Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

NÁŠ BETÓN JE TU S VAMI UŽ 10 ROKOV


Spoločnosť  V.M.S. TRADE, s. r. o., je popredný a najväčší producent transportbetónu na území Horehronia a jeho okolia. Poskytuje kompletnú ponuku od výroby cez dopravu až po čerpanie certifikovaných betónových zmesí. V roku 2018 sa spoločnosť  V.M.S. TRADE, s.r.o., stáva členom Slovenskej asociácie výrobcov transportbetónu (SAVT) a dnes spoločnosť oslavuje už 11. výročie svojho poctivého fungovania na stavebnom trhu.  Spoločnosť už dnes pôsobí na trhu 14 rokov a vlastní veľký moderný vozový a strojový park, ktorým sa môže hrdo pýšiť. Prehľad techniky nájdete na webovej stránke vmstrade.sk.  

Cieľom spoločnosti V.M.S. TRADE, s. r. o., je pomáhať zákazníkom realizovať technologické celky a zvyšovať svoju produktivitu prostredníctvom koncepcie komplexného uspokojovania ich potrieb. Spoločnosť pomáha vyberať ten najlepší vyrábaný produkt a prispôsobí ponúkanú službu na mieru zákazníka. 

Ponuka spoločnosti je založená na výrobe, doprave a ukladaní betónových zmesí. Vedenie spoločnosti sa rozhodlo za účinnej podpory a účasti všetkých zamestnancov spoločnosti vybudovať a udržiavať integrovaný systém manažérstva.

Na zabezpečenie plnenia týchto zámerov sa zaväzuje neustále zlepšovať manažérske systémy v oblasti kvality, environmentu a bezpečnosti pri práci. Zamestnancov vzdelávať a viesť ku kvalite produktov a služieb, ochrane životného prostredia a k dodržiavaniu bezpečnosti pri práci. Vplývať na svojich dodávateľov, aby pochopili naše zámery a stotožnili sa s nimi i s integrovaným manažérskym systémom. Komunikovať v maximálnej možnej miere so zamestnancami, s dodávateľmi, odberateľmi a so zainteresovanými stranami.

Kvalita 

Vedenie spoločnosti má rozhodujúcu zodpovednosť za úroveň a účinnosť systému riadenia. Aktívne presadzovanie princípov kvality prispieva ku kvalite našich služieb a šíreniu dobrého mena spoločnosti. Len kvalitnými službami môžeme v maximálnej miere uspokojovať potreby a očakávania zákazníkov. Opakovane vyjadrená spokojnosť zákazníka je naším dlhodobým cieľom a nástrojom udržateľnosti rozvoja. Trvalá pozornosť výchove a vzdelávaniu zamestnancov je základným predpokladom prosperity dnes aj v budúcnosti. Pravidelné hodnotenie systému riadenia kvality, jeho analýza a opatrenia prispievajú k ďalšiemu zdokonaľovaniu. Systematická komunikácia a spolupráca s dodávateľmi sú neoddeliteľnou súčasťou nášho úsilia. Istota a viera v úspech sú založené na dôvere a úcte k zamestnancom, ktorí sú zárukou prosperity.  Skúšky betónov vykonáva nezávislé skúšobné laboratórium v súlade s STN EN 206, protokoly o skúškach dodáme na požiadanie. 


 Environment 

Dodržiavame platné ustanovenia legislatívy, iných požiadaviek a vnútorných predpisov na ochranu životného prostredia, ktoré sa spoločnosť zaviazala plniť. Environmentálnu politiku zverejňovať a preukázateľne o nej informovať všetkých zamestnancov. Vzdelávaním zvyšovať environmentálnu úroveň a povedomie zamestnancov. Pravidelne preverovať a neustále zlepšovať ekologicky orientovaný systém riadenia a vytvárať tak podmienky na postupné znižovanie environmentálnych odpadov. Udržiavať a rozvíjať vzťahy a komunikáciu s verejnosťou v otázkach ochrany životného prostredia.


