ENVIROMENTÁLNE TECHNOLÓGIE – nové stroje a zariadenia. RECYKLÁCIA – triedenie a úprava odpadov. OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE – energetická a materiálová efektívnosť.

Kontroly stavu mazív v prevádzke


V tribotechnickej praxi sa stretávame s problémami pri mazaní strojov a zariadení, ktoré vznikajú zo subjektívnych, ale aj objektívnych dôvodov, teda často ide o nedostatky vyplývajúce z nesprávnej organizácie tribotechniky, mazacích služieb, ale aj z nesprávnych postupov a spôsobov kontroly stavu mazív v prevádzke. Tejto činnosti sa nevenuje dostatočná pozornosť v rámci technickej verejnosti, ktorá má byť zameraná hlavne na zabezpečenie spoľahlivosti strojov a zariadení. Tento stav vyplýva možno aj z toho, že ide o odbornú činnosť, ktorá si vyžaduje okrem teoretických poznatkov určitú profesionálnu spoľahlivosť pri výkone dostupných spôsobov kontroly mazív, a to od vizuálnej až po kontrolu v chemickom laboratóriu. Okrem uvedeného ide najmä o dodržiavanie technologických postupov, napr. pri vzorkovaní, odbere vzoriek mazív, pracovnú disciplínu pri výkone jednotlivých činnosti, realizácii dostupných spôsobov a postupov pri vykonávaní kontroly mazív v prevádzke strojov a zariadení.


Kontroly stavu mazív

Zabezpečenie spoľahlivej prevádzky strojov a zariadení veľmi úzko súvisí s výkonom činnosti mazacích služieb. Pracovníci mazacích služieb okrem pracovných povinnosti, ktoré súvisia s organizáciou tribotechniky a výkonu mazacích služieb, majú venovať pozornosť kontrole stavu mazív, ktorá má významný vplyv na životnosť mazív, teda ich chemickú a fyzikálnu stálosť.

Chemická a fyzikálna stálosť mazacích olejov pri ich aplikácii v praxi je žiaduca a je dôležitá na zabezpečenie správneho mazania v jednotlivých trecích uzloch strojov a zariadení. Ide o zabezpečenie kvalitatívnych ukazovateľov mazacích olejov, ktoré sú dôležité, ako napr. viskozita (hrúbka mazacieho filmu), deemulgačná schopnosť (odlúčivosť vody), reologické vlastnosti (tekutosť) a iné. Narušenie stability mazacích olejov môže byť z dôvodu rôznych prevádzkových vplyvov, ako je zvýšená prevádzková teplota, zaťaženie, prašné a vlhké prostredie, zmiešanie olejov, vedie k oxidácii (starnutie oleja), úbytku prísad (hydrolýza), peneniu oleja (nečistoty) a ďalším nežiaducim stavom.

V praxi sa stretávame s otázkou, ako často vykonávať kontrolu stavu, životnosti maziva. Kedy odoberať vzorku maziva pre kontrolu v chemickom laboratóriu? Sú aj ďalšie otázky, ktoré súvisia s uvedenou odbornou servisnou činnosťou. Podľa dostupných informácií a doterajších skúsenosti z praxe môžeme uviesť štyri spôsoby, formy vykonávania kontroly mazív v prevádzke strojov a zariadení.

V tejto súvislosti z prehľadu, ktorý je uvedený v tabuľke, vystupuje do popredia otázka, ktorý zo spôsobov kontroly bude vhodný v konkrétnom prípade na zistenie stavu maziva, mazacieho systému stroja tak, aby bola zabezpečená jeho prevádzková spoľahlivosť. Z tribologického hľadiska ide o posúdenie konštrukcie mazacieho systému, spôsobu mazania (obehové mazanie) jednotlivých prvkov mazacieho systému (filter, chladič), druhu použitého maziva (mazací olej, plastické mazivo) a iné. Do úvahy treba brať aj plánovaný systém údržby a organizáciu tribotechniky a mazacích služieb.

V tabuľke č. 1 uvedieme základné informácie o tejto tribotechnickej činnosti a ďalšie potrebné informácie, ktoré sú potrebné v tribotechnickej praxi.

