Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

Odovzdanie úseku D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka do užívania


Diaľnica D1 v úseku Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka je súčasťou diaľnice D1 hranica ČR/SR a hranica SR/UR. Tá je súčasťou medzinárodného ťahu E-50 Paríž – Norimberg – Praha – Brno – Trenčín – Žilina – Košice – Užhorod s pokračovaním cez Ukrajinu a Rumunsko na juh alebo cez Rusko ďalej na východ. Z hľadiska vnútroštátneho významu je súčasťou vnútroštátnej diaľničnej siete, ktorá spolu s vymedzenými ťahmi z vybranej siete bude tvoriť základnú komunikačnú kostru na území SR. Po dobudovaní tohto úseku a úseku Lietavská Lúčka – Višňové sa podstatne zlepšia podmienky v dopravnom uzle Žilina aj dopravné prepojenie západ – východ Slovenskej republiky.

Identifikačné údaje stavby

Stavebník/Investor: Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Zhotoviteľ:
Združenie Ovčiarsko, vedúci člen združenia: Doprastav, a. s., ďalší členovia združenia Strabag, s. r. o., Váhostav – SK, a. s., Metrostav, a. s.

Projektant zhotoviteľa: Združenie D1 HPLL, vedúci člen združenia: DOPRAVOPROJEKT, a. s., členovia  združenia: Geoconsult, s. r. o., Basler &Hofmann, s. r. o. 

Stavebný dozor: Inžinierske združenie BUNG – AE Dozoring – Infram

Termín podpisu zmluvy o diele: 9. 12. 2013

Lehota výstavby: 22. 1. 2014 – 17. 12. 2020, t. j. 2 522 dní

Zmluvné podmienky: FIDIC „žltá kniha


Proces výstavby

Stavba sa začala dňa 22. 1. 2014 odovzdaním a prevzatím staveniska. Od uvedeného dátumu bili ako prvé práce na realizácii doplnkových geologických a geotechnických monitoringoch a geodetickom zameraní jestvujúceho terénu. Predmetná pasportizácia jestvujúceho stavu bola zrealizovaná ako prvá, a to predovšetkým z dôvodu poskytnutia dodatočných podkladov pre projektantov zhotoviteľa tak, aby bolo možné v maximálnej možnej miere optimalizovať projekčné riešenia jednotlivých stavebných objektov.

Optimalizáciu projekčných riešení zhotoviteľovi za podmienok stanovených investorom stavby v rámci súťažných podkladov umožňovali zmluvné podmienky „žltej knihy FIDIC“ nazývané „navrhni a postav“, kde zhotoviteľ spoločne s projektantom môžu využiť svoje know-how a práce realizovať omnoho efektívnejšie. V rámci stavby sa zmluvne umožnená optimalizácia využila hlavne pri optimalizácii zakladania mostných objektov, výstavbe nosných konštrukcií mostných objektov, ako aj pri návrhu priečneho profilu sekundárneho ostenia obidvoch tunelov. Výhodou pri výstavbe tunelov bolo tiež to, že zhotoviteľ, spoločnosť Doprastav, a. s., sa v krátkom čase spolupodieľal na výstavbe tunela Poľana, ktorý je súčasťou diaľnice D3 Svrčinovec – Skalité a ktorý bol pre motoristickú verejnosť uvedený do prevádzky v roku 2017.

Spoločnosť Doprastav, a. s., sa ako líder Združenia Ovčiarsko podieľala na výstavbe predmetného úseku diaľnice D1 od km 32,6 vrátane mostných objektov SO 206-00, 207-00, 208-00 a predovšetkým SO 209-00 Estakáda na D1 v Lietavskej Lúčke. Taktiež spoločnosť Doprastav, a. s., rozhodujúcou mierou zabezpečovala výstavbu tunelov Ovčiarsko a Žilina vrátane subdodávateľsky zabezpečovaného technologického vybavenia tunelov.

