Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

PROGNÓZY VÝVOJA NA TRHU PRÁCE


Digitalizácia, automatizácia, robotizácia – pojmy kedysi používané iba odborníkmi, v súčasnosti známe takmer každému. Ide o faktory, ktoré v značnej miere ovplyvňujú pracovný svet, systém celoživotného vzdelávania, prinášajú so sebou nové možnosti, zjednodušujú prístup k informáciám, ponúkajú rýchle a efektívne riešenia problémov a uľahčujú prácu a náš každodenný život. V praxi však pod ich vplyvom nastáva celý rad zmien, ktorým sa musíme prispôsobiť.

Ľudia vždy mali obavy z niečoho nového a zo zmien. Aj v súčasnosti sa obavy zo zavedenia nových technológií stupňujú, máme strach zo straty svojej práce, náhrady ľudí robotmi, či budeme schopní zvládnuť a splniť požiadavky a úlohy, ktoré budú vyplývať z implementácie nových technológií. Digitálna transformácia zmení trh práce a rovnakou rýchlosťou transformuje aj požiadavky na schopnosti, vedomosti a zručnosti, ktoré by pracovníci mali mať. Otázkou ja, či súčasný systém celoživotného vzdelávania je schopný v prostredí meniacich sa požiadaviek na kvalifikovanú pracovnú silu poskytnúť jednotlivcom adekvátnu prípravu a pracovnému trhu dobre pripravených absolventov.


Nedostatok pracovnej sily na trhu práce

V dôsledku vplyvu starnutia obyvateľstva a historicky najvyššej ekonomickej expanzie, ale aj rôznych ďalších faktorov je mimoriadne vážnou výzvou pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov čoraz výraznejší nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. V období rokov 2019 – 2024 bude na Slovensku treba doplniť na trh práce takmer 490-tisíc osôb, pričom vo väčšine odvetví hospodárstva vzniknú dodatočné pracovné príležitosti v dôsledku odchodu zamestnancov z trhu práce, predovšetkým do starobného dôchodku. Najviac pracovných síl si vyžiada priemysel a obchod. Ak však zohľadníme podiel nedostatku pracovných síl na počte pracujúcich v jednotlivých sektoroch, výrazný nedostatok pocítia predovšetkým v IT sektore, v ktorom ku každému tretiemu pracujúcemu bude treba doplniť ďalšiu osobu do roku 2024. O akútnom nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily v odvetví IT svedčí aj fakt, že v roku 2018 bola najvyššia priemerná hrubá mzda na Slovensku práve v IT.

Bratislavský kraj je na úrovni 82-tisíc osôb regiónom s najvyššou potrebou pracovných síl v období 2019 – 2024. Aj v dôsledku významnej investície Jaguar Land Rover bude potreba trhu práce aj v Nitrianskom kraji vysoká, na úrovni takmer 71-tisíc osôb. V ostatných krajoch bude štruktúra potrieb trhu práce vyrovnanejšia, od 60-tisíc osôb v Prešovskom kraji po 49-tisíc osôb v Banskobystrickom kraji.
Dodatočná potreba pracovných síl v období 2019 – 2024  podľa krajov


Zdroj: TREXIMA Bratislava

V období rokov 2019 – 2024 príde na trh práce takmer 274–tisíc absolventov, absolventi by tak v ideálnom prípade pokryli 56 % z celkového počtu dodatočných pracovných príležitostí. Na stredoškolských pozíciách bude chýbať na trhu práce viac ako 100-tisíc absolventov stredných škôl. V prípade vysokoškolských pozícií bude nedostatok absolventov približne na úrovni 30-tisíc osôb.

Dodatočné pracovné príležitosti pre absolventov stredných a vysokých škôl a počet absolventov prichádzajúcich na trh práce v Slovenskej republike do roku 2024 (údaje v osobách)

[NS1] Zdroj: TREXIMA Bratislava


Najväčší nedostatok absolventov stredných škôl bude v profesiách v oblasti strojárstva, kde do roku 2024 bude chýbať vyše 33-tisíc absolventov z korešpondujúcich stredoškolských odborov vzdelania, ako je napríklad strojárstvo, mechatronika, mechanik nastavovač, mechanik strojov a zariadení, strojný mechanik alebo obrábač kovov.

Z vysokoškolákov bude v budúcnosti nedostatok špecialistov najmä v profesiách v oblasti IT, kde v najbližších 5 rokoch príde na trh práce takmer o 8-tisíc absolventov menej, ako bude počet vzniknutých pracovných príležitostí pre týchto absolventov. Tieto pracovné miesta ostanú s najväčšou pravdepodobnosťou neobsadené a pripočítajú sa k počtu ťažko obsaditeľných pracovných miest v tejto oblasti, ktorý je už v súčasnosti vysoký. Výrazný dopyt sa očakáva po absolventoch vysokoškolských odborov ako informatika, aplikovaná informatika, softvérové inžinierstvo alebo počítačové inžinierstvo.


Ako sa pripraviť na očakávané zmeny na trhu práce?

Ideálnym stavom by bolo, keby sa mladí ľudia vzdelávali v oblastiach, ktoré sú im blízke, ale v ktorých sa budú môcť zamestnať a budú mať perspektívu uplatnenia aj do budúcnosti. Realita je však iná. V roku 2018 pracovalo 63 % absolventov stredných škôl a 52 % absolventov vysokých škôl do 5 rokov od ukončenia štúdia mimo odboru vzdelania, ktorý vyštudovali. V najmenšej miere pracujú vo vyštudovanom odbore vzdelania absolventi umeleckých smerov.Štruktúra absolventov stredných a vysokých škôl do 5 rokov od ukončenia štúdia z hľadiska optimálnosti vykonávaného zamestnania v roku 2018

Zdroj: TREXIMA Bratislava


Kľúčovým krokom na zabezpečenie pracovných síl pre potreby zamestnávateľov je správne zamerané celoživotné vzdelávanie a príprava pre trh práce. Z toho dôvodu je nesmierne dôležité monitorovanie a predvídanie budúcich potrieb trhu práce a v neposlednom rade sprostredkovanie týchto informácií širokej verejnosti. Keďže perspektívnou pracovnou silou budúcnosti sú súčasní žiaci a študenti, je dôležité, aby v prvom rade mali práve oni k dispozícii tieto informácie. Na webovej stránke www.trendyprace.sk môžu žiaci zistiť, aké zamestnania budú v budúcnosti potrebné, ktoré odbory sa oplatí študovať.

Prudký rozvoj automatizácie, robotizácie a digitalizácie bude problémom iba vtedy, ak nebudeme vedieť flexibilne reagovať na zmeny, ktoré prinášajú. Je nevyhnutné, aby sme sa všetci zaujímali o to, kam smeruje budúcnosť našej krajiny, a aktívne sa na zmeny na trhu práce pripravovali.

www.trexima.sk


 


 

 

[NS1] Pracovné – pri prvom zelenom stlpci