Spôsoby, jednotlivé postupy kontroly Kontrola v reálnom čase pomocou senzorov, snímačov Kontrola v prevádzke bez použitia prístrojov a pomôcok, vizuálna kontrola Kontrola v prevádzke pomocou prenosných prístrojov Kontrola v chemickom laboratóriu
Použité metódy, prístroje Senzory zaznamenávajú potrebné kvalitatívne údaje v určitých časových intervaloch Pravidelná kontrola stavu olejových náplni, napr. olejoznaky, odmerné tyčky o iné Prenosné prístroje a metódy používané priamo pri strojoch Vzorkovanie, odber vzoriek a odovzdanie vzorkovníc do laboratória
Časová frekvencia Kontrola v reálnom, konkrétnom čase Pravidelná, denná kontrola Bežná kontrola Periodická kontrola


Mazacie služby

Mazacie služby, resp. externé servisné služby (outsourcing) zabezpečujú organizované mazanie výrobných strojov a zariadení, a tak uskutočňujú plánované a operatívne výkony v oblastiach dlhodobého mazania, vrátane starostlivosti o náplne hydraulických systémov, za stanovených podmienok, ako aj krátkodobé a konzervačné mazanie. Ide o pracovníkov, mazačov (údržbárov mazania), ktorí zabezpečujú výkon jednotlivých činností súvisiacich s organizovaným mazaním. Hospodária s mazivami, stanovujú druhy a množstvo potrebných mazív, spôsoby ich používania a ošetrovania, kontrolujú ich akosť počas prevádzky. Pravidelne kontrolujú a podľa potreby doplňujú stavy olejových náplní mazacích a hydraulických systémov, kontrolujú funkciu signalizačných, filtračných, odlučovacích systémov, vykonávajú ich čistenie a údržbu. Monitorujú vykonávanie krátkodobého a konzervačného mazania obsluhami strojov a zariadení ako predradenú fázu mazania spolu s čistotou mazív a pracovných pomôcok. Pripravujú, doplňujú a vymieňajú aj kvapaliny na technologické účely, napr. rezné kvapaliny, kaliace a popúšťacie oleje a iné. Vypracovávajú potrebnú technickú dokumentáciu, vedú evidenciu o uskutočnených výkonoch a spotrebe mazív a technologických kvapalín, vyhodnocujú periodicky ekonomickú efektívnosť týchto činnosti. Uviedli sme stručný prehľad činnosti pracovníkov mazacích služieb, tribotechnikov, údržbárov mazania, aby sme zvýraznili ich povinnosti, klasifikáciu činnosti, ktorá súvisí aj s vykonávaním kontroly stavu mazív v prevádzke strojov a zariadení.


Spôsoby kontroly mazív v prevádzke

V predchádzajúcej tabuľke sme uviedli štyri spôsoby kontroly stavu mazív v prevádzke strojov a zariadení. Z uvedených spôsobov kontroly budeme venovať pozornosť najmä spôsobu vizuálnej kontroly, kontroly bez použitia prístrojov a pomôcok. Ide o pravidelnú, dennú kontrolu (pochôdzky), ktorá súvisí s činnosťou pracovníkov mazacích služieb, a treba pripomenúť, že účasť na tejto kontrole má aj obsluha jednotlivých strojov a zariadení. Vzhľadom na význam tribotechnickej diagnostiky v ďalšej časti budeme venovať pozornosť aj ďalším postupom kontroly stavu mazív.


Vizuálna kontrola mazív

Z hľadiska operatívnej činnosti, výkonu mazacích služieb, získania skorých informá- cií má veľký význam najmä vizuálna kontrola stavu mazív v prevádzke. V ďalšom prehľade uvedieme niektoré spôsoby, postupy vizuálnej kontroly mazív. Ide o tieto stavy maziva a mazacieho systému:

 • kontaminácia oleja vodou, zakalený olej,
 • nečistoty v oleji, špinavý olej,
 • nízka úroveň hladiny oleja v olejovej nádrži,
 • kovové nečistoty v oleji,
 • penenie oleja, zavzdušnený mazací systém,
 • usadeniny, nečistoty, voda na dne olejovej nádrže a iné.

Po každej kontrole, ak boli zistené určité nedostatky, tribotechnik môže navrhnúť opatrenia na okamžité odstránenie zistených tribotechnických problémov. Na obrázku č. 1 je uvedený ozubený prevod (mazanie rozstrekom oleja) a možnosti kontroly (zóny kontroly) stavu prevodového mazacieho oleja pomocou odmernej tyčky, olejoznaku a tiež kontroly usadenín, nečistôt, vody (olejová miska) na dne olejovej nádrže. Z pohľadu bežnej, rutinnej kontroly môžeme uviesť niektoré činnosti, postupy, ktoré nám dajú informácie o stave maziva. Ide o tieto výsledky z kontroly:

 • farba a čistota oleja,
 • výška hladiny oleja, kontrola napr. pomocou odmernej tyčky, olejoznaku,
 • prítomnosť a stabilita peny,
 • prítomnosť vody, tvorba emulzie, voda v oleji,
 • prítomnosť a stabilta vzduchu v oleji,
 • usadeniny, nečistoty v oleji, kontrola pomocou olejoznaku,
 • kovové nečistoty, kontrola, napr. pomocou magnetickej zátky,
 • priesaky, úniky oleja, kontrola tesnení a iné.

