Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

Cestná konferencia 2020


Koronavírus a jeho vplyv na výstavbu cestných komunikácií, opatrenia na zrýchlenie výstavby diaľnic a rýchlostných ciest, investičný plán prioritných projektov, vytvorenie Cestného fondu, stav prípravy nového cestného zákona a stavebného zákona, zlúčenie Národnej diaľničnej spoločnosti a Slovenskej správy ciest, optimalizácia výberu cestných poplatkov, zvýšenie výdavkov na opravy a údržbu ciest – týmto a ďalším témam bola venovaná Cestná konferencia 2020, ktorá sa konala v dňoch 24. a 25. júna 2020 v priestoroch hotela Doubletree by Hilton v Bratislave pod záštitou ministra dopravy a výstavby SR Andreja Doležala.

 Organizátorom už tradičného a najvýznamnejšieho odborného podujatia v oblasti cestného staviteľstva a cestného hospodárstva na Slovensku, ktoré sa koná pravidelne od roku 1995, bola Slovenská cestná spoločnosť (SCS). Tento ročník bol okrem tradičných odborných tém venovaný pripomenutiu 30. výročia vzniku SCS. Na konferenciu sa zaregistrovalo spolu 239 odborníkov z domova, ale aj z Českej republiky a Maďarska.

Slávnostné otvorenie podujatia moderovala Andrea Belányiová. V rámci neho svoje pozdravné príhovory predniesli významné domáce osobnosti – minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal, generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Juraj Tlapa, generálna riaditeľka Slovenskej správy ciest Martina Tvrdoňová, prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Pavol Kováčik a prezident Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností Dušan Petráš, ktorý zároveň predsedovi SCS Jánovi Šedivému odovzdal plaketu ZSVTS a pripomenul, že za rok 2019 bola zo 45 odborných spoločností združených v ZSVTS vyhodnotená Slovenská cestná spoločnosť ako najlepšia vedecko-technická spoločnosť na Slovensku. 

Účastníkom konferencie sa prihovorili aj vzácni zahraniční hostia – podpredseda Českej cestnej spoločnosti Alois Vybíral, prezident Maďarskej cestnej a železničnej spoločnosti Szabolcs Nyiri, generálny riaditeľ Maďarskej správy ciest József Attila Szilvai. Všetkých účastníkov prekvapila nahrávka príhovoru Robina Sebilleho, ktorý zastúpil prezidenta Svetovej cestnej asociácie PIARC Claude Van Rootena, pretože z dôvodu protiepidemiologických opatrení sa nemohol na konferencii zúčastniť. Príhovor bol totiž v prekvapivo zrozumiteľnej slovenčine a časť aj v češtine. Následne ešte vystúpil predseda Slovenskej cestnej spoločnosti Ján Šedivý, ktorý pripomenul zložité podmienky prípravy a nútený posun termínu konania konferencie z dôvodu pandémie koronavírusu. Ocenil účasť významných hostí a krátko pripomenul vznik a 30-ročnú históriu Slovenskej cestnej spoločnosti. Na záver otvorenia konferencie odovzdal Dominike Hodákovej, doktorandke zo Stavebnej fakulty STU, cenu SCS za najlepšiu dizertačnú prácu v akademickom roku 2019/2020, ktorá dostala aj možnosť svoju prácu prezentovať v rámci prednáškového bloku konferencie.

Program konferencie potom pokračoval pomerne rozsiahlou panelovou diskusiou, ktorú moderoval Peter Bielik. Najvýznamnejšie osobnosti z oblasti cestného staviteľstva a cestného hospodárstva, ale hlavne minister dopravy Andrej Doležal odpovedali na viaceré otázky moderátora a účastníkov z pléna a informoval o súčasnej situácii v rezorte a jeho perspektívach a hlavných úlohách v najbližšom období. Na panelovej diskusii sa zúčastnili aj vedúci predstavitelia stavovských združení ZSVTS a SCS, ktorí ponúkli ministrovi odborný potenciál a pomoc svojich združení pri riešení aktuálnych odborných, technických a legislatívnych problémov a negatívnych dôsledkov koronavírusu v rezorte.


V prednáškovom bloku konferencie odzneli príspevky k 4 stanoveným témam:

  • 30 rokov Slovenskej cestnej spoločnosti a Svetová cestná asociácia PIARC,
  • Cestné staviteľstvo a cestné hospodárstvo na Slovensku,
  • Výstavba cestných komunikácií z pohľadu zhotoviteľov,
  • Doprava v urbanizovanom prostredí.

Spolu odznelo takmer 20 vyžiadaných prednášok od významných slovenských odborníkov zaoberajúcich sa témami zaradenými do tohtoročného programu konferencie. 

Po skončení prednášok v prvý deň konferencie sa konalo vyhodnotenie 5. ročníka Mostárskej modelárskej súťaže. Jej cieľom je navrhnúť a vytvoriť model priehradového mosta, ktorý prenesie čo najväčšie zaťaženie. Modely musia spĺňať rozmerové kritériá a na model možno použiť len určené množstvo trámčekov profilu 3 x 3 mm z balzového dreva a lepidla. Do súťaže sa zapojilo 6 modelov, ktoré postavili jednotlivci alebo kolektívy. Víťazný most bol ocenený finančnou odmenou. Výsledky súťaže:

  • miesto – Most Emanuel 2, autor Radovan Gábriš (STU Bratislava), preniesol 43,5 kg,
  • miesto – Most Híd, autori Jakub Samek, Martin Hanuštiak, Martin Tomovič, Matúš Lamprecht, Matúš Slivka (STU Bratislava), preniesol 36,5 kg,
  • miesto – Daxnerov most 3, autor Július Mitošinka (ŽSR), preniesol 24,5 kg.

Na záver prvého dňa sa uskutočnil slávnostný galavečer so zaujímavým kultúrnym programom (laserová šou, vystúpenie orchestra Cigánski diabli, DJ Hawko), v rámci ktorého boli odovzdané plakety k 30. výročiu založenia SCS zaslúžilým jednotlivcom a zástupcom stavovských a významných rezortných organizácií zo Slovenska a zahraničia ako ocenenie mimoriadnej vzájomnej spolupráce a podpory aktivít a činnosti SCS. 

Cestná konferencia 2020, ktorá bola organizovaná ako dvojdňové podujatie, bola aj tento rok dôležitou platformou pre odborníkov z celého Slovenska na vzájomnú výmenu najnovších poznatkov a ponúkla priestor aj na odbornú diskusiu, a to nielen k stanoveným témam konferencie. Z konferencie boli spracované závery, ktoré boli rozoslané všetkým relevantným rezortným organizáciám a sú uvedené aj na webovej stránke www.cestnaspol.sk.

Ing. Ján Šedivý, CSc., Slovenská cestná spoločnosť 

Fotogaléria k článku