Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

KONTROLY TACHOGRAFOV A BEZPEČNOSŤ V CESTNEJ PREMÁVKE


Tachografy ako záznamové zariadenia sú kľúčovým prvkom na docielenie bezpečnosti v cestnej doprave, preto podliehajú pravidelnej kontrole. Vzhľadom na to, že tachografy v Slovenskej republike sú zaradené medzi určené meradlá, ich kontrola pozostáva okrem periodickej prehliadky podľa zákona č. 461/2007 Z. z. o používaní záznamového zariadenia v cestnej doprave aj z overenia podľa zákona č.157/2018 Z. z. o metrológii.

 Overenie tachografov, ktoré sa vzťahuje na určené meradlá, je len náhradou ich kalibrácie. Podstatou overenia (kalibrácie) je stanovenie charakteristického koeficientu vozidla, na základe ktorého sa nastavuje konštanta tachografu a kontroluje sa čas, rýchlosť a prejdená vzdialenosť voči dovoleným odchýlkam. V prípade dráhy, rýchlosti, času a konštanty ide o tzv. metrologické parametre.

Podstatou periodickej prehliadky sú ostatné kontrolné úkony ako napríklad kontrola GNSS a DSRC modulu na presnosť a funkčnosť, kontrola nastavenia maximálnej rýchlosti podľa hodnoty uvedenej v doklade o evidencii vozidla, kontrola udalostí a porúch, kontrola na manipuláciu, kontrola záznamu na záznamových listoch v rozsahu dovolených odchýlok, kontrola stavu zabezpečovacích značiek, kontrola spárovania snímača pohybu s tachografom, kontrola spárovania externého DSRC a/alebo GNSS modulu s tachografom, kontrola tlače, kontrola zobrazenia a kontrola celkovej funkčnosti systému.

DSRC modul je určený pre kontrolné orgány na vzdialenú kontrolu 19 parametrov v digitálnom tachografe aj za jazdy vozidla.

GNSS modul je určený na záznam polohy vozidla na začiatku a konci pracovnej zmeny a na záznam polohy vozidla počas troch hodín kumulovanej jazdy.

Súčasťou periodickej prehliadky tachografu je aj kontrola zariadenia obmedzujúceho rýchlosť motorového vozidla podľa hodnoty uvedenej v doklade o evidencii vozidla.


Trvalo takmer 12 rokov, kým sa to legislatívne prepojilo prílohou č. 35 vyhlášky č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole overenie tachografov s periodickou prehliadkou. Touto prílohou sa oficiálne prijali podmienky na posudzovanie dielní na kontrolu tachografov nielen podľa zákona o metrológií, ale aj podľa zákona č. 461/2007 Z. z. o používaní záznamového zariadenia v cestnej doprave a podľa všeobecne záväznej európskej legislatívy, ktorou je nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 165/2014 o tachografoch v cestnej doprave, ktorým sa ruší nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 a mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti a ktorou je vykonávacie nariadenia Komisie (EÚ) č. 2016/799, ktorým sa ustanovujú požiadavky na konštrukciu, skúšanie, montáž, prevádzku a opravu tachografov a ich komponentov. Prílohou č. 35 vyhlášky č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole sa prijali aj exaktné podmienky týkajúce sa technického vybavenia, personálneho obsadenia a postupu práce, ktoré sú jednou zo základných požiadaviek autorizácie a akreditácie podľa zákona č.157/2018 Z. z. o metrológii.

Okrem vytvorenia rovnakých podmienok v EÚ na podnikanie v doprave je najdôležitejším poslaním tachografu bezpečnosť a z toho vyplývajúce zaznamenávanie rýchlosti, času jazdy, prestávok, práce a pohotovosti ku kontrolám podľa Zákona č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave, ktorý priamo nadväzuje na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizácii právnych predpisov v sociálnej oblasti. No a toto sú kľúčové záznamy, ktoré nie vždy a všetkým vyhovujú na tak silnom konkurenčnom dopravnom trhu EÚ a AETR štátov.

Ani v sektore tachografov sa vývoj nezastavil. 

V roku 2006 sa analógové tachografy so záznamom na tzv. záznamových listoch (papierových kotúčikoch) nahradili digitálnym tachografom, kde sa už údaje zaznamenávajú v pamäti tachografu s kapacitou 365 dní a na čipovej karte vodiča s kapacitou 28 dní.

Digitálny tachograf mal byť tým zariadením, ktoré nie je možné zmanipulovať alebo aspoň sa ním mali zminimalizovať možnosti manipulácie. Od jeho zavedenia uplynulo 13 rokov a počas tohto obdobia sa museli prijať také legislatívne opatrenia, aby sa zamedzilo pokračujúcej manipulácii a jeho konštrukcia sa uspôsobila technickému pokroku.