 Bezpečnosť 

Zvyšovať a trvale zdokonaľovať úroveň riadenia systému bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s cieľom odstrániť potenciálne ohrozenie zdravia vplyvom technologických procesov, technických zariadení, ľudského faktora a pracovného prostredia. Vykonávať všetky práce v súlade s požiadavkami záväzných právnych predpisov a vnútropodnikových smerníc v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Uplatňovať preventívne postupy pri všetkých činnostiach tak, aby sa predchádzalo vzniku nehôd s dosahom na zdravie ľudí. Zabezpečovať odbornú prípravu, kvalifikáciu a rozvíjať povedomie zamestnancov vedúce k bezpečnej práci a ochrane zdravia a výchovne pôsobiť na používanie správnych a bezpečných postupov pri práci. Angažovať zamestnancov v procese zlepšovania stavu BOZP a vytvárať tak pozitívny obraz spoločnosti v konkurenčnom prostredí. 


Spoločnosť  V.M.S. Trade nám detailnejšie priblížil majiteľ Matej Vlček

               Na jar v roku 2015 spoločnosť V.M.S. Trade získala významnú zákazku obchvat Brezna I. etapa, ktorú bez problémov zrealizovali na sto percent, čím zvýšili svoje referencie a zároveň presadili kvalitu svojich výrobkov. Zvýšili výkon z pôvodných 21 m3/hod. na 70 m3/hod. a uspokojili žiadaný dopyt po našich kvalitných výrobkoch. Kvalitu výrobkov potvrdzujú aj akreditované skúšobne a laboratóriá, ako aj samotný TSUS a stavebný dozor, ktorý dohliadal a kontroloval kvalitu nielen na stavbe obchvatu Brezno I. etapa.                 Spoločnosť v okrese ďalej dodala transportbetón na všetky veľkoobjemové inžinierske, pozemné a priemyselné stavby postavené za posledných 10 rokov, ako je spomínaný obchvat Brezna I. etapa, nákupné centrá, nechýbajú čistiarne odpadových vôd, kanalizácie obcí, čerpacie stanice, priemyselné areály firiem ako HARMANEC Kuvert, myWOOD Polomka, BAMU Piesok, KAMENÁRSTVO ULICKÝ, CALMIT Tisovec, ŽP Podbrezová, drevosklady pre Lesy SR Lopej, Hronec, Červená Skala s významným partnerom DOPSTAV, množstvo rodinných domov a mnoho ďalších stavieb.  


Za 10 rokov výroby transportbetónu sa spoločnosť môže pochváliť neobdržaním relevantnej reklamácie svojho výrobku či dodanej služby. Matej Vlček však dodáva nemilú skúsenosť, ktorá sa stala v ŽP Podbrezová, týkala sa dosť veľkej sumy a rozsahu. 

„Niekto nám chcel urobiť zle a poškodiť naše dobré meno. Zistili sme, kto za tým stál. Chceli nás potopiť a uškodiť nám“. Upresnil, že ich kvalitu a už vykonané skúšky akreditovaných skúšobní STAVTEST a TESScontrol potvrdil aj TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ INSTITUT BRNO, ktorý bol prizvaný objednávateľom ako nezávislé laboratórium s cieľom overenia stavu konštrukcie, stanovenia príčin vzniku porúch a návrhu sanácie. Spoločnosť V.M.S. TRADE zodpovedá za dodanie betónovej zmesi po stavenisko, nie za jeho spracovanie a následné ošetrovanie. Problém bol v spracovaní, uložení a vplyvom napršania do čerstvej betónovej zmesi.

 Spoločnosť je každoročne kontrolovaná dohľadom autorizovanej osoby – TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o. (TSUS). Dodržiava pravidelné vzdelávanie pracovníkov, školenia, BOZP zamestnancov aj potrebné strojnícke školenia.

