracovaniu projektovej dokumentácie predchádzala diagnostika technického stavu vozovky.

Po výbere zhotoviteľa a konečnom návrhu izolačnej vrstvy bola vypracovaná dokumentácia na vykonanie prác (DVP).


Technický stav vozovky pred opravou
Technický stav vozovky bol zrejmý na prvý pohľad. Pre presnejšiu definíciu rozsahu poškodenia bola vykonaná diagnostika vizuálnou prehliadkou vozovky. Diagnostikou sa zaznamenali konkrétne miesta porušenia vozovky, druhy porušenia, ich hĺbka a miesta s najväčším poškodením. Na moste sa nachádzali miesta, kde bola porušená vozovka v celej svojej hrúbke. Na týchto miestach prevádzka prebiehala priamo po oceľovej mostovke.


Príklad porušenia pôvodnej vozovky na Moste SNP


Po 45 rokoch prevádzky po pôvodnej vozovke bolo treba vymeniť celú vozovku vrátane izolačnej vrstvy. Vzhľadom na to, že počas tejto prevádzky sa nemenila ani obrusná vrstva, deštrukcia prenikla cez všetky vrstvy vozovky až po oceľovú mostovku.


Návrh novej vozovky
Nová vozovka na moste dostala svoju definitívnu podobu po vyhodnotení verejnej súťaže, teda po vybratí zhotoviteľa, ktorým bola firma Swietelsky Slovakia, spol. s r. o., Bratislava.

Pôvodný zámer návrhu vozovky na moste vychádzal z doterajších skúseností s vozovkami na mostoch s oceľovou mostovkou na Slovensku. Takýchto mostov na Slovensku veľa nemáme, posledním známym veľkým mostom je Most Apollo v Bratislave. 

Na tomto moste sa použil na izolačnú vrstvu asfaltový mastix v kombinácii so spojovacím antikoróznym náterom na báze asfaltu. Takýto zámer, ktorý by bol aj v súlade s pôvodnou izolačnou vrstvou na Moste SNP, sa však nepodarilo zrealizovať z dôvodu nemožnosti reálne zabezpečiť potrebný materiál a technológiu.

Na základe návrhu zhotoviteľa sa pristúpilo k návrhu izolačnej vrstvy na báze epoxidov. Podkladom pre návrh bola databáza schválených izolačných systémov na použitie na spolkových cestách v Nemecku. 

Tento návrh bol podmienený dostupnosťou materiálov aj zhotoviteľa na Slovensku.

Ochranná vrstva izolácie bola navrhnutá z vrstvy liateho asfaltu v hrúbke 35 mm. Z rovnakého materiálu bola navrhnutá vrstva krytu vozovky, tiež v hrúbke 35 mm.


Zloženie vrstiev vozovky na Moste SNP po oprave v r. 2017


Odstraňovanie vrstiev pôvodnej vozovky a príprava povrchu oceľovej mostovky
Prvým technologickým krokom pri oprave bolo odstránenie vrstiev pôvodnej vozovky s následným čistením oceľovej mostovky na požadovaný stupeň Sa 2 1/2.

Odstraňovalo sa frézovaním asfaltových vrstiev v maximálne možnej hrúbke tak, aby nedochádzalo k poškodeniu mostovky. Po odfrézovaní nasledovalo dočistenie technológiou vysokotlakového vodného lúča. Kombinácia týchto dvoch technológii zabezpečila odstránenie všetkých asfaltových vrstiev tak, aby mohla nasledovať technológia prípravy oceľovej mostovky na nanášanie antikorózneho náteru.

Príprava povrchu oceľovej mostovky
Povrch oceľovej mostovky sa očistil použitím technológie abrazívního čistenia pomocou oceľových guľôčok. Na to poslúžil špeciálny čistiaci agregát. Na dosiahnutie požadovanej kvality povrchu sa čistilo dvojnásobným pojazdom čistiaceho agregátu. Zvislé oceľové obrubníkové plechy a mostovka v bezprostrednom dotyku s nimi sa očistila pieskovaním ručnou striekacou pištoľou.


Izolačná vrstva
Pôvodný zámer navrhnúť izolačnú vrstvu v rovnakom alebo podobnom zložení, ako bola pôvodná izolačná vrstva, sa nepodarilo naplniť. Potrebné materiály a výrobné kapacity neboli k dispozícii, výroba bola pravdepodobne ukončená.


Definícia izolačnej vrstvy v zozname schválených izolácií na spolkové cesty v Nemecku


Realizácia izolačnej vrstvy
Na zhotovenie izolačnej vrstvy na oceľovej mostovke nemáme na Slovensku schválené izolačné systémy. Preto sme navrhli izolačný systém, ktorý je schválený na použitie na oceľové mostovky na spolkových cestách v Nemecku. Na realizáciu vybrali jeden z najmodernejších systémov uvedený v zozname schválených systémov pod poradovým číslom 4.


