Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

STAVEBNÁ FAKULTA ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE - Študuj techniku a postav si svoju budúcnosť už dnes.


Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline (SvF UNIZA) sa v roku 1953 etablovala ako jedna z piatich zakladajúcich fakúlt Vysokej školy železničnej v Prahe. Presťahovanie fakulty do Žiliny jej dodalo impulz na ďalší rozvoj.

Po rokoch pôsobenia na viacerých miestach v centre mesta a na Komenského ulici sa v roku 2009 fakulta presťahovala do nových priestorov v univerzitnom areáli na Veľkom diele, kde získala nové kvalitné zázemie na realizáciu vedeckovýskumnej činnosti a komplexného vyučovacieho procesu s ambíciou vychovávať odborne a kvalitne pripravených absolventov. Žilinskú univerzitu môžeme prezentovať ako univerzitu zameranú na všetky aspekty dopravy, ktorá má 66-ročnú tradíciu, je však plná inovácií s veľmi dobrým zázemím v porovnaní s ostatnými VŠ na Slovensku.

Stavebná fakulta ako jedna zo siedmich fakúlt Žilinskej univerzity v Žiline je uznávanou vedecko-pedagogickou inštitúciou zameranou na bakalárske, inžinierske a doktorandské štúdium v technických študijných odboroch s orientáciou na stavebníctvo, geodéziu a kartografiu, dopravné stavby a inžinierske konštrukcie, pozemné stavby, materiálové inžinierstvo a manažérstvo v stavebníctve. Táto orientácia je súčasne základom vedeckovýskumnej činnosti fakulty.

Študenti majú príležitosť získať vzdelanie v 4 študijných programoch bakalárskeho štúdia, v 8 programoch inžinierskeho štúdia a 4 programoch doktorandského štúdia. Uplatniteľnosť absolventov je veľmi vysoká, prakticky všetci si nájdu prácu v študovanom alebo príbuznom odbore. Na trhu práce sú veľmi žiadaní pre svoje teoretické znalosti, praktické zručnosti a tvorivý potenciál. Záujem o nich v súčasnosti je taký vysoký, že ich nástupné platy sú výrazne nad priemerom v našom hospodárstve a vyberajú si z viacerých ponúk doma i v zahraničí.

Študenti majú tiež možnosť študovať v zahraničí vo forme semestrálnych pobytov a získavať skúsenosti vo forme stáží na viac než 40 univerzitách, s ktorými má SvF podpísané zmluvy o spolupráci, a prehĺbiť si tak svoje poznatky a skúsenosti, zároveň sa zdokonaliť v cudzích jazykoch, ktoré sú v súčasnosti také žiadané.

Stavebná fakulta UNIZA okrem vzdelávania rieši viacero domácich grantových výskumných úloh v schémach VEGA, KEGA, APVV, ako aj zahraničných projektov v schémach H2020, Interreg, Dunajská stratégia, V4 fund a i.

Fakulta sa podieľala na založení Výskumného centra Žilinskej univerzity a uporadúva počas roka viacero významných konferencií a seminárov pre domácu i zahraničnú vedeckú komunitu aj odbornú prax.

Jej aktivity smerujú do tvorby nových noriem, predpisov a spracovania štúdií pre NDS, SSC, ŽSR i mestá a samosprávne kraje. Spolupracuje s viacerými významnými projekčnými a realizačnými stavebnými spoločnosťami na riešení aktuálnych problémov výstavby ciest a diaľnic a modernizácie železničných tratí na vysokú rýchlosť.

O jej konkrétnych zaujímavých projektoch v oblasti návrhu konštrukcií dopravnej infraštruktúry, optimalizácie prvkov dopravy, vplyvov dopravy na ekológiu, záchranu historických budov a pamiatok, ochrane a monitorovaní prvkov dopravnej infraštruktúry sa dozviete v pokračovaní článkov v Magazíne.

Cieľom Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity je neustále zvyšovať profesionálnu úroveň vzdelávacieho procesu, skvalitňovať vedeckovýskumnú činnosť v kontexte s medzinárodným výskumno-vývojovým priestorom s prepojením akademického prostredia s praxou a prispievať tak k rozvoju staviteľstva v celoeurópskom rozmere. 

Veríme, že štúdium na našej fakulte umožní rozvíjať vedomosti a schopnosti mladých ľudí a bude základom ich budúcej úspešnej kariéry.

prof. Ing. Marián Drusa, PhD.

dekan Stavebnej fakulty ŽU v Žiline

svf.uniza.sk


Fotogaléria k článku