Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

Kde investujeme európske fondy na dopravu?


Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII) s celkovou alokáciou viac ako 8 miliárd eur je najväčším operačným programom v rámci eurofondov v súčasnom programovom období 2014 – 2020.

Čerpanie peňazí z tohto operačného programu, ktorý riadi Ministerstvo dopravy a výstavby SR, tvorí až 43 percent zo všetkých vyčerpaných eurofondov na Slovensku. Z dopravnej časti OPII je ku koncu júla vyčerpaných až 37 % alokácie. 

Koncom minulého roka Európska komisia schválila zlúčenie operačného programu Integrovaná infraštruktúra s operačným program Výskum a inovácie. Vďaka zlúčeniu pod úspešný program v gescii rezortu dopravy sa podarilo zachrániť 100 miliónov eur pre slovenskú vedu, výskum a inovácie.

 Desiatky dopravných projektov v realizácii

Na projekty v oblasti dopravy sa už investovalo a uhradilo 1,75 miliardy eur (zdroj EÚ + povinné národné spolufinancovanie). Eurofondy smerovali do diaľnic, ciest I. triedy, ale aj do železničnej a verejnej osobnej dopravy.

„Fondy Európskej únie zohrávajú kľúčovú úlohu pri modernizácii dopravnej infraštruktúry na Slovensku. Chceme ich využiť naplno a investovať všetky ponúkané finančné zdroje, ktoré ešte v súčasnom programovom období máme k dispozícii. Mojím osobným záväzkom je sústrediť sa aj na zlepšenie stavu ciest I. triedy vrátane obnovy nevyhovujúcich mostov, pretože máme obrovský investičný dlh v tejto oblasti,“ povedal minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal.

Projekty naprieč Slovenskom

Výhody plynúce z realizácie eurofondových projektov v doprave môžu využívať obyvatelia vo všetkých krajoch Slovenska.

V Bratislavskom kraji smerujú európske zdroje najmä do rozvoja verejnej osobnej dopravy. V hlavnom meste jazdí ďalších 15 nových moderných električiek, v realizácii je projekt modernizácie električkovej trate, tzv. Karloveskej radiály, a pripravuje sa veľmi dôležitý projekt výstavby električkovej trate cez najväčšie slovenské sídlisko Petržalka.  

V ďalších regiónoch Slovenska – v strede a na východe – sa pokračuje vo výstavbe kľúčových úsekov diaľnic a rýchlostných ciest a tiež v modernizácii železničnej infraštruktúry. Všetci obyvatelia Slovenska môžu cestovať modernými regionálnymi vlakmi, ktoré postupne pribúdajú. V rámci dvoch projektov bude zakúpených 46 regionálnych vlakov a 5 nových ozubnicových elektrických jednotiek pre Tatranskú elektrickú železnicu. V rámci projektov na podporu verejnej osobnej dopravy boli zakúpené trolejbusy v Prešove a Žiline. V Košiciach sa zmodernizovalo takmer 8 km električkových tratí a pribudlo 13 nových električiek. V príprave a v realizácii sú ďalšie projekty, ktoré sa zameriavajú na zlepšenie úrovne verejnej dopravy v našich najväčších aglomeráciách.

Mosty na cestách I. triedy

Len z eurofondov sa počas posledných dvoch programových období zmodernizovalo alebo zmodernizuje takmer 90 mostov. Mosty, na ktorých rekonštrukcia práve prebieha, boli diagnostikované ako objekty v zlom až havarijnom technickom stave. Aj preto boli zaradené do eurofondových projektov modernizácie. Ako prvé sa začali opravovať mosty na východe Slovenska. Z eurofondových projektov v rámci OPII je na opravu mostov vyčlenených asi 41 mil. eur (príspevok z eurofondov + štátny rozpočet), ďalšie projekty opravy a modernizácie mostov realizuje Slovenská správa ciest, a. s., zo štátneho rozpočtu. Najviac z týchto projektov je na území Žilinského, Banskobystrického, Košického a Prešovského kraja.


 Plánované cieľové výstupy projektov OPII: 

  • 140 km diaľnic a rýchlostných ciest
  • 300 km ciest I. triedy
  • 40 km železničných tratí
  • 18 km električkových tratí
  • 116 vlakov a vozidiel MHD

Ministerstvo dopravy a výstavby SR získalo v minulom roku dodatočné zdroje z eurofondov vo výške 320 miliónov eur, ktoré investuje do viacerých projektov na regionálnych cestách do roku 2023. Pôjde najmä o obchvaty miest, ako je napríklad Brezno, Holíč, Prievidza, Sabinov, Plavnica, Strážske. Prefinancuje sa aj projektová príprava rýchlostnej cesty R2 v regióne horná Nitra. Okrem tohto regiónu smeruje podpora najmä do Prešovského a Banskobystrického kraja, ktoré sú súčasťou iniciatívy Európskej komisie s názvom Catching-up Regions.


Sekcia riadenia projektov, Ministerstvo dopravy a výstavby SR, www.opii.gov.sk