Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

TRIBOTECHNIKA OSOBNÝCH AUTOMOBILOV


Vzhľadom na súčasné dostupné informácie je predpoklad, že nastane pokles výroby klasických spaľovacích motorov a prudko narastie výroba elektrických vozidiel, automobilov. Podľa jedného možno agresívneho scenára je predpoklad, že v roku 2050 bude až 95 % všetkých vozidiel, automobilov na elektrický pohon.

Všetko je možné a tento predpokladaný vývoj možno očakávať. Z toho a možno aj z ďalších dôvodov, požiadaviek nastupuje nová technológia mazania, tribotechnika osobných automobilov.

Elektrické vozidlá (EV) budú klásť iné, nové požiadavky na mazivá a prevádzkové kvapaliny. Treba uviesť, že sa zmenia podstatne, napr. ak porovnáme elektrické vlastnosti, elektrické vozidlá (EV) pracujú pri stovkách voltov a klasické spaľovacie motory pri 12-voltovom systéme. V súčasnosti v motoristickej praxi pri výbere automobilových mazív a prevádzkových kvapalín platia medzinárodné klasifikačné hodnotenia, normy, sústavy, podľa ktorých môžeme charakterizovať každý druh automobilového motorového, prevodového oleja, resp. prevádzkových kvapalín a plastických mazív. Ide napr. o viskozitnú klasifikáciu SAE (Society of Automotive Enginners), SAE J 300. Výkonovú charakteristiku opisujú najmä klasifikácie, asociácie európskych konštruktérov automobilov ACEA (Association des Constructeurs Europeens d'Automobiles) a americká (USA) klasifikácia API (American Petroleum Institute). Občas sa môžeme stretnúť aj s klasifikáciou ILSAC (International Lubricant Specification and Approval Committee), napr. označenie GF– 5. Veľmi často sa stretávame aj s klasifikačnými systémami výrobcov automobilov, motorových vozidiel, napr. GM, Ford, BMW, VW a iných v označení ako OEM (Original Engine Manufactures). V ďalšej časti sa budeme venovať tak, ako je to uvedené v nadpise, tribotechnike, správnemu mazaniu osobných automobilov s prihliadnutím na ďalší vývoj v tejto technickej oblasti.

Tribotechnika osobných automobilov

Automobilové mazivá sú stále v pozornosti odbornej a motoristickej verejnosti, a to nielen z dôvodu ich spotreby, sortimentu a zabezpečenia správneho mazania, ale v súčasnosti je to najmä z toho dôvodu, aký je ich vplyv na životné prostredie (emisie) a spotrebu paliva. Do úvahy prichádza najmä otázka, aké druhy mazív môžeme odporúčať pre nové spaľovacie motory, hybridné, resp. elektrické automobily.  

Z toho dôvodu je vhodné uviesť, napr. 3 zoskupenia, usporiadania pre hybridné automobily, a to sériové, paralelné alebo sériovo-paralelné. Určitú predstavu nám dáva obrázok č. 1.


Obrázok č. 1

 

Legenda :

Sériové – elektrický motor vytvára, generuje pohon kolies, ktorý je zabezpečený batériou, alebo je poháňaný spaľovacím motorom

Paralelné – elektrický motor a spaľovací motor pracujú súčasne a poháňajú kolesá

Sériovo-paralelné – elektrický motor alebo spaľovací motor môžu nezávisle poháňať kolesá


Vzhľadom na určitú predstavu, teda, aké mazivá a prevádzkové kvapaliny sa používajú na zabezpečenie správneho mazania osobných automobilov, uvedieme všeobecné údaje v tabuľke č. 1 t. j. potrebný prehľad o jednotlivých druhoch, odporúčaniach, výmenných intervaloch pre súčasné aj nové druhy motorových vozidiel.


