Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

Stavebná skupina COLAS na Slovensku


Inžinierske stavby, a. s.  a CESTY NITRA, a. s., sú dve stavebné spoločnosti, ktoré majú spoločné (nielen) tri podstatné veci. Spája ich minulosť, ktorú tvorí vyše 65-ročná stavbárska história, v ktorej nájdete najväčšie stavebné projekty našej krajiny, prítomnosť, pretože sa spája s členstvom v medzinárodnej stavebnej skupine COLAS sídliacej vo Francúzsku, a budúcnosť, lebo čoskoro sa stanú jednou veľkou stavebnou spoločnosťou.

Byť tvorcom, cítiť zadosťučinenie pri pohľade na niečo, čo ste sami vytvorili, pri zrode čoho ste stáli, je také ľudské a stavarina je jedno z najstarších ľudských povolaní. „Inžinieri“ aj „cestári“, ako sa familiárne nazývajú medzi sebou, si pri ceste naprieč Slovenskom môžu naozaj veľmi často právom hrdo povedať: „Na tejto stavbe som robil.“

Na začiatku Inžinierskych stavieb, a. s., v roku 1951 stál národný podnik Trať družby, vytvorený s cieľom jedinej monumentálnej stavby – zdvojkoľajenie košicko-bohumínskej trate. V čase najväčšieho rozvinutia výstavby mal podnik 10 200 zamestnancov. Po dokončení projektu spoločnosť už pod názvom Inžinierske stavby Košice, n. p., začala dlhé obdobie rastu, odbornej špecializácie a realizácie veľkých dopravných (výstavba vo Vysokých Tatrách pred MS 1970 – 1971, diaľničné úseky D1), inžinierskych (tranzitný plynovod I a II od hraníc zo ZSSR; 1971 – 1976) či vodohospodárskych projektov (Vodárenská nádrž a skupinový vodovod Stariná I. a II.etapa; 1982 – 1986). FOTO 01 Od polovice 50. rokov používali „inžinieri“ predpätý betón, prefabrikované dielce, ako prví v ČSSR stavali mosty veľkých rozpätí technikou letmej montáže. Vyvinuli špeciálne mostné zariadenia – montážny voz, ktorý aj otestovali na experimentálnej stavbe mosta Sírnik (1963), a montážny most na stavbe prvého smerovo aj výškovo zakriveného viaduktu Podtureň (1979 – 1983) FOTO 02. Vplyvom politických zmien sa z národného stal štátny podnik a neskôr sa zmenil na akciovú spoločnosť, pričom od roku 2004 sa „inžinieri“ stali súčasťou skupiny COLAS sídliacej vo Francúzsku.

„Cestári“ sa s francúzskou materskou spoločnosťou stretli o štyri roky skôr. Čo tomu predchádzalo? Začiatkom 50. rokov vznikli v jednotlivých krajoch cestné národné podniky Československé štátne cesty, n. p. (neskôr Cesty, n. p.), s úlohou zabezpečiť údržbu a opravu existujúcej cestnej infraštruktúry spolu s menšími investíciami, keďže stav vtedajších ciest nebol práve najlepší. Koncom 80. rokov sa aj Cestné stavby zmenili z národného podniku na štátny so sídlom v Nitre a v roku 1995 na akciovú spoločnosť CESTY NITRA. Vysoká kvalita realizácie asfaltových a betónových povrchov, záruka komplexného nasadenia dostatočných stavebných kapacít a mechanizmov bola a zostáva najväčším „cestárskym“ potenciálom nielen pri výstavbe diaľničných privádzačov, obchvatov a križovatiek (Obchvat Nitry, D2 Bratislava II. etapa, R2 Pata – Báb a i.). FOTO 03 Najnovším prírastkom do albumu úspešných projektov CIEST NITRA, a. s., sú až tri ocenenia v súťaži Stavba roka 2018 vrátane hlavnej za rekonštrukciu Mierového námestia v Trenčíne, kde sa vzácne názor odbornej poroty zhodol s názorom verejnosti. FOTO 04

V súčasnosti Inžinierske stavby, a. s., a CESTY NITRA, a. s., v sebe spájajú dlhoročnú tradíciu, kvalitu  a skúsenosti s modernosťou a invenčnosťou svetového lídra vo výstavbe a údržbe cestnej infraštruktúry, ktorý pôsobí celosvetovo. Garanciou kvality našej práce a jej výsledkov je fakt, že obe spoločnosti disponujú certifikátmi ISO a pravidelná recertifikácia je samozrejmá.