Ochranná vrstva izolácie so zaklinením


Vozovka pri odvodňovacích otvoroch v obrubníkovom plechu


Systém používa pre základnú vrstvu a vrstvu izolácie v celkovej hrúbke asi 1 mm materiály na báze epoxidovej živice. Základný náter a izolačnú vrstvu zhotovovala pri oprave vozovky priamo firma Sika.


Vrstvy z liateho asfaltu
Na vrstvu ochrany izolácie bol navrhnutý liaty asfalt, čo je plne v súlade so schváleným izolačným systémom. Rovnaký materiál bol navrhnutý aj na obrusnú vrstvu krytu vozovky.

Takýto návrh je zdôvodnený tým, že rovnaké materiály boli použité aj pri zhotovení pôvodnej vozovky. 

Vzhľadom na to, že všetky asfaltové vrstvy z liateho asfaltu boli použité aj pri výstavbe mosta, bolo tomuto návrhu prispôsobené konštrukčné riešenie oceľovej mostovky. Pri vrstvách z liateho asfaltu nebolo treba zabezpečiť odvod vody z povrchu spodných vrstiev vozovky, mostovka bola zrealizovaná ako takzvaná vaňa. Odvodnenie vozovky bolo navrhnuté iba ako odvedenie vôd z povrchu vozovky prostredníctvom oválnych otvorov v obrubníkových plechoch do priestoru stredného deliaceho pásu. 

Z tohto priestoru sa voda odvádza sústavou odvodňovačov do zberného potrubia.

Výnimku tvorí sústava atypických odvodňovačov na vonkajšej strane vozovky pri jej preklopení k vonkajšiemu okraju.

Vrstvy liateho asfaltu sa ukladali dvomi spôsobmi. V lokálních miestach popri obrubníkoch sa ukladali obidve vrstvy rozprestieraním ručnými hladidlami. Na prevažnej ploche mosta sa ukladalo pomocou finišerov, ktorými sa upravoval povrch liateho asfaltu v požadovanej hrúbke medzi bočnice vytvorené masívnymi oceľovými lištami.


História
Počas procesu opravy vozovky a bezprostredne po oprave sme boli konfrontovaní s názorom, že nová vozovka na moste je hrubšia ako pôvodná vozovka. Táto domnienka mala spôsobiť neprimerané priťaženie mosta a z toho vyplývajúce problémy pri zabezpečení ďalšej prevádzkyschopnosti mosta.

S cieľom preukázať, že návrh novej vozovky, hlavne jej hrúbky, je v súlade s parametrami pôvodnej vozovky, sme zhromaždili všetky dostupné informácie, ktoré jednoznačne preukazujú, že pôvodná vozovka na moste bola hrubá 7 cm. Samozrejme, táto skutočnosť sa preukázala aj fyzickým meraním parametrov mostovky po odstránení vrstiev vozovky.


Zloženie vrstiev vozovky na Moste SNP pri jeho výstavbe v r. 1972


Realizácia krytu vozovky so zdrsnením v deň 45. výročia uvedenia mosta do prevádzky


Hľadanie informácií o pôvodnej vozovke bolo v konečnom dôsledku veľmi zaujímavé a poučné. Priblížilo nám procesy, ktoré sa v čase návrhu mosta vykonali. Boli to procesy, ktoré zahrňovali oblasť návrhu, skúmania a hľadania nových materiálov a v neposlednom rade experimentálne overovanie. 

Celému procesu návrhu vozovky počas výstavby sa venoval odborný článok v časopise Inžinierske stavby z r. 1972. Zaujímavým momentom v tom čase bolo experimentálne overovanie troch návrhov vozovky na pokusných úsekoch. Tieto pokusné úseky boli vyhotovené na vtedajšom Starom moste. Po jednoročnej premávke v plnom zaťažení dopravou sa nakoniec vybrala vozovka v zložení podľa obrázka 6.

Kryt vozovky z liateho asfaltu sa vyberal aj s tým vedomím, že v tom čase sa návrh takéhoto krytu považoval za návrh, ktorý bol považovaný za veľmi perspektívny. Z praxe však vieme, že sa tak nestalo.


Ing. František BRLIŤ
CEMOS, s. r. o., www.cemos.sk

Použitá literatúra
[1] Ing. Jozef Hladný, Ing. Fedor Purdeš: Bitúmenová vozovka na novom moste cez Dunaj v Bratislave, Inžinierske stavby 10-1972

Fotogaléria k článku