Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

ŤAŽBA A SPRACOVANIE PRÍRODNÉHO KAMEŇA


Predstavujeme vám spoločnosť GOLSTROJ – SM, s. r. o., ktorá počas svojej dlhoročnej činnosti kladie vysoký dôraz na modernizáciu technologických zariadení, čím prispieva nielen k zlepšovaniu kvality dodávanej produkcie, ale zároveň efektívne znižuje ekologické zaťaženie krajiny a tým podporuje udržateľnosť nášho životného prostredia.

Hlavným obchodným zameraním spoločnosti GOLSTROJ – SM, s. r. o., je ťažba, spracovanie a predaj prírodného drveného kameňa. V súčasnosti prevádzkuje dva kameňolomy a jednu štrkovňu, so všetkými potrebnými povoleniami v banskej oblasti a rekultivačných prác. Subdodávateľsky ponúka komplexné zabezpečenie ťažby, spracovania a výroby kameniva so strojným a technologickým vybavením na najvyššej úrovni od svetových výrobcov na stavebnom trhu.

Vďaka investíciám v posledných rokoch do najmodernejších mobilných technológií na spracovanie kameniva sa spoločnosť stala lídrom na trhu v mobilnom spracovaní hornín a komplexného zabezpečenia výroby jednotlivých frakcií. Disponuje dlhoročnými skúsenosťami a početnými referenciami v danej oblasti. Jej mobilitu a schopnosť ponúkať spracovanie kameniva aj v iných lokalitách ako subdodávateľ pre ďalšie spoločnosti v spomínanom segmente umocňuje skúsený personál v oblasti ťažby, výroby a obchodu v dotknutej oblasti.

Cieľom spoločnosti GOLSTROJ – SM, s. r. o., je systematické zvyšovanie kvality vyrábaného kameniva, pri zachovaní vysokej stability a jeho akosti. Jej snahou je zaisťovať neustály rast objemu výroby a vo všetkých smeroch uspokojovať potreby zákazníkov. Na dosiahnutie tohto cieľa má formulovanú politiku vychádzajúcu z celkových zámerov spoločnosti, ktoré možno definovať ako požiadavky trvalého zlepšovania vo všetkých smeroch obchodného a environmentálneho pôsobenia i so zárukou upevnenia postavenia na slovenskom trhu. 

Systém manažmentu kvality životného prostredia a bezpečnosti práce a ochrany zdravia vychádza zo zámeru spoločnosti GOLSTROJ – SM, s. r. o., ktorý zjemňuje vplyv na životné prostredie, a to formou rekultivácie prostredia, jeho následkov po ťažobnej činnosti.  

Zlepšenie environmentálneho profilu svojich prevádzok kameňolomov, znižovanie hodnôt hluku a prašnosti pri existujúcich technológiách plánuje docieliť modernizáciou a environmentálnymi investíciami. Postupným nahradzovaním zastaraných výrobných technológií novými technológiami, ktorých parametre hlučnosti a prašnosti sú na najvyššej možnej kvalitatívnej úrovni, ktorú dnešná moderná technika umožňuje, je ďalšou prioritou spoločnosti GOLSTROJ – SM, s. r. o.  

Na prvom mieste v manažmente bezpečnosti práce stavia prevenciu. A to spôsobom presadzovania prevencie pri dodržiavaní zásad bezpečnosti práce vo všetkých činnostiach tak, aby sa predchádzalo možným úrazom a havarijným stavom. Kontrolou používania osobných a pracovných ochranných prostriedkov v celom areáli pracoviska a dodržiavania celkového bezpečného priestoru pre výkon prác. Údržbu a servis strojov, liniek na spracovanie kameniva zabezpečuje vlastnými vyškolenými technikmi, ako aj externými spoločnosťami, konkrétnymi  dodávateľmi strojov a technológií. Vedúci údržby a servisu dohliada na pravidelnosť vykonávania servisných prehliadok a zabezpečuje včasnú dodávku náhradných dielcov a jednotlivých komponentov výrobnej linky, aby bola zabezpečená plynulosť všetkých prevádzok.

Výrobný program spoločnosti GOLSTROJ – SM, s. r. o., zahŕňa výrobu rôznych frakcií vo vybraných lokalitách. Dodáva kamenivo do bitúmenových zmesí, do betónu, do gabiónov, koľajových ložísk a do nestmelených a hydraulicky stmelených zmesí.

www.golstroj.sk