Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

XIX. odborný seminár SZVK 2017


9. – 10. november 2017 Nový Smokovec, Slovenská republika

Vážení čitatelia, rekapituláciu uskutočnených činností v rámci Slovenského združenia výrobcov kameniva (SZVK) nám zhrnul a priblížil výkonný tajomník a člen Rady združenia SZVK Ing. Eduard Duda.

V apríli sme sa stretli na odbornom seminári v hoteli Tenis vo Zvolene, so zameraním na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a bezpečnosť prevádzky, v máji na členskej schôdzi v tom istom hoteli, s niektorými z vás aj v septembri na oslavách Dňa baníkov, geológov, hutníkov a naftárov v Banskej Štiavnici a nakoniec v novembri na XIX. odbornom seminári v Novom Smokovci. XIX. odborný seminár mal za úlohu, podľa schváleného ročného plánu na rok 2017, podporovať vzdelávanie členov, zároveň vytvoriť priestor na konzultácie všetkých zúčastnených strán, ktorých sa ťažba a následné spracovanie kameniva týka.


Odborné prednášky boli zamerané hlavne na:

  • Surovinovú politiku SR,
  • Aktuálny stav banskej legislatívy a vybrané poznatky z činnosti Hlavného banského úradu a obvodných banských úradov SR,
  • Geologické štruktúry, nerastné suroviny a životné prostredie,
  • Využitie kameniva v činnosti Slovenského vodohospodárskeho podniku,
  • Pozemkové úpravy, sceľovanie pozemkov, súvisiaca legislatíva,
  • Spôsob uzatvárania a podmienky nájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Lesov Slovenskej republiky, š. p., na účely dobývania nerastov,
  • Kontrolná činnosť vykonávaná odbormi inšpekcie ochrany vôd.


SZVK v priebehu roka ponúkalo zastúpenie na aktívnejšiu spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR, Ministerstvom životného prostredia SR, Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Hlavným banským úradom, Fakultou BERG TU v Košiciach, ako aj jednotlivými ťažobnými organizáciami.

V publikačnej činnosti sme zabezpečili vydanie dvoch čísiel odborného časopisu a tiež zborníky prednášok z odborných seminárov.

Časopis aktuálne mapuje dianie v rôznych oboroch ťažobnej činnosti a osobitnú pozornosť stále venuje legislatíve a ochrane životného prostredia.

Na konci každého roku sa nielen bilancuje, ale aj pripravujú sa plány na ďalšie obdobie.

Tieto plány koordinujeme s našimi partnerskými organizáciami. Naďalej považujeme za potrebné, aby bola zabezpečená koordinácia odborných akcií, aby sa predišlo organizačným nedostatkom.

Rok 2018 je pre nás významný predovšetkým z hľadiska pôsobnosti SZVK, pretože slávime 20. výročie založenia SZVK. Začiatok činnosti SZVK bol poznamenaný malou dôverou ťažobných podnikov v existenciu tohto združenia. Táto skutočnosť však nikoho neodradila a dnes je zrejmé, že myšlienka združiť ťažiarske spoločnosti bola veľmi prospešná. Mnohí z vás si iste s obľubou zaspomínajú na tieto začiatky SZVK.

Rád by som touto cestou poprial veľa zdravia a mnoho pracovných a osobných úspechov v novom roku 2018. 


Ing. Eduard Duda

www.szvk.sk

Fotogaléria k článku