Nepredvídateľné okolnosti, ktoré skomplikovali výstavbu predmetného úseku, boli predovšetkým neštandardné geologické prostredie pravostranných zárezov diaľničného telesa v kombinácii s nadmerným množstvom zrážok a taktiež mimoriadne komplikované geologické prostredie tunela Žilina.

V rámci eliminácie vplyvu komplikovaného geologického prostredia na lehotu výstavby zhotoviteľ navrhol riešenie formou sanácie zosuvných území prostredníctvom lomového kameňa a protiražby z východného portálu tunela Žilina tak, aby bola v maximálnej možnej miere dodržaná BOZP a eliminované geologické faktory, ako aj minimalizovaný časový faktor vplyvu na termín výstavby celej stavby,

V rámci výstavby sa postupne podarilo Združeniu Ovčiarsko splniť všetky 4 míľniky zadefinované objednávateľom, a to konkrétne:

Míľnik č. 1:

V termíne 22. 7. 2014 boli zrealizované nulté a prvé inklinometrické a piezometrické merania všetkých monitorovacích objektov diaľnice a portálových častí tunelov Ovčiarsko a Žilina.

Míľnik č. 2:

V termíne 21. 4. 2015 sa podarilo zrealizovať hĺbkové (špeciálne) zakladanie spoločne so základmi spodnej stavby na mostných objektoch.

Míľnik č. 3:

V termíne 15. 2. 2017 bolo zrealizované kompletné prerazenie oboch tunelových rúr tunela Ovčiarsko a tunela Žilina.

Míľnik č. 4:

V termín 20. 9. 2018 bola zrealizovaná betonáž CB krytov vozoviek v celej dĺžke v oboch tunelových rúrach tunela Ovčiarsko a tunela Žilina, ako aj ukončená výstavba nosných konštrukcií na mostných objektoch.

Zhrnutie výstavby z pohľadu prác prebiehajúcich v rokoch 2019 a 2020

Z pohľadu zhotoviteľa je potrebné podrobnejšie opísať práce v rokoch 2019 a 2020, a to tak, aby bolo odbornej aj laickej verejnosti ozrejmené, aké práce v uvedenom období prebiehali a akou mierou ovplyvnil nedokončený úsek stavby D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala súbor stavieb Uzla Žilina, t. j. stavby D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka, a taktiež stavbu Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka – Žilina, II. etapa.

Vo februári 2019 prišlo k vypovedaniu zmluvy medzi investorom a zhotoviteľom nadväzujúcej stavby D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala. Z uvedeného rozhodnutia vyplynulo, že odsúhlasené určenie dopravného značenia na trvalý stav stavby D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka (v termíne 01/2019), t. j. na plnohodnotne dobudovanú a sfunkčnenú križovatku Lietavská Lúčka a sprevádzkovaný tunel Višňové bolo nepoužiteľné.

Dokončený úsek D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka s dopravným značením a protihlukovými stenami (foto Ing. Juraj Skaliča

Od uvedeného momentu sa začalo hľadanie najjednoduchšieho a najefektívnejšieho prepojenia stavieb D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka a Diaľničného privádzača Lietavská Lúčka – Žilina, II. etapa. Zhotoviteľ pre investora stavby postupne spracovával variantné riešenia sprejazdnenia s použitím časti  križovatkových vetiev križovatky Lietavská Lúčka (konkrétne 5 z 9) až po investorom zadefinované a odsúhlasené riešenie s použitím iba jednej križovatkovej vetvy, tzv. „spojovacej vetvy na križovatke Lietavská Lúčka“. Uvedenú križovatkovú vetvu bolo nutné v rýchlom časovom slede naprojektovať a stavebne zrealizovať, a to napriek sťaženým geologickým podmienkam, ktoré charakterizoval predovšetkým aktívny zosuv pravostranného zárezu veľkosti asi 60 000 m3 aktivovaný v čase vykonávania prác predchádzajúceho zhotoviteľa, ako aj prekládky VN vedenia SO 643-00.

