Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

Digitálne tachografy 2. generácie, KONTROLA ZAŤAŽENIA NÁPRAV A MÝTNE POPLATKY


Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 165/2014 sa zaviedlo používanie digitálnych tachografov 2. generácie. Touto právnou úpravou všetky novoregistrované motorové vozidlá musia byť už viac ako 22 mesiacov povinne vybavené digitálnym tachografom s funkciou DSRC na vzdialenú kontrolu a s funkciou GNSS na satelitnú lokalizáciu. Termínom ich zavedenia bol dátum 15. 6. 2019. 

V rámci balíčka mobility sa nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1054 prijali zmeny týkajúce sa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, čo sa týka denných a týždenných jázd, prestávok a času denného a týždenného odpočinku a zmeny týkajúce sa Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 165/2014, pokiaľ ide o určovanie polohy a prenosu údajov.

Najneskôr od 15. 6. 2023 všetky motorové vozidlá v rámci tranzitnej prepravy musia byť vybavené digitálnym tachografom 2. generácie, ktorý

  • v rámci GNSS lokalizácie okrem 3 hodín kumulovanej jazdy a miesta začiatku a konca pracovnej zmeny musí zaznamenávať miesto prekročenia hranice a miesto nakládky a vykládky vrátane dátumu a času
  • v rámci DSRC komunikácie musí prenášať okrem informácií o prekročených rýchlostiach, jazdách bez platnej karty vodiča alebo jej vložení počas jazdy, rozporov súvisiacich s pohybom vozidla medzi snímačom pohybu a satelitným prijímačom, o prerušení napájania, narušení bezpečnosti aj informáciu o prekročení maximálneho času vedenia vozidla. 

Pre potreby vyhodnocovania údajov budú digitálne tachografy 2. generácie najneskôr od 15. 6. 2023 poskytovať aj informáciu, či ide o prepravu tovaru alebo osôb.

Informácie o prekročení hranice a o nakládke a vykládke budú slúžiť na uľahčenie kontroly vodičov a vozidiel v rámci kabotáže z dôvodu zabezpečenia spravodlivej hospodárskej súťaže na európskom trhu. Týmto spôsobom bude umožnené kontrolným orgánom efektívnejšie monitorovať príslušné predpisy, pretože v prípade pochybností budú môcť jednoznačne zistiť, koľko jázd, kedy a v ktorých krajinách sa uskutočnilo vodičom a vozidlom.

Pod pojmom kabotáž sa rozumie vykonávanie cestnej dopravy medzi dvomi miestami na území toho istého štátu dopravcom, ktorý v ňom nemá trvalé bydlisko alebo sídlo. Podmienky kabotáže sú stanovené článkom 8 a 9 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) 1072/2009 o spoločných pravidlách prístupu cestnej dopravy na medzinárodný trh.

Digitálny tachograf 2. generácie je jednou z prvých priemyselných aplikácií, ktorý podporuje nielen GPS a GLONASS, ale aj európsky satelitný systém GALILEO (OSNMA). V prípade OSNMA ide o autentifikačnú službu, ktorá zabraňuje manipulácii alebo falšovaniu lokalizačných údajov.

Kontrola zaťaženia náprav

V EÚ sa od roku 2021 zavádzajú pravidlá na meranie zaťaženia náprav. Túto problematiku rieši vykonávajúce nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1213, ktorým sa stanovujú podrobné ustanovenia na zabezpečenie jednotných podmienok interoperability a kompatibility palubných vážiacich zariadení podľa smernice Rady 96/53/ES. Pravidlá sa stanú prísnejšími v roku 2024. Presnosť merania bude musieť byť maximálne 5 % medzi skutočnou a meranou hmotnosťou a prenos dát bude musieť spĺňať úroveň bezpečnosti EAL 2. V tomto segmente bude mať digitálny tachograf 2. generácie dôležitú úlohu, lebo bude schopný za niekoľko sekúnd prijať informáciu z CAN zbernice o zaťažení na základe nameraných údajov snímačmi na nápravách a tieto zabezpečené údaje potom na vyžiadanie prenášať cez svoje DSRC komunikačné rozhranie kontrolným orgánom. Výhodou tohto riešenia je to, že okrem digitálneho tachografu, ktoré je povinnou výbavou vozidiel, nie je potrebné už žiadne ďalšie komunikačné zariadenie a s tým spojené náklady s ich nákupom.

