Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

Technika ochrany prostredia - TOP 2019, Jubilejný 25. ročník medzinárodnej konferencie


Jubilejný ročník konferencie sa opäť konal na Štrbskom Plese v hoteli Panorama Resort v termíne 15. – 17. mája 2019. Organizátorom bol Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažérstva kvality, spoluorganizátorom bol Ústav recyklačných technológií Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie TU v Košiciach. Na konferencii sa zúčastnilo 70 odborníkov zo Slovenska, z Českej republiky, Poľska, zo Srbska a odznelo 37 prednášok. Rokovanie prebiehalo podľa osvedčeného scenára – prvý deň poobede 6 plenárnych prednášok, ktoré vymedzili rámec rokovaní v ďalších dňoch, rokovaní v sekciách. Sekcie boli zamerané najmä na zhodnocovanie biomasy, stavebného odpadu, kritických materiálov a hutníckych odpadov.

Vyhodnotil sa 20. ročník súťaže o Cenu TOP 2019 v troch kategóriách:

A/ Environmentálna technológia – cena nebola udelená.

B/ Progresívna idea – komisia hodnotila progresívne myšlienky prezentované v jednotlivých prednáškach.

1. miesto:

Marcin Jewiarz: Influence of the process parameters on the selected quality parameters of biochar made from the fast growing plants biomass

2. miesto:

Luboš Musil, Tereza Cibulka: Využití kalů při řezání žulových segmentů v betonových kompozitech

3. miesto:

Andrea Miškufová: Leaching of vanadium from Slags

C/ Študentská práca

1. miesto

 • Názov             Príprava zliatin z odpadov zinku
 • Autor              Simona Dóciová, Bc.
 • Škola              TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
 • FAKULTA MATERIÁLOV METALURGIE A RECYKLÁCIE
 • Školiteľ          doc. Ing. Jarmila Trpčevská, CSc.

2. miesto

 • Názov             ODSTRAŇOVANIE ARZÉNU Z PITNÝCH VÔD ADSORPCIOU
 • Autor              Bc. Ivana Zembjaková
 • Škola              SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE FAKULTA CHEMICKEJ A POTRAVINÁRSKEJ TECHNOLÓGIE
 • Školiteľ          prof. Ing. Ján Derco, DrSc.

3. miesto

 • Názov             Využitie tepla z kanalizačných systémov odpadovej vody
 • Autor              Bc. Dominika Juhošová
 • Škola              SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE STAVEBNÁ FAKULTA
 • Školiteľ          doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.

Slávnostným bodom programu boli príhovor, prípitok prof. Šooša pri príležitosti 25. jubilea a prednáška doc. Kollátha o histórii konferencie.

Jej história sa datuje od 27. 6. 1995, keď sa konal prvý ročník v budove Strojníckej fakulty STU v Bratislave pod záštitou vtedajšieho ministra životného prostredia SR pána Ing. Jozefa Zlochu a dekana fakulty doc. Karola Jelemenského.

Pri zrode konferencie stál prof. Ľubomír Šooš (predseda programového výboru), prof. Ladislav Javorčík (vtedajší vedúci Katedry výrobnej techniky) a doc. Ľudovít Kolláth (organizačný garant). Do prípravných prác sa vždy zapájali všetci členovia katedry za výdatnej pomoci pracovníkov MŽ SR (najmä Elemíra Galoviča, Petra Galloviča) a ďalších odborníkov, napr. Miroslava Lacušku, Emílie Boďovej a Eleny Bodíkovej. Zo zahraničných odborníkov treba spomenúť predovšetkým pána Aloisa Studenica z Rakúska.

Prvé ročníky sa konali v budove fakulty, potom sa konferencia na niekoľko rokov presunula do Častej-Papierničky a z rôznych organizačných dôvodov boli ročníky aj v hoteloch Senec pri Slnečných jazerách v Senci a Kormorán (v Čilistove), na zámku v Smoleniciach a Červenom Kameni. Posledné dva ročníky sa napokon konali na Štrbskom Plese v hoteli Panorama Resort.

Jednotlivé ročníky sa konali vždy v príjemnej spoločenskej atmosfére a podľa spätných informácií od účastníkov aj na vysokej odbornej úrovni. Rokovania boli zamerané vždy na aktuálne otázky ochrany životného prostredia najmä z hľadiska techniky a technológií, ale rozoberali sa aj právne otázky a financovanie projektov v odpadovom hospodárstve. Príchodom doc. Karola Grünnera zo Stavebnej fakulty STU do organizačného výboru bola začlenená do programu aj recyklácia stavebného odpadu. Aktuálny program závisel aj od spolupracujúcej organizácie konferencie. Treba vyzdvihnúť spoluprácu (okrem spomínaných MŽ SR a SAŽP) s Asociáciou podnikateľov v odpadovom hospodárstve, so Svetovým environmentálnym centrom (WEC), s Komorou užívateľov a výrobcov obnoviteľných zdrojov energie (KUVOZE), so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS), Združením automobilového priemyslu (ZAP) a s Ústavom recyklačných technológií TU Košice. Nový rozmer v histórii konferencií znamenala dlhoročná spolupráca s Recyklačným fondom (až do jeho zrušenia). Odborná a finančná podpora fondu výrazne posunula úroveň konferencie. Postupne sa program obohatil o súťaž o Cenu TOP v troch kategóriách (progresívna technológia, progresívna idea, študentská práca), ale aj o ladies program.

Za štvrťstoročie sa na konferencii zúčastnilo vyše 3 000 odborníkov zo Slovenska a zahraničia a odznelo približne 1 500 prednášok. Treba vyzdvihnúť aj kladný prístup mediálnych partnerov, hlavne redaktora Odpadového fóra a terajšieho šéfredaktora Waste fora (ČR) Ondřeja Procházku. Vďaka patrí aj časopisom 21. storočie (SR) a Pro-Energy (ČR) i Magazínu stroje – technológie – ekológia (SR).

Jednotlivé ročníky sa, samozrejme, konali aj za výdatnej pomoci sponzorov (ich vymenovanie prekračuje možnosti tohto článku), ktorým tiež patrí srdečná vďaka organizačného výboru.

Pevne verím, že ďalšia história konferencie bude veľmi dlhá, úspešná a bohatá.

www.top-konference.sk

Fotogaléria k článku