Spojovacia vetva na križovatke Lietavská Lúčka s nedokončeným mostným objektom SO 211-00 (súčasť stavby D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala)

Zároveň investor stavby po rokovaniach s dotknutými organizáciami (mesto Žilina, Slovenská správa ciest, Prezídium Policajného zboru...) v priebehu roku 2020 postupne dopĺňal stav, v ktorom mali byť stavby Uzla Žilina uvedené do prevádzky, a to od zmien dopravného značenia na stavbe privádzača až po dobudovanie križovatky Hričovské Podhradie na plnohodnotné normové 4 jazdné pruhy, t. j. na tzv. normové dvojité odpojenie a pripojenie. Uvedené neustále sa meniace zadanie malo vplyv predovšetkým na zmeny v projektových dokumentáciách dopravného značenia, s následným vplyvom na pevné aj premenné dopravné značenie v križovatkách Hričovské Podhradie a Solinky a s tým súvisiace zmeny dopravno-prevádzkových stavov a aktualizácií riadiaceho systému dopravy. Celkovo bolo pre stavby Uzla Žilina v priebehu rokov 2019 – 2020 prerokovaných a vydaných priam rekordných 7 určení dopravného značenia.

Premenné dopravné značenie na ZP tunela Žilina

Premenné dopravné značenie umiestnené na VP tunela Ovčiarsko

Všetky namontované premenné dopravné značky a technologické vybavenie obidvoch tunelov bolo potrebné niekoľkokrát odskúšať v rámci individuálnych funkčných skúšok a následne aj v rámci komplexných skúšok. Komplexné odskúšanie technologického vybavenia stavby vrátane tunelov Ovčiarsko a Žilina prebehli postupne v termínoch 10/2020, 12/2020 a následne 01/2021 aj so stavbou privádzača.. Komplexné skúšky vrátane organizácie súčinnostného cvičenia zložiek Integrovaného záchranného systému prebehli v termíne 12/2020 – 01/2021 a boli realizované riadením úsekov z Integrovaného operátorského pracoviska umiestneného na SSÚD Považská Bystrica, do ktorého správy budú nové predmetné úseky do dobudovania SSÚD v Lietavskej Lúčke dočasne kompetenčne spadať. Kontinuálne so všetkými spomenutými prácami sa v termíne 10/2020 začala skúšobná prevádzka technológie tunelov bez účasti verejnosti.

Súčinnostné cvičenie zložiek Integrovaného záchranného systému v tuneli Ovčiarsko

Pohľad na Integrované operátorské pracovisko umiestnené na SSÚD Považská Bystrica (foto Ing. Juraj Skaličan)

Napriek všetkým uvedeným skutočnostiam a komplikáciám spojených s definovaním stavu, v ktorom mal byť diaľničný úsek sprejazdnený v rámci sprevádzkovávaného súboru stavieb, a komplikáciám spojeným s aktuálnou pandemickou situáciou sa úsek diaľnice D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka podarilo úspešne odovzdať do užívania verejnosti dňa 29. 1. 2021.


Na záver je preto nutné z pozície lídra Združenia Ovčiarsko spoločnosti Doprastav, a. s., poďakovať zástupcom investičného a prevádzkového úseku investora, stavebného dozoru, jednotlivým projektantom, zástupcom štátnych inštitúcii – predovšetkým zástupcom Polície SR a Ministerstva dopravy SR – aj jednotlivým zhotoviteľom. Bez ústretovosti a enormného nasadenia všetkých spomenutých by nebolo možné stavby D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka vrátane spojovacej vetvy na križovatke Lietavská Lúčka a Diaľničného privádzača Lietavská Lúčka – Žilina, II. etapa, uviesť do prevádzky.

Z pohľadu motoristickej verejnosti ostáva len veriť, že dobudovanie nadväzujúceho úseku diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala vrátane tunela Višňové bude dokončené v avizovanom termíne v roku 2023, a to tak, aby aj úsek D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka získal svoj plnohodnotný význam a využitie.

Ing. Juraj Sedliaček, hlavný stavbyvedúci,

Doprastav, a.s.

www.doprastav.sk