Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

NÁRODNÁ PLATFORMA PROTI BARIÉRAM


Mobilita, dostupnosť základných ľudských potrieb pre osoby s obmedzenou mobilitou, bezbariérovosť a Eurokľúč, to sú základné aktivity OZ Bez bariéry – Národná platforma proti bariéram, ktorému od jeho vzniku udáva poslanie, hlavné úlohy, ciele a program jeho predseda Petr Kučera.

Pán predseda, čo bolo podnetom na vznik tohto združenia a prečo ste sa rozhodli ísť touto cestou?

OZ bez bariéry – Národná platforma proti bariéram vzniklo po tom, čo sme zistili, že problematika bariér na Slovensku sa dlhé desaťročia odsúva do pozadia a je riešená  iba čiastočne. Absentoval na Slovenku subjekt, ktorý by sa venoval odstraňovaniu bariér od samotného základu. Od stanovenia   hlavného cieľa, poslania a následných aktivít vychádzajúcich zo základných dokumentov.

V roku 2016 sme zlúčili niektoré mimovládne organizácie  a vytvorili sme OZ Bez bariéry – Národná platforma proti bariéram a vytvorili samostatnú mimovládnu organizáciu, ktorá už v súčasnosti môže ukázať svoje výsledky. Život   ukázal , že tento krok bol správny pre Slovensko, ale aj v niektorých oblastiach pre európsky priestor.

Chcete povedať, že vaše občianske združenie rieši aj problematiku v iných krajinách?

Áno, členstvom Slovenska v Európskej únii vznikli aj prepojenia na nariadenia EÚ, ktoré by sa mali implementovať do národného prostredia našej krajiny. V minulosti za pôsobenia niektorých predchádzajúcich vlád Slovenska došlo k tomu, že pre štát bolo jednoduchšie, než pripraviť systém, ako to urobili ostatné členské krajiny EÚ, požiadať o výnimku zo záväzných opatrení EÚ dotýkajúcich sa bezbariérovosti. Tým sme  v niektorých oblastiach v Európe ako biela krajina v starých mapách.

To znamená, že nič nevieme o tomto priestore, ale tento stav sa našťastie v posledných rokoch mení a súčasné vedenie štátu postupne mení prístup k problematike, čo vidno nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Málokto si uvedomuje, že niektoré oblasti života spojené s potrebami osoby s obmedzenou mobilitou sú vyslovene viazané európskymi nariadeniami.

Vďaka technickému pokroku aj v oblasti kompenzačných pomôcok tieto nariadenia sú už nevyhovujúce, na čo upozorňujeme kompetentné inštitúcie EÚ. V niektorých prípadoch už dokonca spolupracujeme na zosúlaďovaní pravidiel bezbariérovosti v EÚ. Cesta zmeny na Slovensku v tejto oblasti cez Brusel je rýchlejšia, než by bola opačná. To znamená  pripraviť pravidlá na Slovensku a čakať na zmeny pre EÚ , pretože sa nám darí koordinovať vývoj zmien a pre obidve strany, t. j. pre inštitúcie EÚ rovnako ako pre kompetentné orgány na Slovensku je prepojenie pozitívnym prínosom.  Vychádzame z praktických poznatkov a všetky naše aktivity sa musia končiť výsledkom, ktorý môžu nielen vidieť, ale aj použiť občania aj návštevníci Slovenska. Je to už zavedený systém Eurokľúč, ktorý môžu občania s obmedzením mobility využívať na Slovensku zatiaľ v obmedzenej miere, v širokom rozsahu v ostatných členských krajinách EÚ.

A ako na Slovensku? Máte výsledky svojej činnosti aj tu?

Áno, a dokonca také, ktorým nikto neveril, že sa podaria. Systém Eurokľúč, ktorý postupne rozširujeme pre osoby s adekvátnou diagnózou v zmysle patentu a rozširovanie kľúčov k týmto špeciálnym zámkovým vložkám pre oprávnené osoby so zdravotným postihnutím, ktoré sa používajú v celej Európe.

Na Slovensku uvediem riešenie bezbariérovosti hlavnej stanice v Bratislave. Spolu so ŽSR a Magistrátom hlavného mesta Bratislava sme našli riešenie, ktoré od 29. 1. 2019 využívajú nielen zdravotne postihnutí a seniori, ale aj cestujúce mamičky s kočíkmi. Výsledkom je súčasný stav, kde každé nástupište ŽST Bratislava má svoj výťah a došlo k prepojeniu ďalším výťahom medzi električkovou zastávkou MHD Hlavná stanica a úrovňou budovy železničnej stanice.

