Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

V mobilite budúcnosti musíme počítať s autonómnymi vozidlami


Žilinská univerzita v Žiline (Fakulta riadenia a informatiky) je v súčasnosti zapojená do projektu Drive2TheFuture, ktorý pripravuje podklady pre autonómnu dopravu v budúcnosti. Úplný názov projektu je Needs, Wants and Behaviour of „Drivers“ and Automated Vehicle Users Today and Into the Future.

Vo všeobecnosti je projekt zameraný na automatizované a autonómne vozidlá. Cieľom projektu je pripraviť „vodičov“, cestujúcich a prevádzkovateľov vozidiel na budúcnosť, aby akceptovali a používali prepojené, kooperatívne a automatizované spôsoby dopravy. Cieľom je tiež pripraviť na budúcnosť producentov týchto technológií, aby pochopili a splnili potreby a priania „vodičov“, cestujúcich a prevádzkovateľov takýchto vozidiel (obrázok 1). (http://www.drive2thefuture.eu/about-drive2thefuture/vision/).

V rámci projektu sa rozvíjajú rôzne aktivity. Vyvíjajú sa školenia, koncepty rozhraní človek – stroj (HMI), politiky stimulov a ďalšie nákladovo efektívne opatrenia na podporu a následné porovnanie niekoľkých alternatívnych prepojených, zdieľaných a automatizovaných prípadov použitia automatizovaných a autonómnych vozidiel pre všetky druhy dopravy a so všetkými typmi používateľov (vodiči, cestujúci, piloti, ostatní účastníci cestnej premávky, vlastníci lodí a ďalšie kľúčové zúčastnené strany), aby porozumeli, simulovali, regulovali a optimalizovali ich udržateľné uvedenie na trh vrátane vytvárania spoločenského povedomia, zlepšenia akceptácie a školení o používaní.

Na projekte spolupracujú významné výskumné inštitúcie, univerzity, rôzne profesijné združenia a asociácie, automobilové kluby, organizácie zaoberajúce sa výskumom a vývojom a jeden dopravca.

Koordinátorom projektu je CERTH/HIT z Grécka (Hellenic Institute of Transport), IFSTTAR z Francúzska, Frauhofer z Nemecka, AIT a Wiener Linien z Rakúska, TU Berlín a TU Mníchov z Nemecka, Vrije Universiteit Brussel a UITP z Belgicka a Swarco.

Celkovo je do projektu zapojených 31 partnerov z 13 krajín a 4 inštitúcie ako tzv. tretie strany, zapojené cez niektorého z partnerov projektu. Tím zo Žilinskej univerzity je do projektu zapojený ako tzv. tretia strana (third party) cez Eurnex, e.V., asociáciu výskumných inštitúcií zameraných na železničnú dopravu.

Projekt trvá tri roky (36 mesiacov). Začal sa v máji 2019 a skončí v apríli 2022. V rámci projektu je 10 pracovných balíkov (tzv. work packages).

V septembri 2020 sa uskutočnil online interaktívny workshop projektu Drive2TheFuture. Na účasť na tomto workshope boli pozvané inštitúcie zo Slovenska a z Českej republiky, ktoré môže zaujímať budúce uplatnenie autonómnych vozidiel v nákladnej doprave, vzhľadom na vlastné podnikanie alebo aktivity vo výskume.

Na interaktívnom workshope sa pomocou metódy MAMCA (Multi Actor Multi Criterial Analysis) zisťovalo a vyhodnocovalo vnímanie niekoľkých možných scenárov použitia autonómnych vozidiel:

  • Scenár 0: Súčasný stav
  • Scenár 1: Doručovanie zásielok pomocou autonómnych vozidiel v rámci „poslednej míle“ s použitím dronov (UAV)
  • Scenár 2: Doručovanie zásielok pomocou autonómnych vozidiel v rámci „poslednej míle“ v využitím cestnej dopravy pri kombinácii s osobnou dopravou
  • Scenár 3: Diaľková železničná doprava
  • Scenár 4: Diaľková cestná doprava

Workshop bol organizovaný v spolupráci s kolegami z výskumnej skupiny MOBI z Vrije Universiteit Brussel. Podobné workshopy boli usporiadané aj vo Viedni, Varšave a v Paríži.

Účastníci online workshopu diskutovali o týchto logistických scenároch uplatnenia autonómnych vozidiel v nákladnej doprave, pričom boli rozdelení do záujmových skupín: verejnosť (citizens), odosielatelia zásielok (senders), príjemcovia zásielok (receivers), poskytovatelia logistických služieb (logistic service providers) a samospráva (local authorities).

Na základe celkového výsledku zástupcovia zainteresovaných strán akceptujú budúcu úlohu autonómnych vozidiel (obrázok 2). Vyššiu akceptáciu majú autonómne vozidlá používané na diaľkovú nákladnú dopravu (železničnú a cestnú). Poskytovatelia logistických služieb a miestne orgány silne podporujú doručenie na poslednej míli. To je výsledok získaný z diskusie 24 odborníkov z Českej republiky a zo Slovenska.

Touto cestou úprimne ďakujeme týmto organizáciám za umožnenie účasti ich zástupcov na našom workshope: Mulica, o. z., občianske združenie, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějoviciach, KIA Motors Slovakia, ČESMAD Slovakia, Združenie chemického a farmaceutického priemyslu, Vysoká škola logistiky v Přerove, PKP Cargo International, RTI Wagon, s. r. o., a Výskumný a vývojový ústav ŽSR.


doc. Ing. Peter Márton, PhD., prodekan pre rozvoj a zahraničné vzťahy

Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita v Žiline

www.fri.uniza.sk


Fotogaléria k článku