Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

Obnoviteľné zdroje energie 2019


Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, členská organizácia ZSVTS, spolu so Stavebnou fakultou STU Bratislava, Katedrou technických zariadení budov a Slovenskou komorou stavebných inžinierov usporiadali v poradí 19. konferenciu OZE 2019 v dňoch 16. – 17. 2019 mája v Novom Smokovci.

 Problematika nízkoteplotných systémov je v súčasnosti mimoriadne aktuálna pri vykurovaní budov, resp. ich chladení, rovnako pri príprave teplej vody, ohreve bazénov a v neposlednom rade na poľnohospodárske účely.

Konferencia bola v tomto roku zameraná na tému ZÁSOBOVANIE TEPLOM BUDOV S NULOVOU POTREBOU ENERGIE.

 Odborný program bol rozdelený do 5 monotematických sekcií, zameraných na jednotlivé druhy OZE:

  • Legislatíva pre OZE
  • Solárna energia
  • Geotermálna, energia
  • Biomasa
  • Tepelné čerpadlá

a ich praktické využitie pre aplikácie v nízkoteplotných systémoch zásobovania teplom.

S prednáškou vystúpilo 26 odborníkov zo Slovenska i zahraničia, ich príspevky sú publikované v 120-stranovom zborníku prednášok. Prednášky so záujmom sledovalo vyše 100 účastníkov z oblasti OZE, najmä spomedzi architektov, projektantov, výrobcov zariadení a technológií, ale aj energetikov, ochranárov, prevádzkovateľov, v neposlednom rade audítorov, odborne spôsobilé osoby pre energetickú certifikáciu, ako i zástupcov štátnej správy, vedy, výskumu a školstva.

Zároveň konferenciu podporilo 6 popredných firiem z oblasti OZE, ktoré predstavili svoje výrobky.


V roku 2020 sa 28. konferencia uskutoční opäť v máji, o presnejšom termíne a mieste bude odborná verejnosť včas informovaná prostredníctvom pozvánok a webu www.sstp.sk

Fotogaléria k článku