Prepojenie účastníkov rokovaní potvrdilo, že sieťovania aktivít a kompetencií je pre takéto riešenia iba prínosom. A výsledok, aj keď ešte nie je v celom rozsahu hotový, je použiteľný a prijateľný aj pre verejnosť. Do dokončenia celého riešenia ešte chýba zriadiť parkovacie miesta pre výstup a nástup ŤZP do 15 minút pred hlavným vchodom do budovy železničnej stanice a po výmene povrchu priestranstva aj označenie pre nevidiacich cestujúcich. Na základe dosiahnutého  výsledku riešime aj ďalšie železničné stanice a iné miesta.

Za veľký úspech považujeme otvorenie stavebného zákona štátom a našu spoluúčasť a návrhy spojené so zmenou legislatívy v tejto oblasti. Kompetenčne spadá problematika výstavby do rezortu dopravy, ale je veľa vykonávacích predpisov, ktoré sú v kompetencii ostatných rezortov a systém je roztrieštený a neprehľadný. Samozrejme, že v rámci našej činnosti a spolupráce s podriadenými orgánmi Európskej komisie opäť prepájame nastavenia tak, aby ich priebeh harmonizoval procesy a zohľadňoval potreby cieľovej skupiny na národnej aj európskej úrovni, aby sa nastavenie systému nemuselo v budúcnu meniť.

Základom týchto našich činností a návrhov je systém medzinárodných štandardov prístupnosti, ktoré sú základom pre  vybudovanie  bezbariérového prostredia. Po niekoľkých rokoch sme s našimi kolegami pripravili a vytvorili aj príručku pre výstavbu a rekonštrukcie bez bariér v zmysle týchto technických usmernení, ktoré sa teraz dostávajú do systémov v celej Európe.

Je nutné uviesť, že bezbariérovosť sa má riešiť aj na základe medzinárodných dohovorov, ktoré deklaruje aj Slovensko. Hlavne je to Európska sociálna charta a jej článok 15 a Dohovor OSN o právach zdravotne postihnutých. Žiaľ, po dlhé roky sa len  deklarovalo a málo sa riešilo. Veríme že je tomuto prístupu  už koniec. Budovanie bezbariérovosti na Slovensku čaká náročná a dlhodobá  práca,   aj keď vytvoriť prostredie bez bariér na Slovensku bude trvať ešte roky.

Je potrebné  uviesť ďalší fakt, na ktorý sa často zabúda, že mobilita a dostupnosť základných ľudských potrieb je veľmi úzko spojená s bezpečnosťou pohybu. Napríklad to, že niektoré stabilné plošiny pri schodiskách majú taký sklon, že keby na invalidnom vozíčku zlyhali brzdy alebo vozičkár by zazmätkoval, dosiahol by dole po zjazde plošinky viac ako 50 km/hod a v niektorých prípadoch nad 70 km/hod. Uviedol som príklad na mechanickom vozíčku, ktorý nemá takú zotrvačnosť ako elektrický vozík.

V rámci našich aktivít sme začali systémovo spolupracovať s niektorými subjektmi, nielen s Ministerstvom dopravy a výstavby SR. Úspešnú spoluprácu rozvíjame so ŽSR a ZSSK, kde už výsledky máme aj pre cestujúcich s obmedzenou mobilitou, v rozširovaní systému Eurokľúč na železničných staniciach. ZSSK  od 18. 12. 2018 rozšírila možnosť bezpečného cestovania z Humenného do Prahy cez Košice a Žilinu pre imobilných cestujúcich v spacom vozni v ležiacej polohe spolu s asistentom v špeciálne upravenom kupé v nočných rýchlikoch triedy EN. Takáto možnosť prepravy je aj medzi Humenným a Bratislavou v R 614 a R 615 Zemplín. Samozrejme, že je vytvorený aj prístup na špeciálne upravené WC pre ŤZP.


Spomínali ste aj systém Eurokľúč. Čo je to za systém?

V Nemecku v roku 1986 pochopili, že ak ponechajú odomknuté WC pre ŤZP na čerpacích staniciach, že sa nielen kradne ale aj vandali poškodzujú ich zariadenie, ktoré je neporovnateľne drahšie než bežná sanita  a dokonca sa tieto zariadenia stávajú nocľahárňou pre ľudí bez domova. Z toho dôvodu sa snažili vypracovať a zaviesť nový  systém prístupu.