Počas svojho efektívneho pôsobenia si na slovenskom stavebnom trhu vybudovala veľmi dobré meno, dominantnú a silnú pozíciu. Spolupracovala s mnohými spoločnosťami, ktoré vedia, že na V.M.S. Trade sa môžu spoľahnúť, napr.: ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o., ARPROG a.s., COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o., DOPRASTAV a.s., EUROVIA a.s., GEOstatik a.s., Juraj Pančík, LATERE s.r.o., PAMO PJ s.r.o., STASO s.r.o., STAVEX TOP, s.r.o., SKANSKA a.s., STAVPOČ s.r.o., STRABAG s.r.o., SMS a.s., TUCON a.s., VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s., VODOHOSPODÁRSKE STAVBY – ekologický podnik, a.s., V U I S - ZAKLADANIE STAVIEB s r.o., a mnoho ďalších spokojných domácich zákazníkov a partnerov z Horehronia, ako aj z celého Slovenska a Českej republiky. 

Spoločnosť V.M.S. Trade postupne naplnila za 10 rokov všetky ciele, vízie, ktoré si predsavzala, aj keď to bolo a stále je veľmi ťažké. Pán Matej Vlček, majiteľ spoločnosti, vraví, že stále je to zložitý boj na trhu, ktorý zaberie všetok čas. Pretože sú schopní fungovať 7 dní v týždni vrátane sviatkov, aby plnili potreby ctených zákazníkov.


      Spoločnosť V.M.S. Trade sa môže zároveň pochváliť, že si vždy načas plnila svoje záväzky voči všetkým svojim dodávateľom, štátnym úradom a inštitúciám a hlavne spoľahlivým zamestnancom, bez ktorých by nebolo možné takto zodpovedne fungovať.

M. Vlček dodáva, že „zamestnancov si dnes musíte vážiť a patrične ich ohodnotiť, len vtedy bude firma fungovať. Môžete mať vybavenie firmy z hľadiska vozového a strojového parku akékoľvek moderné  a početné, keď nemáte svedomitých, spoľahlivých  a flexibilných zamestnancov, ktorí vám budú na technike robiť ako na vlastnej a vždy svedomite pristupovať k práci a k zákazníkom. Dnes je problém zohnať niekoho spoľahlivého. Dnes každého zaujíma len mzda, nie čo bude robiť, ale koľko zarobí“.

      Dopĺňa, že „dnes sú ťažké časy a aj na stavbách sa denne stretávame s nekvalifikovanými pracovníkmi. Dnes je už asi každý kuchár, aj stavbár, a je to ťažké. Každý je múdry a nemá žiadne skúsenosti so stavarinou. A na konci stavby, keď treba zaplatiť faktúry, firma je už prepísaná na bieleho koňa a my sme bez peňazí.

Čo poviete zamestnancom? Nedáme vám výplatu, lebo nám nezaplatili? Poviem to isté aj svojim dodávateľom? My musíme a chceme zaplatiť, pretože už by nám nikto nedodal materiál a zamestnanci by nám už neprišli do práce.“ 

      Svoju myšlienku pán Vlček posúva ďalej o názor, že štát to nerieši, pomáha len podvodníkom a chráni ich. Vedú niekoľko súdnych sporov a exekúcií, ktoré stoja nemalé poplatky, a už dávno vedia, že z toho nič nebude. Ťažko je ľahko žiť a poctivo podnikať na Slovensku. Stále je to ťažké, aj keď to pre väčšinu vyzerá ružovo, ako sa nám darí, no spoločnosť V.M.S. Trade sa nikdy nevzdáva.

