Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

Čiernohronská železnica stojí na prahu revolučných zmien


Čiernohronská železnica (ČHŽ) – národná kultúrna pamiatka, patrí už od roku1992 medzi najvyhľadávanejšie a najznámejšie turistické atrakcie Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK). Svojou muzeálnou a výletnou prevádzkou, ktorú sa po rokoch driny dobrovoľníkov a nadšencov podarilo obnoviť po zrušení pôvodnej lesnej železnice, prepraví parnými i motorovými lokomotívami už vyššie 150 000 cestujúcich ročne a je celkom možné, že tento rok sa podarí urobiť rekord – paradoxne pre celosvetový problém s cestovaním do zahraničia. Napriek optimisticky znejúcim informáciám prevádzkovateľ ČHŽ – od roku 2001 nezisková organizácia ČHŽ, n. o., na čele so svojím riaditeľom Alešom Bílkom – prakticky od svojho počiatku rieši pomerne zásadnu otázku: Čo treba zmeniť, aby ČHŽ dokázala dlhodobo existovať celoročne i v podmienkach bez priamej finančnej podpory štátu? Ťažké bremeno pravidelnej údržby železnice i jej letnej prevádzky totiž stále leží iba na pleciach dobrovoľníkov, ktorých je z roka na rok celkom prirodzene menej a menej.

Aby bola jasnejšia vážnosť situácie, treba uviesť, že ČHŽ v roku 2017 už musela zastaviť pravidelnú dopravu na svojom hlavnom úseku trate z Podbrezovej-Chvatimechu po výhybňu Šánske (7 km) z dôvodu spráchnivených drevených podvalov, ktorým sa jednoducho skončila ich životnosť. Nastala situácia, keď zásadnú opravu tejto časti trate už nedokážu opäť zabezpečiť len dobrovoľníci. ČHŽ tak stratila priame napojenie na hlavnú železničnú trať ŽSR vo Chvatimechu i turistické centrá z južnej strany Nízkych Tatier. A v Čiernom Balogu výrazne narástol problém s parkovaním motorových vozidiel návštevníkov ČHŽ, keďže v súčasnosti je železnica prevádzkovaná iba na troch trasách začínajúcich a priamo v centre obce Čierny Balog. Podobne sa dá písať o trvalých starostiach spojených s údržbou historických lokomotív i vagónov, ktoré musia byť stále v 100 % technickom prevádzkyschopnom stave, aby dokázali pokrývať narastajúce prevádzkové potreby ČHŽ.

Vozidlá i trať si skrátka začali pýtať generálnu opravu, čo je po rokoch intenzívnej prevádzky pochopiteľné. A keďže zohnať peniaze na takýto cieľ sa začalo ukazovať ako takmer nemožné, navyše z dlhodobého hľadiska by jednorazová investícia do opráv ani tak nevyriešila trvalo udržateľnú budúcnosť železnice, ČHŽ sa po zvážení všetkých okolností, inšpirovaná skúsenosťami zo zahraničia, kde sa železnice stávajú súčasťou vytvárania udržateľných podmienok na život v čase čoraz nástojčivejšej klimatickej krízy, rozhodla pracovať na vytvorení naozaj trvalého, osvedčeného a moderného európskeho riešenia.


Prekážku možno zdolať skokom

„Usilujeme sa o zásadný vývojový skok,“ hovorí riaditeľ ČHŽ Aleš Bílek. „Ním by sme nielen vyriešili viaceré problémy spojené s prevádzkovaním koľajovej atrakcie, medzi ktoré patrí napríklad chronický nedostatok financií na opravy tratí, iba sezónna prevádzka zabezpečovaná predovšetkým dobrovoľníkmi a pod., ale tiež by sme zásadne pozdvihli úroveň verejnej dopravy v údolí Čierneho Hrona, čo sa v konečnom dôsledku časom prejaví rastom kvality života v celom regióne.“

Strategickým cieľom prevádzkovateľa ČHŽ sa tak stala zásadná obnova a modernizácia hlavnej trate, aby prispievala k ekologizácii regionálnej dopravy v regióne Horehronie a v spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom (BBSK) bola začlenená do integrovaného dopravného systému (IDS) železníc a autobusov s celoročnou pravidelnou osobnou dopravou v trase Podbrezová – Chvatimech – Hronec – Čierny Balog – Dobroč (16 km).

