Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

Finále 12. ročníka Strojárskej olympiády, deň otvorených dverí na SjF a súťaže Grand Prix 2019


Dňa 21. 2. 2019 sa uskutočnilo na Strojníckej fakulte STU v Bratislave finále 12. ročníka vedomostnej súťaže Strojárska olympiáda, 4. ročníka Grand Prix a Deň otvorených dverí s prehliadkou laboratórií.

Projekt Strojárska olympiáda vznikol pred 12 rokmi s cieľom zvýšiť povedomie technického vzdelávania v spoločnosti a propagovať technické vzdelávanie vedomostnými súťažami.

Súťaž je určená všetkým študentom stredných škôl, ktorí majú záujem súťažiť a overiť si svoje vedomosti v súťažných oblastiach (matematika, fyzika, strojníctvo a odborné strojárske zameranie), získať zaujímavé poznatky a skúsenosti a bližšie spoznať Strojnícku fakultu STU v Bratislave ako inšpiráciu na výber vhodnej fakulty, prípadne zaujímavého študijného programu. Samotné podujatie sa skladá z dvoch častí:

- študenti najprv posielajú odborné práce na vybrané témy, ktoré sa následne posudzujú. Najlepšie práce postupujú do finále, ktoré sa koná v deň akcie. Najlepšie práce študenti prezentujú pred odbornou komisiou.

Víťazné práce sú odmenené finančne a zároveň sa študentovi odpustia poplatky za podanie prihlášky na štúdium.

- druhou časťou sú rôzne zaujímavé súťaže zručnosti alebo vedomostné súťaže priamo v priestoroch Strojníckej fakulty, spojené s dňom otvorených dverí a možnosťou návštevy laboratórií, diskusiou s učiteľmi a partnermi strojníckej fakulty, aby sme prezentovali priame prepojenie na prax s pracovnými príležitosťami po skončení štúdia.


Akcia bola vyvrcholením aktivít zameraných na propagáciou bakalárskeho štúdia na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, ktorá sa uskutočnila za pomoci našich partnerov, generálneho partnera Volkswagen Slovakia, a. s., i ďalších partnerov: Výskumný ústav zváračský, Zväz automobilového priemyslu Slovenska, Zväzu strojárskeho priemyslu SR, Slovenskej spoločnosi údržby, Tatravagónky Poprad, a. s, Výskumného ústavu zváračského, Boge Elastmetall Slovakia, a. s., Schaeffler Skalica, spol. s r. o., Nord-pohony, Konštrukta Industry, a. s, Trenčín, Walter Slovakia, s. r. o., Slovakia Ring.

Súčasťou finále súťaže bol deň otvorených dverí s prehliadkou laboratórií Strojníckej fakulty STU v Bratislave, súťaž Grand Prix a prezentácia firiem ponúkajúcich možnosti uplatnenia absolventom stredných a vysokých škôl.

Na podujatí sa zúčastnilo viac ako 50 stredných škôl z celého Slovenska a celkový počet účastníkov presiahol hranicu 650 študentov. Návštevníci si mohli prezrieť priestory Strojníckej fakulty, jednotlivé ústavy, laboratóriá ako i ukážku stavebných strojov na parkovisku pred fakultou. Zároveň sa mohli zapojiť do množstva zaujímavých súťaží v rámci Grand Prix, či už z oblasti technickej a pohybovej zručnosti, alebo logiky.

Na slávnostnom finále pri odovzdávaní cien zaspieval raper Adiss, ktorý svojím živým vystúpením rozprúdil príjemnú zábavu v Aule Aurela Stodolu.


Vyvrcholenie akcie Strojárska olympiáda, deň otvorených dverí a Grand prix sa nieslo v duchu hlavnej idey – „Študuj strojarinu“.

Všetky aktivity boli zamerané na podporu tímového ducha, na inšpiráciu študentov, podporu ich záujmu o štúdium technických odborov a ukážky že strojarina vôbec nie je nudná, ale úžasná, podnetná a zaujímavá, že je to odbor, ktorý má obrovskú perspektívu dobrého a zaujímavého zamestnania.


http://olympiada.sjf.stuba.sk/.

Fotogaléria k článku