      Od začiatku fungovania spoločnosti až dodnes používa na výrobu transportbetónu najkvalitnejšie certifikované materiály, ako sú kamenivá, cement – CEMENT Hranice, chémia – STACHEMA, s ktorými spolupracujú už 10 rokov. Nemenia svojich dodávateľov ani kvôli cene a vďaka ich spoľahlivosti a flexibilite si držia stále stopercentnú kvalitu. Stále používajú pitnú vodu pri výrobe transportbetónu. Spoločnosť V.M.S. Trade musí bojovať s tvrdou konkurenciou neznalých a neskúsených výrobcov, ktorí začali vyrábať transportbetón. Pán Vlček hovorí, že nie pre kvalitu a dobré meno firmy, trvácnosť na trhu, ale len pre vidinu zárobku.

„V najťažších chvíľach sme sa spoliehali len na vlastný tím zamestnancov, vytrápili sme sa, ale zvládli sme to.“

      Jeho spoločnosť začínala s jedným zamestnancom v roku 2005 – samotným zakladateľom p. Matejom Vlčekom – a s jedným vozidlom značky TATRA T148. Neskôr pribudol druhý zamestnanec, druhá TATRA, ale už modernejšia, T815. A tak, ako roky pribúdali, tak sa spoločnosť pomaly rozvíjala, spomína pán Vlček. Dnes spoločnosť už zamestnáva 14 kvalifikovaných a pravidelne školených odborníkov v oblasti výroby a dopravy transportbetónu. Sú takpovediac rodinná firma s dlhou históriou svojich rodinných zamestnancov, ktorá sa dokázala presadiť a etablovať na trhu Horehronia a v okolí.

  V roku 2020 je plánovaná stavba obchvat Brezno II. etapa I. úsek. Je to ďalšia vízia spoločnosti V.M.S. Trade, na ktorú sú stopercentne pripravení s dodávkou transportbetónu, aby stavba bola postavená v takej kvalite ako I. etapa obchvatu. Verí, že pri výbere dodávateľa znovu zvíťazí kvalita služieb, spoľahlivosť, flexibilita, veľký vozový park a, samozrejme, zdravý rozum.

Pán Vlček dopĺňa, že sa spolieha na dobré referencie svojich spokojných zákazníkov a tiež dobré meno spoločnosti V.M.S. TRADE, s. r. o.

„Investície do modernizácie narastajú, vlasy šedivejú, ale ak chceme ísť s dobou, musíme byť stopercentne pripravení, flexibilní a odkázaní len sami na seba.“ 

  Na záver majiteľ spoločnosti dodáva, že realizácia všetkých vypísaných projektov a zároveň investícií, a teda plnenie snov, by nebola možná bez pomoci dôležitého finančného partnera, a to ČSOB Banky a ČSOB Leasingu, pretože každá investícia sa financuje na 90 % z týchto zdrojov. Spoločnosť V.M.S. Trade doposiaľ nečerpala od štátu žiadne eurofondy ani dotácie, všetko, čo nadobudli, poctivo splatili alebo ešte stále splácať budú ďalších 10 rokov.


História a významné míľniky spoločnosti:

V roku 2008 založenie spoločnosti V.M.S. Trade, ktorej korene siahajú až do roku 2005, keď sa spoločnosť venovala preprave transportbetónu a postupne  aj predaju betónu zákazníkom

V roku 2011 spoločnosť rozširuje svoju činnosť o výrobu certifikovaného  transportbetónu, získala SK Certifikát o zhode systému riadenie výroby u výrobcu 

V roku 2013 sa spoločnosti V.M.S. Trade po dlhých a náročných rokovaniach podarilo odkúpiť areál aj s pôvodnou betonárkou od spoločnosti ZAPA betón. Konečne vo vlastnom a nie prenajatom areáli začína s postupnou revitalizáciou  a obnovou zanedbaného areálu 

V roku 2013 kupuje prvú návesovú súpravu značky MAN s vyklápacím návesom       na navážanie materiálov betonárky aj na odstránenie nespokojnosti s externými  autodopravcami 

V roku 2013 spoločnosť vzala do prenájmu susedné haly, aby mala kde parkovať a servisovať vozový a strojový park. Dopyt po ich službách a kvalitných výrobkoch stúpa, mechanizácia sa rozrastá  

V roku 2013 vybudovala vlastnú čerpaciu stanicu pohonných hmôt v areáli len pre vlastnú spotrebu, dlhoročným dodávateľom pohonných hmôt je od jej vzniku len spoločnosť SLOVNAFT.