Vstupom zahraničného, celosvetovo známeho partnera obe spoločnosti získali nielen silnú finančnú pozíciu, ale otvorili sa im ďalšie možnosti spolupráce na národnej úrovni aj v rámci skupiny. V minulom roku spolu vykázali spoločnosti obrat 133 miliónov €, z čoho 72 % tvorili cestné stavby, 19,5 % pozemné stavby a zvyšných 8,5 % ostatné stavby (inžinierske siete, mostné konštrukcie). Portfólio výrobného programu je naozaj rôznorodé a široké. Základňou naďalej zostáva výstavba, opravy a údržba cestných komunikácií. V oblasti mostného staviteľstva sa špecializujeme na cestné a diaľničné mosty na báze železobetónu a predpätého betónu. FOTO 05 Staviame rôzne pozemné a priemyselné stavby – bytové komplexy, administratívne a polyfunkčné budovy, obchodné centrá, priemyselné haly. Realizujeme projekty výstavby inžinierskych sietí, produktovodov, čističiek odpadových vôd, kompresorových staníc. Klientom ponúkame tradičné riešenia overené rokmi alebo technologické inovácie na kľúč.

 Naša schopnosť promptne sa prispôsobiť požiadavkám a potrebám klienta je podporená dobrým geografickým pokrytím trhu na Slovensku, s 5 stavebnými závodmi a 13 hospodárskymi strediskami sme prítomní vo všetkých regiónoch. Disponujeme sieťou prevádzok na výrobu betónových zmesí (2) a zmesí obaľovaných asfaltom (9), výrobňou železobetónových prefabrikátov a lomami na výrobu drveného kameniva. FOTO 06

V rebríčku priemyselnej výroby zmesí obaľovaných asfaltom za minulý rok na Slovensku sme skončili na 1. mieste s takmer 486 000 vyrobenými tonami. FOTO 07 Naše laboratóriá, pochopiteľne, dohliadajú na kvalitu vstupných surovín i vyrábaných produktov.

Rok 2019 bude pre Inžinierske stavby, a. s., a CESTY NITRA, a. s., opäť historicky významný. Takmer po 15 rokoch vstupu francúzskeho COLAS-u na Slovensko z dvoch sesterských spoločností vznikne jedna.


Chceme vytvoriť a budovať modernú flexibilnú spoločnosť, upevniť jej silnú pozíciu na trhu, využiť synergický efekt, spojiť a využiť ešte efektívnejšie naše zdroje, aby sme boli konkurencieschopnejší. Organizačná štruktúra neprejde drastickými zmenami, skôr sa odľahčí administratívna záťaž, aby bolo fungovanie procesných systémov zladené a efektívne. Táto zmena by mala zlepšiť komunikáciu medzi jednotlivými zložkami výroby a v konečnom dôsledku skvalitniť naše služby klientom a obchodným partnerom.

Nevnímame vznik novej spoločnosti COLAS Slovakia ako ukončenie jednej etapy a začiatok druhej. Skôr sa naň treba dívať ako na vývoj v špirále, výstup na vyšší stupeň bez straty základov, z ktorých vychádzame. Hrdosť zamestnancov, terajších alebo bývalých, že boli súčasťou takých veľkých stavebných spoločností, ktoré začínali na Slovensku spolu so stavebníctvom ako takým, je stále citeľná u každého z nich. 

Aká je najbližšia budúcnosť COLAS-u Slovakia? Podporiť a rozvinúť ešte užšiu spoluprácu jednotlivých „inžinierskych“ a „cestárskych“ pracovných tímov, pretože skutočná súhra sa nerodí zmenou mena ani zmenou loga. Projekty, na ktorých sme pracovali spolu, patria medzi najúspešnejšie, ako napríklad obchvat Bánoviec nad Bebravou R2 Ruskovce – Pravotice (2016) alebo infraštruktúra Jaguar Land Rover (2018). FOTO 08

O našej úspešnosti a dobrom smerovaní svedčí aj skutočnosť, že sa takisto v čoraz väčšej miere uplatňujeme v náročnom súkromnom sektore. Spolupracujeme s takými renomovanými developermi, ako je Penta, J&T, Cresco, Corwin a mnohí ďalší. Vyše 50 % obratu našej spoločnosti v roku 2018 tvoria zákazky uzatvorené so súkromnými klientmi. Tí oceňujú najmä fakt, že naša spoločnosť disponuje bohatým know-how, ktoré poskytujeme zákazníkom prostredníctvom rôznych optimalizácií, alternatív realizácie projektu a tak sa zvyšuje kvalita a znižujú náklady samotného diela. FOTO 09