Tabuľka č. 1

 

AUTOMOBILOVÉ

MAZIVÁ A KVAPALINY

Olej motorový

Plastické mazivo

ATF kvapaliny

Olej prevodový

Výmenné intervaly pre spaľovacie motory

Výmena oleja po 15 000 km,

resp. podľa výrobcu

Výmena plastického maziva po 130 000 km

Výmena ATF po 150 000 km

Výmena oleja po 60 000 km

Použitie prevádzkových kvapalín

Motor

Podvozok a ložiská kolies

Automatická prevodovka

Prevodovka

Tradičné automobily

Áno

Áno

Áno

Áno

Hybridné elektrické vozidlá

Špeciálne požiadavky

Áno

Áno

Áno

Batériové elektrické vozidlá

Nie

Áno

Áno

Áno

 

Treba pripomenúť, že údaje v tabuľke č. 1 sú len všeobecné, a teda majú nám dať len určitú predstavu, informáciu o tribotechnike, mazaní súčasných osobných automobilov. Na doplnenie uvádzame, že z celkovej spotreby predstavujú motorové oleje cca 80 % a zvyšok ostatné mazivá a kvapaliny. Pre motoristickú verejnosť ako zaujímavosť uvedieme, že podľa dostupných informácii v osobnom automobile je viac ako 250 trecích uzlov, ktoré majú rozdielne tribologické požiadavky.

 

Nízkoviskózne motorové oleje

Všeobecne platí, že motorové oleje majú hodnotu vysokoteplotnej HTHS viskozity nad 2,6 mPa.s. Treba pripomenúť, že veľmi dôležitou otázkou nových viskozitných tried motorových olejov je teda vysokoteplotná HTHS viskozita, ktorá je kontrolovaná, meraná pri 150 °C a je preto v určitej relácii k hrúbke olejového, mazacieho filmu. Po mnohých laboratórnych a motorových skúškach, ktoré vykonali výrobcovia automobilov, sa zistilo, že v súčasných spaľovacích motoroch možno ísť s viskozitou HTHS až na hodnotu 2,3 mPa.s, a to bez obáv, že by mazací systém motora zlyhal z dôvodu nedostatočného mazania. Ako sme už uviedli, výrobcovia automobilov si v súčasnosti zvolili nový smer, ako splniť požiadavky na zníženie množstva emisií a spotreby paliva, a to cestu spôsobom znižovania viskozity motorového oleja. Všeobecne platí, že nevýhodou zníženej viskozity je vyššia spotreba motorového oleja (odparnosť), ale výhodou je nižšia spotreba paliva, čo je spojené s výhodou tvorby menšieho množstva emisií, CO2. Nízkoviskózne motorové oleje budú mať, resp. už majú svoje miesto v sortimente moderných automobilov a na tieto nové druhy si budeme musieť zvyknúť. Podľa dostupných informácií ide najmä o tieto viskozitné triedy SAE 0 W – 20, 0 W – 30, 5 W – 20, 5 W – 30 a 10 W – 30, resp. SAE 0 W – 16 a 5 W – 16. Ďalší vývoj môže ovplyvniť samotný stav v zložení automobilového parku, teda ide o druh pohonu a dĺžku prechodu z klasických spaľovacích motorov na elektrické motory, automobily.