 V roku 2014 začína s rekonštrukciou zastaranej a zanedbanej administratívnej budovy. Zároveň rozširuje vozový a strojový park o druhú návesovú súpravu značky MAN s vyklápacím návesom a o nový kolesový nakladač značky HYUNDAI na plánovanú výstavbu novej modernej betonárne

V roku 2015 získala ďalšie certifikáty, a to SK Certifikát Betón pre cementobetónové kryty vozoviek podľa STN 73 6123 a SK Certifikát na zmesi stmelené cementom pre podkladové vrstvy CBGM5/6 a CBGM8/10 podľa  STN 14227-1. Betonáreň je vybavená na výrobu betónu pri nízkych a záporných teplotách vzduchu podľa  STN EN 206 čl. 5.2.9

V roku 2015 podpisuje zmluvu o dodávke betónových zmesí na obchvat Brezna I. etapa. Spoločnosť sa púšťa po dlhoročných plánoch a odhodlaniach do náročnej investície, do výstavby novej modernej betonárne ELKON QM 60 od popredného svetového výrobcu ELKON z Turecka. A ako dodáva p. Vlček, dodnes ich nesklamala pri náročných 24-hodinových betonážach

V roku 2015 pribúda do vozového parku nový domiešavač VOLVO s objemom 10 m3 a návesové ťahače značky VOLVO 

V roku 2016 sa podarilo po dlhom rokovaní odkúpiť budovu prenajatej haly, garáží vrátane pozemku. Spoločnosť V.M.S. Trade získava areál s celkovou rozlohou 10 000 m2 a začína s betónovým oplocovaním celého areálu dĺžky 500 m

V roku 2016 kupuje prvýkrát v histórii firmy novú betónpumpu PUMI značky COIME na podvozku IVECO s dosahom 30 m. Spolu firma vlastní dve betónpumpy, aby mohla uspokojiť zákazníkov na sto percent

V roku 2017 pribúda domiešavač IVECO s objemom 13 m3, aby spoločnosť bola schopná plniť aj najnáročnejšie potreby svojich zákazníkov

V roku 2017 pribúda nová návesová súprava značky VOLVO s vyklápacím návesom, v poradí už tretia,  pretože s touto značkou sú veľmi spokojní

V roku 2017 spoločnosť získava a vlastní po dvoch rokoch od podania žiadosti od Úradu priemyselného vlastníctva ochrannú známku V.M.S. TRADE a V.M.S. BETONÁREŇ 

 V roku 2017 spoločnosť úspešne dokončila obchvat Brezna I. etapu a mnoho ďalších významných stavieb, napr. nákupného centra S1, nájomných bytov pre mesto a mnohých ďalších, o ktorých sa dozviete na webových stránkach vmstrade.sk

V roku 2018 na základe potrieb v závislosti postupnej modernizácie strojového a vozového parku bola vybudovaná vlastná stanica na AdBLUE od spoločnosti GreenChem SK

V roku 2018 zrekonštruovali odkúpené garáže pre vlastnú potrebu 

V roku 2019 pribúda do vozového parku očakávaná už štvrtá návesová súprava značky VOLVO s vyklápacím návesom WIELTON, ktorý sa spoločnosti osvedčil

V roku 2019 bola dokončená kompletná revitalizácia areálu, ktorý sa zmenil na nepoznanie oproti stavu  v akom ho spoločnosť nadobudla


www.vmstrade.sk

VIDEO: https://www.youtube.com/embed/OEPP7tPv3G8
Fotogaléria k článku