Snažíme sa ponúknuť viac, a to v každom zmysle. Jedným z nosných pilierov rozvoja spoločností COLAS je inovácia a výskum stavebných materiálov, technológií, aby sme s ohľadom na koncept trvalo udržateľného rozvoja mohli ponúknuť riešenia zodpovednej mobility. Na Slovensku nadväzujeme na celosvetové výzvy súvisiace s negatívnymi dôsledkami urbanizácie spoločnosti a klimatických zmien. Prinášame na trh produkty a systémy na zníženie teplôt v mestách s využitím cestnej infraštruktúry. Ponúkame riešenia eliminácie hluku s využitím špeciálnych nízkohlučných asfaltov Rugosoft a s využitím vertikálnej integrácie priemyslu (aj interného výskumu a vývoja) optimalizujeme klientom konštrukcie vozoviek tak, aby zodpovedali dopravnému zaťaženiu a zároveň spotrebovali optimálne množstvo zdrojov, presne v zmysle trvalej udržateľnosti. Za všetky spomenieme napríklad Bétoflex, Optibase alebo Optigrave.


Možno v našich podmienkach a na našom trhu si ešte chvíľu počkáme, kým budeme jazdiť po vozovkách, ktoré budú zároveň vyrábať energiu, ale už dnes prispievame svojím dielom k ochrane životného prostredia. Pri výrobe zmesí obaľovaných asfaltom používame recyklát. Vo všetkých výrobných prevádzkach sme implementovali dostupné opatrenia na elimináciu znečisťovania životného prostredia, ktoré môže vzniknúť v procese výroby (filtre, pravidelné meranie emisií).

Najväčšou devízou každej spoločnosti, a to nie len obchodných, ale aj zo sociálneho uhla pohľadu sú ľudia. Berúc do úvahy súčasný stav na trhu práce, so stálym nedostatkom kvalifikovaných a zároveň skúsených pracovných síl, sa aj my snažíme byť atraktívnym a moderným zamestnávateľom. Udržať si spokojnosť vlastných dlhoročných zamestnancov a zároveň prilákať nový dynamický potenciál v podobe mladých absolventov stavebných fakúlt, odborných stredných škôl si vyžaduje skutočne prepracovaný koncept riadenia ľudských zdrojov. FOTO 010

Participujeme na projektoch duálneho vzdelávania s viacerými strednými odbornými školami v Košiciach, podporujeme študentov v rôznych projektoch a SOČ. V blízkej budúcnosti rozbehneme viacero projektov mentoringu, exkurzií priamo na našich prevádzkach so zameraním na študentov a absolventov vysokých škôl.

V každej vyspelej spoločnosti silnejší pomáhajú a podporujú slabších. Tento princíp si osvojila aj naša spoločnosť. Sociálna angažovanosť, podpora športových talentov, kultúrnych podujatí, odborných seminárov a konferencií je pre nás rovnako ako pre každú väčšiu firmu spôsob, ako prispieť k rozvoju lokálnych, väčších alebo menších komunít. Medzinárodný projekt Bez hraníc a bariér – zastrešený OZ Bez bariéry – Národná platforma proti bariéram – je v tomto smere našou najnovšou iniciatívou. S cieľom reálneho odstraňovania fyzických prekážok a zlepšovania kvality života tých, ktorí majú v mobilite hendikep, sa uchádzame o „certifikáciu“ a uznanie ako zhotoviteľa, schopného realizovať stavebné práce v rámci odstraňovania jestvujúcich bariér. Cesty a komunikácie akéhokoľvek charakteru slúžia a vždy slúžili na to, aby spájali ľudí. Svojou prácou k tomu chceme naďalej prispievať.   FOTO 011   


Keď zaniká niečo, čo bolo dlhé roky súčasťou vašich životov, ľudia prirodzene pociťujú nostalgiu, spomínajú na časy minulé, ktoré sa automaticky považujú za lepšie. Názvy Inžinierske stavby a CESTY NITRA skutočne zaniknú, ale to, čo stojí za nimi – ľudia, projekty, drina, úsilie, úspechy aj pády, sklamanie aj radosť –, pokračuje.

COLAS Slovakia spojí v sebe to najlepšie, čo máme.

Spolu. Silnejší. Ďalej.

www.colas-sk.sk


Fotogaléria k článku