Prevodové oleje

V súčasnosti môžeme hovoriť aj o požiadavke na nové prevodové oleje, a to pre hybridné vozidlá, resp. aj elektrické automobily. Všeobecne platí, a to treba uviesť, že otáčky elektrického motora dosahujú hodnotu až 20 000 1/mi., čo sa môže prejaviť na zvýšenom hluku, vibráciách a iné. Z toho vyplýva, že v prípade elektrických automobilov (motorov) ide hlavne o mazanie valivých ložísk, a teda použitie vhodných plastických mazív pre uvedené prevádzkové podmienky. V našom prípade sa zameriame na prevodové oleje pre elektrické vozidlá, v ktorých sa nepoužíva konvenčná prevodovka s rôznymi prevodovými stupňami, ale stále tam existuje prevodovka (single speed transmission) a potrebný diferenciál, konečný prevod na pohon kolies vozidla. Treba uviesť, že percentuálne je prenos sily na kolesa v prípade spaľovacích motorov cca 20 % a v prípade elektrického motora to výrazne narastie, a to až na 80 %. Významne sa znížia straty trením, čo je výhoda. V tejto súvislosti treba rešpektovať aj samotný krútiaci moment, ktorý je charakteristický pre elektrické motory. Elektrický motor má významnú schopnosť – je schopný aj pri nízkych otáčkach dodávať vysoký krútiaci moment, čo znamená, že zaťaženie prevodového systému a ložísk môže byť veľmi vysoké. Mazanie ozubených prevodov, ako je v tribotechnickej praxi všeobecne známe, je zabezpečované rozstrekom oleja. Táto požiadavka pri nízkych, resp. žiadnych otáčkach môže byť veľký problém. Z tohto dôvodu, ako sa teraz uvádza, na zabezpečenie  správneho mazania ozubených prevodov sa odporúča používať na tento účel v elektrickom vozidle elektrické olejové čerpadlo. Elektrické čerpadlo je riadené, čím sa zabezpečuje potrebné množstvo a potrebný tok oleja pod tlakom do požadovaných časti prevodového systému, teda je nezávislé od rýchlosti otáčania ozubených prevodov. Okrem iného sa čerpadlo môže  používať na odstránenie prebytočného oleja z prevodovky V tejto súvislosti treba uviesť, že pri výbere sortimentu prevodových olejov vzhľadom na tieto nové prevádzkové podmienky, ako sú napr. vyššie otáčky, zmena prevodových pomerov, výber a výskyt nových materiálov, to vedie k tomu, že bude požiadavka na nižšie viskozitné triedy prevodových olejov. To znamená, že v týchto aplikačných prípadoch sa možno uplatnia ATF kvapaliny. Treba pripomenúť, že elektrické motory majú mnohé súčiastky a časti (vinutia) z medi (korózia) a to treba rešpektovať pri nových formuláciách automobilových mazív pre elektrické vozidlá.


Nové požiadavky na automobilové mazivá

Predpokladá sa, že uvedené zmeny vo výrobe spaľovacích motorov a prechod na elektrické motory prinesú nové požiadavky na mazivá a prevádzkové kvapaliny. Ide najmä o určitú zlučiteľnosť, kompatibilitu medzi novými technologickými, konštrukčnými a pracovnými podmienkami, ktoré prinášajú elektrické vozidlá, motory. Uvedieme niektoré požiadavky:

Nové elektrické vlastnosti (vznik statickej elektriny)

Nové materiály, napr. meď (Cu)

Vznik korózie (rôzne materiály)

Vysoké elektrické napätie (volty)

Nové materiály (zlučiteľnosť)

Magnetická zlučiteľnosť a iné.


Uvedené požiadavky vyvolajú aj určité a v niektorých prípadoch možno podstatné zmeny vo formulácii niektorých druhov mazív. Jedným a nie prekvapujúcim prejavom bude aj možný výskyt statickej elektriny, ktorý vedie k elektrostatickému výboju, čo bude mať v niektorých prejavoch taký dôsledok, že môže poškodiť niektoré zariadenia. Z toho dôvodu treba uviesť, aký budú mať vplyv niektoré fyzikálne a chemické vlastnosti mazív na tieto nové požiadavky, zmeny. Všeobecne platí, že ak úroveň elektrostatického náboja v mazacom systéme je príliš vysoká, môže vzniknúť elektrostatický výboj, ktorý sa môže prejaviť mikroiskrením alebo iskrením. Tento jav sa prejavuje aj zvukovo, a to aj opakovane, praskaním v blízkosti filtrov alebo v olejovej nádrži. Elektrostatický výboj – ESD (Elektrostatic Spark Discharge) je výsledkom akumulácie vnútromolekulárneho trenia, vznikajúceho vtedy, ak olej prúdi cez veľmi úzke tolerancie pri vysokom prietoku. ESD vzniká tiež pri plnom prietoku cez mikromechanické filtre, hraničnom mazaní a samotný výboj môže byť bez záblesku (tmavý výboj), pri ktorom sa dosiahnu teploty v rozsahu od 5 000 do 10 000 °C a iskrový výboj so zábleskom (plný), pri ktorom v rozmedzí nanosekundy môže stúpnuť teplota v rozsahu od 10 000 až do 20 000 °C. Treba poznamenať, že iskrové výboje produkujú kovové ióny a vodu.