Firma DOM v Nemecku vyvinula špeciálne zámkové vložky, ktoré dala patentovať a zaviedla  systém pre distribúciu kľúčov k nim tak, aby bolo zabezpečené, že kľúč bude mať iba osoba so zdravotným postihnutím. Celý tento patent sme prijali a v zmysle jeho podmienok a možností sme vytvorili Národný kontaktný bod systému Eurokľúč pre Slovensko, ktorého cieľom je nielen distribúcia kľúčov, ktoré možno použiť v celej Európe, v USA, Kanade, Japonsku a Austrálii, ale aj rozširovanie siete prístupových miest na Slovensku aj pre zahraničných návštevníkov Slovenska.

To sa nám vrátilo v podobe poďakovaní od mnohých návštevníkov Bratislavy v období MS v ľadovom hokeji v tomto roku, pretože mohli využiť WC pre ŤZP na Eurokľúč napr. na hlavnej stanici v Bratislave. V súčasnosti máme pokryté všetky čerpacie stanice pri diaľniciach na Slovensku, niektoré železničné stanice, ale aj pobočky Všeobecnej zdravotnej poisťovne na Slovensku. Zoznam zverejňujeme na našom webe a prenášame aj do mnohých krajín EÚ, kde je záujem o tieto miesta.

V tomto roku pripravujeme na Slovensku významné rozšírenie hlavne prístupových miest. K systému treba uviesť, že už máme pripravený náš systém na to, aby oprávnené osoby mohli použiť svoj Eurokľúč aj na zdvíhacích plošinách na verejných miestach. V zahraničí sa tento systém používa aj na rampách parkovísk, kde ŤZP si rampu otvorí sám a zaparkuje na mieste určenom pre ŤZP.

Vo Viedni je systém použitý aj na semaforoch, ktoré si ŤZP môže prepnúť tiež. V súčasnosti je v celom svete niekoľko stotisíc prístupových miest a medzi ľuďmi so zdravotným postihnutím je distribuovaných niekoľko desiatok miliónov kľúčov. Smutné je to, a stretávame sa s tým iba na Slovensku, že sú ľudia, ktorí sa snažia obísť systém určený zdravotne postihnutým, snažia sa pod rôznymi zámienkami získať Eurokľúč a dokonca bol príklad pokusu o jeho kopírovanie, čo sa však vzhľadom na bezpečnostné prvky systému nepodarilo. Ale v ostatných krajinách sa systém dodržiava. Bližšie informácie k systému môžete vy aj čitatelia nájsť na našom webe: https://bezbariery.webnode.sk/eurokluc/ a jeho podstránkach.

Na záver posledná otázka, v čom vidíte hlavný problém Slovenska a čo možno urobiť pre zlepšenie stavu mobility?

Hlavný problém nie je v prostredí miest a obcí, ale v hlavách tých, ktorí môžu prostredie zmeniť už teraz. To znamená, že základná bariéra je v hlave hlavne tých, ktorí si neuvedomujú, že stačí zlomok sekundy na to, aby aj oni boli osobou s obmedzenou mobilitou alebo zdravotný dlhotrvajúci problém vyústil do operácií či dokonca amputácií.

 Naše združenie sa zaoberá zdravotne postihnutými bez ohľadu na druh a rozsah postihnutia, ale bezbariérovosť potrebuje telesne postihnutý rovnako ako osoba s neurodegeneratívnym problémom (napr. DMO, Parkinsonova choroba...) alebo diabetik s komplikáciami. To isté platí u onkologických pacientov, pacientov s obmedzením tráviaceho a vylučovacieho traktu a pod.

Dobrým poznaním je aj skutočnosť, že majitelia a prevádzkovatelia WC pre ŤZP, kde je inštalovaný systém Eurokľúč, nám uvádzajú, že takýto prístup šetrí čas aj ich obsluhám a ostatným zákazníkom.

K odstraňovaniu bariér môže prispieť každý, dôležité je to, akú formu si zvolí. Finančnou podporou   našich aktivít, alebo praktickou  spoluprácou napr. vytváraním podkladov a dokumentácie k jednotlivým objektom, na ktoré pripravujeme konkrétne návrhy. Všeobecne platí, že odstraňovať bariéry nám môže pomôcť každý občan alebo návštevník Slovenska. Podľa konkrétnych zručností a znalostí nájdeme oblasť konkrétnej spolupráce. Na záver odporúčame sledovať naše webové stránky www.bezbariery.webnode.sk, hlavne časť AKTUALITY.


Ďakujem magazínu za záujem o riešenie odstraňovania bariér na Slovensku.

Petr Kučera, prezident OZ BEZ BARIÉRY


Fotogaléria k článku