Od júna 2019 účinnosťou nového nariadenia rady a komisie sa zaviedol do užívania nový, tzv. digitálny tachograf druhej generácie, snímač pohybu druhej generácie a bezpečnejšia čipová karta vodiča, dopravcu, kontrolóra a dielne, ktorá prostredníctvom tejto karty má umožnený vstup do digitálneho tachografu k jeho overeniu a periodickej prehliadke.


Jedným z kľúčových subjektov, ktorý má v rámci bezpečnosti odhaľovať manipuláciu s tachografom, je práve dielňa, ktorá zabezpečuje jeho overenie a periodickú prehliadku. Tak je to definované aj v nariadení rady a komisie.

Aby bola kontrola transparentnejšia, tak si to vyžaduje ďalšie exaktnejšie definovanie povinností dielní, ktoré sú nariadením rady a komisie definované len všeobecne. Názor je taký, aby to bolo definované už existujúcou prílohou č. 35 vyhlášky č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole. Nemalo by to byť prekážkou, lebo v samotnom zákone č.157/2018 Z. z. o metrológii je nasledujúca citácia o bezpečnosti vo vzťahu k určeným meradlám: Používateľom určeného meradla je podnikateľ alebo iná osoba, ktorá používa určené meradlo alebo hodnotu indikovanú určeným meradlom pri meraní, ktoré súvisí s platbami, pri ochrane zdravia, bezpečnosti, majetku alebo životného prostredia.

Dôkazom toho, ako bola vykonaná kontrola tachografu pri overení a periodickej prehliadke, sú záznamy na dielenskej karte s digitálnou signatúrou, ktoré treba archivovať.

Dôkazom toho, ako sa používal tachograf od posledného overenia a periodickej prehliadky, sú záznamy udalostí a porúch v tachografe s digitálnou signatúrou, ktoré treba archivovať.

Dôkazom zásahu do systému tachografu je kontrola spárovania snímača pohybu s tachografom a v prípade druhej generácie aj spárovanie externého DSRC a GNSS modulu s tachografom.


Práve tieto kontroly by mali byť exaktnejšie definované. Ak chceme mať bezpečnejšie cesty, treba prijať uvedené opatrenia vo vzťahu k dielňam a na ich základe ich potom kontrolovať, či si plnia svoje povinnosti.

V prípade iných sektorov kontroly dopravných prostriedkov to už nie je science fiction a samotná kontrola je evidovaná v centrálnom informačnom systéme, aby sa v maximálnej miere vylúčil ľudský faktor. Aj v prípade tachografov by sa mali zaviesť také opatrenia, aby boli výstupy z overenia a periodickej prehliadky transparentné, exaktné a verifikované centrálnym informačným systémom v nadväznosti na jedinečné VIN číslo motorového vozidla.


Od zavedenia digitálnych tachografov sa komplikuje aj požiadavka nestrannosti dielní vykonávajúcich ich overenie a periodickú prehliadku, keďže analýzu a test funkčnosti je schopná vykonať ako jediná len dielňa, ktorá je držiteľom dielenskej karty.

Podľa uvedených legislatívnych predpisov by sa mala zaviesť legislatívna výnimka, napríklad prílohou č. 35 vyhlášky č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole, ktorá by umožnila výmenu tachografu a snímača pohybu držiteľom dielenskej karty, ak je aj držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti na túto technickú službu tak, ako to definuje zákon č. 461/2007 Z. z. o používaní záznamového zariadenia v cestnej doprave. Táto výnimka by sa však nevzťahovala na opravy a montáže tachografov, ktoré by naďalej zostali v kompetencii registrovaných dielní (osôb).


V súčasnosti, keď sa zákonom o metrológii zaviedol najvyšší stupeň spôsobilosti v oblasti overovania určených meradiel len akreditovaným subjektom, bude zaujímavé sledovať, ako si akreditačný orgán v rámci dohľadu s praktikami prelínania autorizovanej (akreditovanej) činnosti poradí s činnosťami týkajúcimi sa výmeny tachografov a snímačov pohybu, kým sa nenájde riešenie, aby to mohli vykonávať držitelia dielenských kariet.

Veď používateľ tachografov ako spotrebiteľ v prípade akýchkoľvek nekalých praktík zo strany dielní je v tomto prípade chránený odborom kontroly štátneho dozoru a dohľadu MDV SR, Slovenským metrologickým inšpektorátom, Slovenskou obchodnou inšpekciou a Slovenskou národnou akreditačnou službou.


Ing. Eugen Kánovics

TAMEX, spol. s r. o.

www.tamex.sk



Fotogaléria k článku