Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

Budúcnosť vzdelávania v oblasti dopravy


Ľudská spoločnosť v súčasnosti čelí rôznym výzvam, ktoré sa nevyhli ani sektoru dopravy. Nastupujú nové trendy a technológie, ktoré nám pomáhajú výzvy zvládať. Otázka je, ako sme na nové trendy pripravení, či máme dostatok vedomostí a zručností, ktoré budeme v budúcnosti potrebovať. O budúcnosti vzdelávania odborníkov na dopravu sme sa porozprávali s riešiteľkou medzinárodného výskumného projektu SKILLFUL doc. Mgr. Danou Sitányiovou, PhD., zo Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline.

Čo sa skrýva za akronymom projektu a ako sa Žilinská univerzita v Žiline stala partnerom projektu SKILLFUL?

Akronym vychádza z plného názvu projektu, ktorý v angličtine znie Skills and Competences Development of Future Transportation Professionals at all Levels. Názov napovedá, čomu sa projekt venuje. Je to zvyšovanie zručností a rozvoj kompetencií budúcich odborníkov v odbore dopravy. Projekt je financovaný  z programu Horizont 2020, ktorý je hlavným nástrojom Európskej komisie na podporu výskumu, vývoja a inovácií na roky 2014 až 2020. Naša univerzita sa od svojho založenia v roku 1953 tradične venuje výchove vysokokvalifikovaných odborníkov na dopravu. To bol zrejme aj dôvod, prečo nás zahraniční partneri oslovili s ponukou na spoluprácu. My sme túto možnosť uvítali, pretože medzinárodná spolupráca je pre nás kľúčová. Len tak môžeme zachytiť najnovšie trendy európskeho a svetového výskumu. Zároveň majú výsledky našej vedeckovýskumnej činnosti veľký vplyv na vzdelávaciu činnosť a jej prepojenie s praxou.

Čo teda čaká dopravu v budúcnosti?

To je zložitá otázka. Nové poznatky a technológie sa objavujú takým rýchlym tempom, že je ťažké predpovedať, ako sa im tento sektor prispôsobí. Preto bolo jednou z prvých úloh projektu vypracovať možné scenáre a zhodnotiť, ktoré trendy budú pre dopravu kľúčové v krátkodobom aj dlhodobom horizonte. Venovali sme sa štyrom hlavným oblastiam. Zmenám základných paradigiem, nastupujúcim technológiám, novým službám a obchodným scenárom a príležitostiam. Nie je možné spomenúť všetky, ale odborníci z rôznych oblastí dopravy sa zhodli, že najväčšie zmeny prinesie globalizácia ekonomiky, elektrifikácia dopravy, využívanie alternatívnych palív, digitalizácia, automatizácia, autonomizácia a ekologizácia dopravy. Z nových technológií to budú napríklad kooperatívne systémy, nové formy spracovania masívneho objemu dát, takzvané big data, roboty zabezpečujúce údržbu dopravnej infraštruktúry a vozidiel, nanotechnológie alebo nové materiály, ktoré sa samy dokážu regenerovať. Z nových služieb to bude mobilita ako služba (Maas), zdieľanie dopravných prostriedkov, personalizácia servisu alebo doprava na dopyt. Tieto novinky budú ovplyvňovať aj obchodné a pracovné podmienky v sektore. Zamestnanci nebudú často fyzicky viazaní na konkrétne pracovné miesto, ich práca bude flexibilnejšia, budú sa používať služby e-obchodu alebo schémy typu kolektívneho financovania. 

Čo tieto zmeny prinesú zamestnávateľom a zamestnancom?

Predovšetkým to znamená potrebu nových znalostí a zručností. Vzniknú nové povolania a mnohé tradičné povolania zaniknú alebo sa budú musieť prispôsobiť novým podmienkam. Manuálnu alebo časovo náročnú prácu nahradia roboty, automaty, výpočtová technika alebo umelá inteligencia. Šoférov napríklad zastúpia autonómne vozidlá, práca operátorov bude nahradená autonómnymi dopravnými systémami, predavačov cestovných lístkov nahradia elektronické rezervačné a platobné systémy a podobne. Pre jednotlivé meniace sa a nové povolania sme pripravili profily, ktoré zahŕňajú aj požiadavky na vedomosti a zručnosti, ktoré budú potrebné na ich vykonávanie.

Ako získajú zamestnanci nové vedomosti?

Potrebné sú nové študijné programy pre nižšie a vyššie sekundárne, postsekundárne a terciárne školstvo. Veľký význam bude mať celoživotné vzdelávanie. Odvetvie dopravy zamestnáva v súčasnosti 4,5 percenta pracujúcich v Európskej únii. Už teraz čelí problémom so zabezpečením kvalifikovanej pracovnej sily. Nepriaznivý je aj demografický vývoj. Priemerný vek zamestnancov v doprave sa stále zvyšuje. V sektore je aj nevyvážené rodové zastúpenie. Zamestnávatelia majú často problém nájsť nových zamestnancov. Vidíme to aj my na univerzite, pretože dopyt praxe po našich absolventoch je obrovský. Na Slovensku je situácia kritická napríklad v železničnej doprave, ale aj v mestskej doprave. Potrebná je komplexná systémová zmena v oblasti vzdelávania a podpora sektora dopravy zo strany štátu.

Ako by mali reagovať vzdelávacie inštitúcie?

V prvom rade by mali kriticky posúdiť svoje študijné zamerania, zrevidovať existujúce študijné programy a pripraviť nové. Dôležité je pri tom spolupracovať s praxou, aby nové vzdelávanie reagovalo na jej požiadavky a potreby. V rámci projektu sme pripravili rôzne pilotné kurzy, ktoré sme testovali na partnerských inštitúciách. Boli určené pre rôzne cieľové skupiny v rámci stredoškolského odborného, učňovského, univerzitného a celoživotného vzdelávania alebo profesionálneho tréningu. Naša univerzita napríklad testovala inovovaný predmet pre študentov inžinierskeho stupňa programu železničná doprava, ktorý ich lepšie pripraví na simulovanie dopravných procesov v prostredí IT. V budúcnosti nebudú dôležité len nové poznatky, ale aj spôsob, akým sa dostanú k študentom alebo zamestnancom. Tradičné formy výučby, kde v centre stojí osoba učiteľa, by mali nahradiť nové, kde viac príležitostí dostáva učiaci sa. Patrí k nim brainstorming, kooperatívne učenie, rozvíjanie kritického myslenia, využívanie virtuálnej reality, gamifikácia, personalizovaný tréning a pod. Viac informácií o projekte môžete nájsť na webstránke http://skillfulproject.eu/.

Článok vznikol s podporou programu H2020, číslo zmluvy 723989.

doc. Mgr. Dana Sitányiová, PhD.

www.uniza.sk


Fotogaléria k článku