A tak už v roku 2018 začal vznikať podrobný plán revitalizácie Čiernohronskej doliny s názvom Krajina pre ľudí. ČHŽ sa v ňom predstavuje nielen ako technická pamiatka a múzeum techniky, ale najmä ako súčasť krajiny, ktorá je schopná do budúcnosti prinášať regiónu podstatne viac hodnôt ako doteraz.

A že toto rozhodnutie je krokom správnym smerom, potvrdilo aj zastupiteľstvo BBSK, keď 22. augusta 2019 jednohlasne schválilo zámer revitalizácie Čiernohronskej doliny a poskytnutie maximálnej možnej súčinnosti neziskovej organizácii Čiernohronská železnica, n. o. Súčasne poverilo príslušné odbory Úradu BBSK zapracovať zámer do strategického dokumentu Plán udržateľnej mobility Banskobystrického kraja.

„V dokumente Krajina pre ľudí sme za zdroj energie pre tvorbu pestrého, plnohodnotného a trvale sa rozvíjajúceho života v jednej z najlesnatejších a najčistejších a najprírodnejších častí Slovenska na dlhé roky dopredu označili revitalizáciu hlavnej trate Čiernohronskej železnice (ČHŽ) z Podbrezovej do Čierneho Balogu a jej bezprostredného okolia s cieľom zabezpečiť na nej celoročnú pravidelnú prevádzku,“ hovorí Aleš Bílek. „Forma revitalizácie bola zvolená s ohľadom na už existujúce atrakcie cestovného ruchu i potreby každodenného života miestnych obyvateľov tak, aby sa tieto dva často rozdielne pohľady v krajine navzájom dopĺňali a prelínali.“

Ing. Aleš Bílek

Európske víťazstvo

Tu sa však dobré správy, potvrdzujúce správnosť zámeru, zďaleka nekončia. Švajčiarsky kantón Basel-Landschaft z dôvodu prestavby železničnej trate Waldenburgerbahn na širší rozchod, konkrétne z rozchodu 750 mm na 1 000 mm pre potreby prevádzky modernejších a kapacitnejších vozidiel, vypísal súťaž na poskytnutie železničnej infraštruktúry a vozidiel komukoľvek, kto sa prihlási s ponukou, v ktorej prejaví seriózny záujem o ich budúce využitie. Objavila sa neopakovateľná príležitosť, ako získať pre trať Chvatimech – Hronec – Čierny Balog – Dobroč mimoriadne výhodné a funkčné riešenie. ČHŽ sa do súťaže zapojila a v konkurencii niekoľkých vážnych záujemcov z Európy a dokonca až z Madagaskaru ju nečakane vyhrala. Je to veľká reklama a uznanie nielen pre región Čierneho Hrona, ale pre celé Slovensko. Dňa 3. apríla 2020 ČHŽ podpísala zmluvu s prevádzkovateľom BLT Baselland Transport AG o odkúpení 7 motorových vozňov BDe 4/4 a 10 riadiacich vozňov Bt Schindler za symbolickú celkovú sumu 80 000 švajčiarskych frankov bez DPH (asi 75 000 eur). Získané vozidlá sa zo Švajčiarska na Slovensko prevezú na jar budúceho roka.


Svetlo klimatickej hviezdy

Jeden z predchádzajúcich, ale tiež mimoriadne cenných úspechov Čierneho Balogu, na ktorý môžu byť všetci obyvatelia Čiernohronia hrdí, je skutočnosť, že v roku 2012 rakúska Klimatická aliancia udelila obci titul klimatická hviezda roka. Podpora ekologickej hromadnej dopravy, ale aj zlepšovanie podmienok pre cyklistov a chodcov patria medzi základné piliere členstva obce v Klimatickej aliancii. Ide o prestížnu značku, ktorá pozitívne zviditeľňuje obec a je schopná prinášať ďalšie výhody, po ktorých treba sebavedomo siahať. Svoj veľký podiel na nej má aj ČHŽ, ktorej Rada Európy udelila krátko predtým prestížne ocenenie Cena za krajinu pre roky 2012 – 2013. ČHŽ sa k ekologickým a krajinotvorným aktivitám dlhodobo hrdo hlási a chce ich ďalej rozvíjať. A tak už v najbližšom čase sa Čiernohronská železnica pripravuje na rekonštrukciu tratí tak, aby ju bolo možné využívať ako moderný, ekologický a kvalitný verejný dopravný prostriedok, na ktorý budú miestni ľudia hrdí minimálne tak, ako keď sa železnicu v roku 1909 podarilo sprevádzkovať. Vynachádzaví budovatelia začiatkom minulého storočia možno ani netušili, aký vzácny poklad tu pre budúcnosť celého regiónu zanechali a že im bude prinášať slávu a úžitok aj v časoch 21. storočia.

