Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

DOPRAVNÁ INFRAŠTRUKTÚRA V MESTÁCH, 10. medzinárodná konferencia


V dňoch 2. a 3. 10. 2019 sa na pôde Žilinskej univerzity v Žiline konala 10. medzinárodná konferencia Dopravná infraštruktúra v mestách. Konferenciu organizovala Stavebná fakulta, Katedra cestného staviteľstva, spolu so Slovenskou cestnou spoločnosťou a Centrom dopravního výzkumu, v. v. i., pod záštitou rektora Žilinskej univerzity prof. Ing. Jozefa Jandačku, PhD., predsedu Združenia miest a obcí Slovenska Mgr. Branislava Trégera, PhD., predsedkyne Žilinského samosprávneho kraja Ing. Eriky Jurinovej a primátora mesta Žilina Mgr. Petra Fiabáneho. Pri slávnostnom otvorení podporili myšlienku konferencie rektor Žilinskej univerzity v Žiline, primátor mesta Žilina a dekan Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity prof. Ing. Marián Drusa, PhD. Upozornili na závažnosť riešenej problematiky a jej negatívne dôsledky pre spoločnosť.

Cieľom konferencie bolo prediskutovať základné dopravné problémy miest a obcí, ktoré spôsobujú denné dopravné zápchy, nebezpečné situácie, dopravné nehody a negatívny vplyv na životné prostredie.

Organizátori konferencie si uvedomujú, že narastajúce dopravné požiadavky nemožno uspokojiť spôsobom, ktorý by zabezpečil trvalo udržateľný rozvoj bez opatrení, znižujúcich negatívny vplyv na obyvateľstvo. Preto konferenciu zamerali na riešenie otázok zvýšených dopravných požiadaviek v kontraste s možnosťami multimodálnych komunikačných systémov, ich kapacitou a možnosťami rozvoja. Dali priestor pre prezentácie aplikovateľnosti modelových a simulačných riešení výhľadových vzťahov, využívanie prvkov moderných technológií, zvyšovanie podielu hromadnej dopravy a širšie zavádzanie e- mobility. Špeciálnu pozornosť venovali riešeniu parkovacej politiky miest a ochrane životného prostredia.

Všetky prijaté príspevky vrátane neprezentovaných sú publikované v zborníku konferencie. Priamo na konferencii odznelo 26 príspevkov, ktoré boli zamerané nielen na teoretické aspekty riešenia dopravných problémov, ale predovšetkým na praktické skúsenosti autorov a návrhy riešení zložitých dopravno-inžinierskych problémov. Časť bola venovaná aj konkrétnym ponukám riešenia, predovšetkým v oblasti smart riešení. Príspevky odzneli v 5 blokoch:

Riešenie individuálnej automobilovej dopravy a mestskej hromadnej dopravy v mestách.

Modelovanie prepravných vzťahov v sídelných útvaroch.

Statická doprava v centrách miest a na sídliskách.

Inteligentné mestá.

Mobilita v mestách a životné prostredie.  


Na konferencii sa zúčastnilo 150 účastníkov, ktorí rozvinuli bohatú diskusiu nielen o prezentovaných príspevkoch, ale aj o všeobecných otázkach rozvoja miest a regiónov, bezpečnosti dopravy, modelovaní a simulácii dopravných vzťahov a eliminácii negatívnych účinkov dopravy na životné prostredie. 

Konferencia bola venovaná hlavne pracovníkom samospráv, projektových organizácií, výskumných pracovísk a je potešiteľné, že sa na nej zúčastnili v hojnom zastúpení aj pracovníci Ministerstva dopravy a regionálneho rozvoja SR, Prezídia Policajného zboru, primátori miest a množstvo účastníkov, ktorí majú možnosť priamo ovplyvňovať riešenie dopravných problémov.

Z prezentovaných príspevkov a diskusie vyplynuli závery a odporúčania pre efektívnejšie riešenie problémov dopravy v mestách a regiónoch. Za najdôležitejšie možno považovať:

  1. V rámci udržateľného rozvoja miest a obcí v maximálnej miere skvalitňovať hromadnú dopravu a vytvárať tak vhodné podmienky na výraznejšiu zmenu deľby prepravnej práce v jej prospech. Pri preferencii v prípade nedostatočných priestorových možností zabezpečiť vytváranie preferencií na križovatkách.
  2. Zabezpečiť požiadavku na aplikácie dopravného modelu pri väčších investičných celkoch v mestách, napojenie významnejších objektov riešiť pomocou mikrosimulácie pre výhľadové stavy dopravy.
  3. Zabezpečiť dostupnosť štrukturálnych a dopravných dát pre dopravné modely, zabezpečenie požiadavky na napĺňanie dátovej základne NSDI od polície a správcov dopravnej infraštruktúry.  
  4. Parkovaciu politiku v obytných zónach zamerať hlavne na uspokojenie potrieb rezidentského odstavovania vozidiel, zabezpečiť systémy monitorovania parkovísk a využitia umelej inteligencie pri organizácii statickej dopravy. 
  5. Vytvárať legislatívne a ekonomické podmienky na široké uplatnenie prvkov inteligentných miest (smart riešenia) s cieľom zvyšovania bezpečnosti a plynulosti dopravy, pri zvyšovaní informovanosti vodičov, pri organizovaní a riadení statickej a dynamickej dopravy a tiež pri efektívnom využívaní preferencie MHD.
  6. Pri organizácii dopravy v mestách vytvárať zodpovedajúce podmienky na uplatňovanie e-mobility, vytváranie nízkoemisných zón a odbremeňovanie centier miest od motorovej dopravy.
  7. Všeobecne podporovať zvyšovanie podielu nemotorovej dopravy v mestách a vytvárať podmienky na implementáciu projektov potláčajúcich motorovú dopravu v centrách miest.      


Závery konferencie vyplynuli nielen z prezentovaných príspevkov, ale celý rad námetov na zlepšenie súčasnej alarmujúcej situácie v riešení dopravy v mestách a obciach vyplynul z bohatej diskusie. Námety na riešenie prezentovali aj viaceré spoločnosti, zaoberajúce sa riešeniami dopravy v mestách a regiónoch.

Konferencia zaznamenala pozitívny ohlas aj zo spoločenského pohľadu. Stretnutia v prestávkach rokovania a hlavne spoločenský večer v menze univerzity priniesli okrem pokračovania odborných debát aj neformálne diskusie.

Úspešný priebeh konferencie zabezpečili organizátori aj vďaka podpore firiem z praxe, preto chcem aj touto cestou poďakovať firmám Reming Consult; ALAM; EMtest; Flower Toll Technologies; ABB; ALFA 04.

Konferencia je organizovaná na Žilinskej univerzite v dvojročných intervaloch. Na základe úspešného rokovania tohtoročnej konferencie organizátori srdečne pozývajú odborníkov zaoberajúcich sa dopravnou infraštruktúrou na jej 11. ročník v roku 2021. 


   prof. Ing. Ján Čelko, CSc., garant konferencie


Fotogaléria k článku