V prítomnosti kovov, vody za vyššej teploty môže prebiehať katalyzovaná oxidácia, čo má veľký vplyv na funkčné vlastnosti mazacieho oleja a najmä na jeho životnosť. V prítomnosti vody v oleji môže vzniknúť hydrolýza. Pri hydrolýze nastáva rozklad prísad, solí na kyselinu a zásadu. Prísady, ktoré hydrolyzujú, rozkladajú sa na látky, ktoré môžu mať silný korozívny účinok na meď a jej zliatiny. Elektrická vodivosť mazacích olejov je preto dôležitá vlastnosť a má zabrániť vzniku elektrostatického náboja. Všeobecne úbytok prísad závisí od typu prísad a tiež od prevádzkových podmienok a môže mať podstatný vplyv na elektrickú vodivosť mazacích olejov. V tabuľke č. 2 je uvedený prehľad niektorých mazacích olejov a ich hodnoty vodivosti pri teplote 20 °C v pS/m. Treba pripomenúť, že vodivosť závisí od hĺbky rafinácie základového oleja a najmä druhu a vlastnosti použitých prísad. Hodnota vodivosti sa uvádza v pikosiemensoch na meter (pS/m).


Tabuľka č.2

 

Druh mazacieho oleja

Vodivosť

pS/m

Druh mazacieho oleja

Vodivosť 

pS/m

Turbínový olej, R.O.

(parná turbína)

13

Prevodový olej

> 2 000

Turbínový olej, PAO

(plynová turbína)

1 200

Motorový olej, SAE 10W-40

> 2 000

Hydraulický olej (ZnDTP)

250 – 2 000

Izolačný olej (transformátor, spínač)

12


Z prehľadu vyplýva, že čím väčšie je množstvo  kovových prísad (ZnDTP), tým je vyššia aj elektrická vodivosť mazacích olejov. Naopak, ak klesá množstvo prísad (úbytok) v mazacom oleji, tak je väčšie nebezpečenstvo vzniku elektrostatického náboja a možného iskrového výboja. Na obrázku č. 2 je uvedené zaujímavé  porovnanie vplyvu teploty na vodivosť v prípade zmeny viskozity a použitých prísad (Zdroj : Alton Chemical).


Obrázok č. 2


Z obrázku č. 2 vyplýva, že zmena viskozity so zmenou teploty je väčšia a má väčší vplyv na zmenu vodivosti, ako formulácia (chemizmus), resp. množstvo použitých jednotlivých prísad.

V praxi všeobecne platí, že pre mazacie oleje sa požaduje minimálna hodnota vodivosti, ktorá by nemala byť pri teplote 20 °C menšia ako 400 pS/m. Ak to tak nie je, vzniká elektrostatický náboj a za určitých podmienok aj elektrostatický výboj a to vedie k tepelnej degradácii mazacích olejov. V našom prípade pre automobilové motorové a prevodové oleje je táto hodnota, ako vidieť z tabuľky č. 2, väčšia ako 2 000 pS/m. Elektrická vodivosť mazacích olejov je preto dôležitá vlastnosť a má zabrániť vzniku elektrostatického náboja.


Záver

Uvedené informácie o tribotechnike osobných automobilov majú priblížiť súčasnú situáciu v tejto technickej oblasti. Ide o technickú oblasť, ktorá zaujíma širokú motoristickú verejnosť. Aký bude ďalší vývoj, to ukážu najbližšie roky, ktoré môžu ovplyvniť nielen ekologické, ale aj ekonomické požiadavky.


Ing. Jozef Stopka

www.tribex.sk