Čierny Balog sa vďaka Čiernohronskej železnici zachránenej dobrovoľníkmi už stal svetovou značkou. A teraz ČHŽ zobrala na seba ďalšiu obrovskú výzvu.

„Rozhodnutím regiónu pretransformovať prevádzku ČHŽ do oblasti dopravy vo verejnom záujme sa jednoznačne hlásime k celosvetovej zmene pohľadu na ochranu vzácnej prírody a pridávame sa k najmodernejším krajinám, ktoré sa ju snažia budovaním podobných elektrifikovaných železníc zachovať pre budúce generácie,“ hovorí Aleš Bílek. „Navyše takáto doprava okrem nevyčísliteľných ekologických benefitov prináša kultúrno-spoločenský rozmer v podobe presadzovania komunitného spôsobu života. Medziľudské vzťahy získavajú ďalší kultúrny priestor, kde sa môžu rozvíjať. Lebo aj pre nás platí, že turistický ruch je až vtedy prínosom pre krajinu, keď aj miestnym obyvateľom umožňuje dostatočne profitovať z jeho rozvoja.“

 

 Vizualizácia ČHZ v roku 2025, foto S. Kontúr

 

 Čo si bude modernizácia ČHŽ vyžadovať

– Renováciu a modernizáciu existujúcich úsekov tratí spojenú s elektrifikáciou niektorých úsekov a doplnenie akumulátorov do zakúpených elektrických vozidiel.

– Obnovu pôvodného úseku trate Chvatimech – Štiavnička s odbočkou k hlavnej bráne Železiarne Podbrezová, a. s., Nový závod a k Hutníckemu múzeu.

– Vytvorenie moderného nástupného centra a parkoviska P+R na Chvatimechu s víziou výstavby úplne novej železnice pod Chopok v budúcnosti.

– Zatraktívnenie všetkých staníc a zastávok (parkoviská P+R a B+R, úschovne a požičovne bicyklov, online informačný systém a pod.).

– Vytvorenie technického a depozitného zázemia pre opravy a údržbu nových a historických vozidiel.

– Vytvorenie zázemia pre pravidelnú údržbu tratí a budov.

 

Generálna oprava železnice je významnou investíciou

– do budúcnosti celého Čiernohronského regiónu,

– do jeho prestíže, pozdvihnutia a naštartovania trvalo rastúcich hodnôt v ukazovateľoch kvality života, ako je prosperita, stabilita, sebestačnosť, pracovné príležitosti, priestor na tvorivosť, čisté životné prostredie, hrdosť a v neposlednom rade príťažlivá kultivovanosť a kultúra vzťahov v krajine. To všetko sú nevyčísliteľné trvalé hodnoty. 

– Čiernohronská železnica ponúka regiónu šancu na veľký rozlet a navyše za peniaze, ktoré sa naň pokúsi v spolupráci s BBSK získať zo zdrojov Európskej únie (EÚ). Napokon nie náhodou sa Európska komisia a parlament EÚ rozhodli vyhlásiť rok 2021 za Európsky rok železníc a čoraz masívnejšie podporujú programy zamerané na udržanie ekológie a rozvoj železničnej infraštruktúry.

– Všetkých vážnych záujemcov o spoluprácu radi prizývame k riešeniu spoločných výziev a problémov – ďalšie informácie na www.chez.sk.


Ing. Aleš Bílek

riaditeľ Čiernohronskej železnice

Čiernohronská železnica, n.o., www.chz.sk  www.chez.sk

Fotogaléria k článku