Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

BETÓN 2019


3. – 4. 10. 2019

Trinásty ročník tejto celoštátnej konferencie s medzinárodnou účasťou sa konal v priestoroch hotela Patria na Štrbskom Plese za prítomnosti vyše 250 účastníkov. Konferencia sa zameriava na podporu výroby a použitia transportbetónu na Slovensku, pričom je určená výrobcom betónu, výrobcom a dodávateľom stavebných materiálov na výrobu betónu, výrobcom strojov a zariadení na výrobu a dopravu betónu, ako aj pracovníkom skúšobných ústavov a vysokých škôl.

V úvode konferencie prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Ing. P. Kováčik, PhD., MBA, informoval účastníkov konferencie o súčasnom stave slovenského stavebníctva a predpokladoch jeho vývoja v najbližších rokoch. Tajomník SAVT Ing. P. Kňaze, CSc., informoval o činnosti dvoch komisií pôsobiacich pri Európskej asociácii výrobcov transportbetónu (ERMCO) a zástupca SVB ČR Ing. M. Števula, PhD., porovnal vybrané ukazovatele výroby transportbetónu v ČR s ukazovateľmi členov ERMCO. Prezentované boli tiež vybrané prednášky z nedávno konaného 18. kongresu ERMCO.

Tento ročník konferencie sa venoval často diskutovanej problematike modulu pružnosti betónu a vplyvu technológie betónu na jeho hodnoty. K tejto problematike vydala SAVT malú odbornú publikáciu, ktorej autormi sú prof. R. Hela, CSc., a Ing. K. Křížová, PhD. (túto publikáciu dostali všetci účastníci konferencie). Šéfredaktorka časopisu BETON predstavila špeciálne číslo tohto časopisu venované propagácii stavieb z betónu.

Vzhľadom na fakt, že po dlhšom čase bola v roku 2019 znovu na Slovensku realizovaná výstavba vozovky s cementobetónovým krytom (cesta Malacky – Rohožník), znovu sa pripomenuli prednosti a celková ekonomická výhodnosť použitia betónových vozoviek. Odznela aj informácia o realizácii spomínanej vozovky. Zaujímavé prednášky boli prednesené z výstavby ďalších významných stavieb na diaľniciach Slovenska, pretože sme v súčasnosti svedkami skutočne ojedinelých a pozoruhodných stavieb (napr. tunel Ovčiarsko, diaľnica D1 Budimír – Bidovce, výstavba D4R7). Prednášatelia uviedli novinky uplatnené na týchto stavbách a často nevídaný veľký objem betónovaných konštrukcií za rôznych, často veľmi nevýhodných klimatických podmienok.

Odzneli aj najnovšie poznatky z výskumu špeciálnych druhov betónov (napr. betóny určené do prostredia XM), praktické poznatky s prevzdušneným betónom, ako aj poznatky z použitia samozhutniteľného betónu pri výrobe prefabrikátov. Sledovali sa tiež možnosti redukcie objemových zmien pri betóne a použití špeciálnych emulzií na zvýšenie odolnosti betónu pri súčasnom pôsobení mrazu a chemických rozmrazovacích látok. Pozornosť sa venovala aj objektívnemu hodnoteniu pórovitosti povrchov pohľadových betónov a aplikácii technológie „bielej vane“ pri výstavbe malých rezidenčných stavieb.

Účastníci konferencie boli oboznámení s tým, čo čaká stavebníctvo v budúcnosti  – problematika Priemyslu 4.0 – a tiež so systémom Concremote, ktorý je predzvesťou toho, čo nás v budúcnosti očakáva. Prednesené boli poznatky z diagnostiky 100-ročného mosta chráneného nízkopermeabilnou krycou vrstvou.

Uviedli sa novinky z oblasti kameniva (revízie TKP; nové trendy v úprave frakcie 0/4 mm, vplyv druhu kameniva na konzistenciu betónu).

Prezentované boli prednášky venované ľahkému betónu, pretože na tejto konferencii bola vyhodnotená súťaž o najpevnejší ľahký betón vyhlásená SAVT (víťazný kolektív z VUT v Brne pod vedením prof. R. Helu, CSc., vyrobil betón s pevnosťou až 58 MPa, pri objemovej hmotnosti betónu 1 590 kg/m3).

Vyhodnotila sa súťaž o najlepšiu fotografiu zo stavieb, kde dodávajú betón členovia SAVT.

              Na konferencii vystúpili zástupcovia viacerých firiem, ktorí prezentovali svoje nové výrobky v oblasti mechanizácie pri výrobe a doprave betónu.             

 Ing. Pavol Kňaze, CSc.

www.savt,sk


Fotogaléria k článku