Mýtne poplatky

Vďaka integrovanému DSRC rozhraniu a GNSS lokalizácii má digitálny tachograf 2. generácie vytvorené všetky predpoklady, aby mohol byť kľúčovým prvkom harmonizácie európskeho systému výberu mýta. Zaznamenáva všetky údaje potrebné na výpočet mýtnych poplatkov a disponuje s komunikačným rozhraním, aby ich mohol odosielať v štandarde EETS. Ak sa zoberie do úvahy aj snímanie zaťaženia náprav, tak ako celok ponúka kľúč k spravodlivému výpočtu mýta na základe skutočného zaťaženia vozidla. Výhodou tohto riešenia je opäť to, že už nie je potrebné žiadne ďalšie komunikačné zariadenie a s tým spojené náklady s ich nákupom. Takýto koncept naďalej umožňuje alternatívne vybavenia vozidiel, ktoré nemajú alebo nebudú mať zabudovaný digitálny tachograf 2. generácie palubným zariadením len na účely mýtneho systému. Najneskôr od 15. 6. 2023 je tu možnosť celoeurópskeho využitia digitálneho tachografu 2. generácie a súvisiacej infraštruktúry dielní v EÚ na účely mýtneho systému za predpokladu, že výrobcovia digitálnych tachografov budú pripravení ponúknuť túto funkciu formou softvérového updatu.

Komerčné nástroje z ponuky spoločnosti TAMEX na sťahovanie údajov z kariet vodičov a digitálnych tachografov 1. a 2. generácie

          VDO Smart Terminál                              DLK Pro Smart Downloadkey

V ponuke spoločnosti TAMEX je aj niekoľko moderných systémov na sťahovanie a prenos údajov z digitálnych tachografov a kariet vodičov. Začiatkom roka 2021 spoločnosť TAMEX rozširuje svoju ponuku aj o asistenčný systém bezpečného odbáčania.

Sťahovanie a prenos údajov

Sťahovanie a prenos údajov z digitálnych tachografov a kariet vodičov je možné buď prostredníctvom terminálu alebo dátového kľúča, kedy sa sťahovanie riadi vodičom ako držiteľom karty alebo iným obslužným personálom. Technický pokrok sa nezastavil ani v tejto oblasti a aj keď terminál a dátový kľúč už využívajú najmodernejšie technologické platformy, tak už majú aj svojho súpera v podobe plne automatizovaného sťahovania údajov až po ich vyhodnotenie a doručenie do e-mailu užívateľa ako hlásenia pre vodičov čo sa týka nedodržiavania času jázd, prestávok a odpočinkov, vrátane ďalších výstupov, ako napr. denná a nočná práca, prejdené kilometre, prehľad denných aktivít vodiča a podobne. Všetky procesné úkony pritom prebiehajú bez zásahu človeka. Súčasťou tohto balíka funkcií je aj 24 mesačná archivácia stiahnutých údajov.

Asistenčný systém bezpečného odbáčania

Pre chodcov a cyklistov kamióny a autobusy v mestskej doprave predstavujú značné riziko. V momente, keď kamión alebo autobus odbáča a chodec alebo cyklista sa nachádza v jeho mŕtvom uhle, vzniká vysoké riziko kolízie. K maximálnej eliminácii takýchto situácii je určený asistenčný systém RightViu® od spoločnosti Continental na princípe radarovej technológie, ktorý varovným signálom upozorní vodiča na prítomnosť chodca, cyklistu alebo iný statický alebo pohybujúci sa objekt. Vďaka technickému riešeniu môže byť systém inštalovaný aj dodatočne na všetky druhy vozidiel. Údržba po inštalácií nie je potrebná. Systém disponuje funkciou internej diagnostiky. Podmienkou je iba inštalácia a kalibrácia systému školeným personálom v odborných dielňach. Služby súvisiace s inštaláciou a školením budú v SR zabezpečované spoločnosťou TAMEX. V najbližších rokoch bude systém asistencie odbáčania povinný pre všetky nové modely vozidiel v rámci EÚ a niektoré mestá s vysokým počtom cyklistov a chodcov už v súčasnosti zvažujú zavedenie takýchto systémov.


Ing. Eugen Kánovics

TAMEX, spol. s r.o.

www.tamex.skFotogaléria k článku