Okrem bežnej, vizuálnej kontroly v praxi sa môžeme stretnúť s uplatnením jednoduchých kontrolných testov, postupov, napr. prskací test (obsah vody) a iné.

V tabuľke č. 2 je uvedený prehľad jednotlivých metód, postupov odporúčaných analýz na výkon tribotechnickej diagnostiky, analýzy mazív v chemickom laboratóriu a ich bezprostredný prínos na hodnotenie vzorky mazacieho oleja a trecieho uzla.

Odporúčané analýzy a ich prínos Kvapalné vlastnosti Nečistoty Opotrebovanie
Počet častíc N A X
Vlhkosť, voda N A N
Kinematická viskozita A X N
Hustota častíc N N A
Ferrografia A X X
FTIR A X N
Teplota vzplanutia X A N
Analýza prvkov A X A
Postup činnosti proaktívna proaktívna prediktívna

Poznámka : A – bezprostredný prínos, X – malý prínos, N – bez prínosu


Kontrola v chemickom laboratóriu

Zabezpečiť plynulú a spoľahlivú prevádzku strojov a zariadení je jeden z hlavných dôvodov kontroly stavu mazív. Táto činnosť veľmi úzko súvisí s vykonávaním tribotechnickej diagnostiky, analýzy olejov, mazív. Kontrola v chemickom laboratóriu nám zabezpečí potrebné informácie o stave maziva. Poznáme tri kategórie, postupy analýzy mazacích olejov:

 • Analýza kvapalných vlastnosti mazacieho oleja - Ide o analýzu oleja, keď sa hodnotia jeho chemické, fyzikálne vlastnosti a vlastnosti použitých prísad.
 • Analýza znečistenia mazacieho oleja - Nečistoty sú cudzie látky v mazacom oleji, ktoré vstupujú do mazacieho systému stroja z okolitého prostredia alebo sa vytvárajú v samotnom oleji ako produkty starnutia oleja.
 • Analýza opotrebovania častí strojov, trecích uzlov - Častí strojov sa opotrebovávajú a tým sa vytvárajú nečistoty, kovové triesky a iné nežiaduce látky, ktoré znehodnocujú mazací olej a sú príčinou poškodenia častí strojov.

Z výsledkov nameraných v chemickom laboratóriu treba vypracovať odborné stanovisko, čo je často veľmi náročné. Vzhľadom na to treba pripomenúť, že každá skupina mazacích olejov má svoje špecifické vlastnosti. To znamená, že pre jednotlivé skupiny, druhy mazacích olejov treba stanoviť kvalitatívne ukazovatele, ktoré majú byť vystavené na kontrolu. Je to dôležité a môže to značne ovplyvniť výsledok z kontroly a celkové náklady na tribotechnickú diagnostiku, analýzu mazív. Veľký a rozhodujúci vplyv na očakávaný výsledok má aj správny postup pri odbere vzorky oleja a výber odberného miesta. Ako príklad uvádzame na obrázku č. 2 možnosti odberu vzoriek, stanovenie odberných miest v hydraulickom okruhu.

Obrázok č. 2


Záver

Na vypracovanie odborného posudku potrebného na riešenie daného problému, resp. zistenie stavu maziva v prevádzke, treba často okrem analýzy výsledkov z kontroly kvalitatívnych ukazovateľov vzoriek mazacích olejov, mazív doplniť ďalšie prevádzkové údaje.

Kontroly stavu mazív v prevádzke majú čoraz väčší význam a sú zárukou zabezpečenia spoľahlivosti strojov a zariadení a patria do systému vykonávania, realizácie tribotechnickej diagnostiky. Cieľom uvedených technických informácií bolo poukázať na možnosti, ktoré nám ponúkajú jednotlivé spôsoby a postupy pri vykonávaní kontroly mazív aj v prevádzke stavebných strojov a zariadení.


Ing. Jozef Stopka
TRIBEX, s. r. o.

Fotogaléria k článku