Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

Bezpečnosť cestnej premávky – BECEP 2019


V dňoch 16. 9. 2019 – 18. 9. 2019 sa už pätnástykrát konala konferencia s medzinárodnou účasťou s tematikou bezpečnosti cestnej premávky. Tento rok sa konferencia konala v priestoroch hotela Bešeňová v obci Bešeňová. Tak ako po minulé roky, aj tento rok sa uskutočnila pod záštitou ministra dopravy a výstavby (MDV) SR.

V tomto roku sa na podujatí zúčastnil mimoriadny počet – 127 účastníkov pôsobiacich v oblasti bezpečnosti cestnej dopravy. Počas konferencie bolo prednesených 19 odborných príspevkov a 3 firemné prezentácie. Z odbornej stránky konferenciu zabezpečovala Slovenská cestná spoločnosť – pobočka pri Slovenskej správe ciest spoločne so Slovenskou správou ciest.

                                         

Cieľom konferencie bolo poskytnúť informácie z oblasti cestnej infraštruktúry s dôrazom na zvyšovanie bezpečnosti dopravy. Konferencia bola určená predovšetkým zamestnancom štátnej správy, pracovníkom samosprávy, krajským a okresným riaditeľstvám Policajného zboru − odborom dopravnej polície, projektantom zhotoviteľom, ako aj predstaviteľom vysokých škôl. V neposlednom rade nesmieme zabudnúť na širokú odbornú verejnosť.


Prezentácie boli rozdelené do piatich blokov a dovolíme si upriamiť pozornosť na ich hlavné myšlienky : 

 

1. blok

V tomto bloku odzneli štatistiky o vývoji celkovej dopravnej nehodovosti z pohľadu PPZ SR. Aktivity SSC v oblasti kritických nehodových lokalít (KNL) boli zhrnuté v prezentácii konferenčnej brožúry, súčasne sa poukázalo na históriu a perspektívu kritéria na výpočet KNL. Ďalej SSC prezentovala celkový pohľad kvalitatívneho stavu vozoviek cestnej siete. Z pohľadu legislatívy odzneli prezentácie o kompletnom prehľade technických predpisov rezortu MDV SR dotýkajúcich sa problematiky zvodidiel. NDS, a. s., prezentovala konkrétne vylepšenia záchytných zariadení a tlmičov nárazu.


2. blok

V tomto bloku súdni znalci dokumentovali na konkrétnych dopravných nehodách význam pripútania pasažierov a ďalšie užitočné postrehy z ich praxe. Jazda v protismere a spôsoby jej zabránenia bola téma zástupcov ŘSD ČR, a to v porovnaní s celou Európou. Dôležitou témou ochrany pracovníkov údržby diaľnic sa zaoberal predstaviteľ prevádzkového úseku NDS, a. s.


3. blok

V tomto bloku boli prezentované vyzreté technológie na automatizované zameranie preťažených vozidiel a ich automatizované pokutovanie v zmysle objektívnej zodpovednosti. Problematika váženia je jednou z dôležitých tém, ktorej treba aj v ďalších rokoch venovať patričnú pozornosť. Väčší priestor dostala téma údržby, značenia a prevádzky tunelových objektov. Aj téma tunelov, či už z pohľadu legislatívy, alebo investičných akcií, či prevádzkovaných úsekov s bezpečnosťou úzko súvisí. V rámci diskusie sa témam, ktoré odzneli v tomto bloku, vyjadrili viacerí účastníci a upozornili na potrebu ďalej sa týmto témam venovať.


4. blok

Firma Robert Bosch, dodávajúca technológie na kamerové rozpoznávanie dopravných situácií, predviedla možnosti automatizovaného dopravného prieskumu.


5. blok

Firma ZTS elektronika SKS, s. r. o., ako tradičný dodávateľ meracích zariadení na uplatňovanie objektívnej zodpovedností predviedla svoje najnovšie produkty a význam represie pri znižovaní počtu smrteľných DN.

Prezentované boli aj problematické a opakujúce sa chyby v DZ zo strany dopravného analytika.

Burcujúca bola záverečná prezentácia o vzniku mimoriadnych udalostí v dôsledku nesprávne zabezpečeného tovaru, a to aj v dôsledku časového tlaku vyvíjaného na vodičov nákladnej prepravy.

  

 Ing. Ivan Dohnal, Ing. Daniela Čanigová

      odborní garanti konferencie                                                        


Fotogaléria k článku