Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

Geosyntetika 2019


Počas dvoch dní, 7 – 8. februára 2019, sa na Žilinskej univerzite v Žiline konal 13. ročník konferencie s medzinárodnou účasťou, ktorá bola zameraná na používanie geosyntetických materiálov pri navrhovaní a výstavbe stavebných konštrukcií. Záštitu nad konferenciou prebrali Stavebná fakulta ŽUŽ, Slovenská pobočka Medzinárodnej geosyntetickej spoločnosti, Slovenská komora stavebných inžinierov, Železnice Slovenskej republiky, Slovenská cestná spoločnosť. Na podujatí sa zúčastnilo viac ako 80 odborníkov, ktorí sa venujú problematike spojenej s budovaním vystužovaných horninových konštrukcií, dopravných, vodohospodárskych a ekologických stavieb. Odborníci z firiem, výskumných a vzdelávacích inštitúcií prezentovali svoje príspevky v 15 prednáškach v rôznych tematických okruhoch.

Konferencia, ktorá sa koná každý druhý rok na pôde Žilinskej univerzity v Žiline, má za cieľ poskytnúť informácie zo špecifickej, novej progresívnej oblasti stavebníctva. Podujatie bolo určené projektantom, zhotoviteľom, stavebným dozorom, zamestnancom štátnej správy a tiež výskumníkom a prednášajúcim z vysokých škôl.

Po úvodnom slove profesora Mariána Drusu a predstavení zástupcov jednotlivých partnerských inštitúcií, ktoré prevzali záštitu nad konferenciou, otvoril prvý blok prezentácií profesor Andrea Segalini z univerzity v Parme (Taliansko). Prednáškou s názvom Geotechnický monitoring vystužených horninových konštrukcií predstavil inovatívne technológie inklinometrov na báze najnovších senzorov od firmy ASE, S. r. l., ktoré slúžia na monitorovanie stavebných konštrukcií a horninového prostredia. V nasledujúcej časti pokračoval prierezovou prednáškou používania geosyntetických materiálov počas 40 rokov na Slovensku Radovan Baslík, ktorý je predsedom Slovenskej pobočky Medzinárodnej geosyntetickej spoločnosti (IGS). Vo svojom vystúpení sa zaoberal výskumom geosyntetických materiálov od ich začiatku používania na Slovensku pre oblasť dopravných stavieb.

V sekcii Projektovanie stavieb s využitím geosyntetických materiálov prezentoval Petr Hubík (CZ) zo spoločnosti GEOMAT, s. r. o., konštrukčné riešenie mostných opôr z vystuženej zeminy na stavbe diaľnice D1 pri Levoči. V nasledujúcej prednáške predstavil Vitomir Dobric (SB) zlepšovanie mäkkých náplavových sedimentov pomocou matracov Stratum od firmy Tensar, s. r. o. Poslednú prezentáciu v rámci tejto sekcie predniesol Thomas Silber-Hasslacher (AT), v ktorej predstavil aktívne a pasívne systémy lícového opevnenia pre vystužené horninové konštrukcie s použitím materiálov od firmy HUESKER.

V tematickom bloku Skúsenosti z realizovaných stavieb s použitím geosyntetiky prezentoval Miroslav Mazák zo spoločnosti Chemia-Servis praktické skúsenosti získané počas výstavby skládok odpadov. Člen výboru konferencie  Jaroslaw Rybak (PL) z Wroclawskej politechniky prezentoval výsledky dlhodobého monitoringu vystuženej horninovej konštrukcie. Záverečné vystúpenie prvého dňa prednášok mal Anton Meľo z Chemia-Servis, a. s. V príspevku zhrnul rozsiahle skúsenosti s výstavbou vystužených horninových konštrukcií.

V piatok v sekcii Výsledky výskumu a vývoja v oblasti geosyntetiky; Vzdelávanie odborníkov a študentov odznela ako prvá prezentácia od Jaroslava Adamca z Maccaferri, s. r. o., na tému Vystužovanie asfaltových vozoviek – skúsenosti z výskumu a praxe. Po ňom nasledoval príspevok Františka Schlossera, kde prezentoval vzdelávanie odborníkov pre dopravné stavby. Giang Nguyen zo Žilinskej univerzity v Žiline predniesol výsledky výskumu prebiehajúceho v spolupráci s univerzitou ATH v Bielsko-Biala, kde riešia používanie šnúry z recyklovaných textílií na protierózne ochrany svahov. Poslednou prezentáciou bolo vystúpenie Tomáša Rezbárika z firmy Maccaferi, s. r. o., ktorý prezentoval porovnanie účinnosti geosyntetických materiálov používaných na stabilizáciu podložia.

Priebeh konferencie splnil očakávania organizátorov, hodnotné príspevky boli prezentované na vysokej úrovni a po nich prebiehali tvorivé diskusie dokazujúce, že téma spojená s geosyntetikou je aktuálna a dôležitá pre súčasné stavebníctvo.                                                                                                                 Ing. Filip Gago – organizačný výbor konferencie

                                                                                                                               www.sfv.uniza.sk/geosyntetika

Fotogaléria k článku