Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

Recyklace stavebních a demoličních odpadů v České republice


Recyklace stavebních a demoličních odpadů je v ČR na relativně vysoké úrovni. I když jsou statistická data popisující tuto činnost za poslední roky vcelku optimistická, je nezbytné za nimi vidět i celou řadu vážných nevyřešených problémů. Recyklací SDO a využíváním recyklátů ve stavebnictví se zabývá i tradiční konference RECYCLING. Letošní 24. ročník RECYCLING 2019 se bude konat opět v dubnu v Brně (více na www.arsm.cz)


Recyklace stavebních a demoličních odpadů (SDO) se v ČR objevila v širší míře již před ca 25 roky. Období posledních několika let lze v tomto odvětví charakterizovat relativně optimisticky. Statisticky doložený rok 2017 i minulý rok 2018 byly v rozvoji recyklace SDO relativně příznivé.  Z hlediska produkce recyklátů sice nejsou za rok 2018 ještě dostupná žádná oficiální data, ale na základě předběžných informací jejich producentů lze předpokládat udržení mírně růstového trendu posledních let (viz obr. 1 a 2). Rovněž v legislativní oblasti týkající se vymezení definice konce odpadů se podařilo takřka dokončit veškeré činnosti související s vydáním vyhlášky „která stanoví kritéria, při jejichž splnění je znovuzískaná asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem, a kritéria, při jejichž splnění přestává být asfaltová směs vyrobená z odpadní znovuzískané asfaltové směsi odpadem“. V současnosti je legislativní proces takřka u konce a její vydání je předpokládáno v první polovině roku 2019.

Na druhé straně však nelze zastírat značně nepříjemnou realitu, že velké množství recyklovaných stavebních a demoličních odpadů zůstává v recyklačních centrech a je velmi obtížně uplatnitelné na stavebním trhu. Jedná se zejména o recykláty z cihelného zdiva a jejich směsí. V některých případech neprodané zásoby již dosahují takových objemů, že někteří provozovatelé recyklačních linek museli omezit z prostorových důvodů příjem nových odpadů k recyklaci.

Jednou z příčin tohoto stavu je i skutečnost, že situace ve způsobu využívání recyklátů ze SDO zůstává v ČR stále značně neuspokojivá. Dominantní způsob trvale představuje využívání formou zásypů různých inženýrských sítí apod. a také využívání formou zpevněného provizorního podkladu na různých stavbách – tedy formy down-cyclingu místo true-cyclingu. Přitom bylo i v uplynulém roce opětovně několikrát prokázáno, že kvalitně zrecyklované stavební a demoliční odpady mohou zcela bezproblémově sloužit k výrobě řady prefabrikovaných stavebních dílců a stavebních směsí zcela srovnatelné nebo i lepší kvality, jaká je dosahována u produktů vyrobených z přírodních nerostných surovin. Podmínkou pro tento způsob využívání je však recyklace SDO na vysoké technické úrovni, která zajistí produkty bez nežádoucích příměsí a s garantovanými stavebně technickými vlastnostmi. K tomu je však nezbytné mimo jiné zabezpečit i to, aby vstupní produkt recyklace (stavební a demoliční odpad) byl kvalitní – tedy jako výsledek tzv. selektivní demolice stavebního objektu. Jednou z nezbytných podmínek pro dosažení tohoto stavu lze považovat mimo jiné i vydání obecně závazného předpisu nebo normy k postupu demoličních prací, při kterých SDO vznikají. Takový předpis (norma), existuje např. v Rakousku [4, 5], ale v ČR dosud neexistuje, a i když se o jeho potřebě na řadě orgánů státní správy stále častěji hovoří, dosud nezačaly ani přípravné práce vedoucí k jeho tvorbě. Jako východisko zde mohou posloužit např. „Pokyny EU k odpadovým auditům před demoličními a renovačními pracemi v budovách“ [2]. Současné znění Stavebního zákona ve věci demoličních prací je s ohledem na možnost zajištění selektivní demolice zcela vágní a nevyhovující.

Další slabinu lze pozorovat také v tom, že nebylo dosud dosaženo výraznějšího posunu v naplnění některých z cílů Nařízení vlády 352/2014 Sb. o Plánu odpadového hospodářství pro období 2015 až 2024. Za jeden z velmi důležitých, ale zcela nenaplněných cílů je opatření uvedené v kapitole 1.3.1.4 Závazné části: „Zajistit povinné používání recyklátů splňujících požadované stavební normy, jako náhrady za přírodní zdroje, v rámci stavební činnosti financované z veřejných zdrojů, pokud je to technicky a ekonomicky možné“. Přitom se jedná o zcela standardní podmínky pro investory v řadě evropských zemí, kde je dle regionů nezbytné využívat ve stavbách ca 10 až 40 % recyklovaných materiálů.

 Za pozitivum lze považovat, že dle dostupných dat za rok 2017, publikovaných na podzim roku 2018 se podařilo udržet několikaletou vzestupnou tendenci nárůstu produkce recyklátů ze SDO, a to nejen absolutně, ale také relativně vůči celkovému objemu inertních přírodních minerálních materiálů užívaných ve stavebnictví (konktrétně stavebního kamene a štěrkopísků) – viz obr.3.

Produkce stavebních a demoličních odpadů, recyklovaného a přírodního kameniva

Níže uvedené údaje o produkci nakládání se SDO v ČR vycházejí z oficiální databáze Ministerstva životního prostředí, kterou spravuje Česká informační agentura životního prostředí (CENIA), údaje o produkci stavebního kamene a štěrkopísků vycházejí z údajů České geologické služby.

Produkce a materiálové složení hlavních proudů stavebních a demoličních odpadů dle Katalogu odpadů (vyhláška č. 93/2016 Sb.) je uvedeno v tabulce 1.

Tabulka 1: Materiálové složení SDO v letech 2011 až 2017

 

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

skupina

odpad

[kt]

[kt]

[kt]

[kt]

[kt]

[kt]

[kt]

17 01

Beton, cihly, tašky a keramika  

3 033

3 445

3 249

3 688

4 419

4 375

4 502

17 01 01

Beton 

1 127

1 385

1 292

1 422

1 985

1 755

1 845

17 01 02

Cihly 

776

735

757

745

840

889

905

17 01 03

Tašky a keramické výrobky 

11

14

12

16

14

15

15

17 01 07

Směsi neuvedené pod č. 17 01 06  

1 092

1 250

1 172

1 473

1 580

1 716

1651

17 03

Asfaltové směsi, dehet a výr. z dehtu 

443

531

510

573

896

757

783

17 03 02

Asfalt. směsi neuvedené pod č. 17 03 01 

439

526

508

568

891

752

777

17 05

Zemina (včetně vytěžené zeminy z kont. míst), kamení a vytěžená hlušina 

9 053

8 908

9 966

11 128

15 650

12 320

12 150

17 05 04

Zem. a kam. neuvedené pod č. 17 05 03 

8 420

7 832

9 442

10 619

13 916

11 006

10 802

17 05 06

Vyt. hlušina neuvedená pod č. 17 05 05 

306

622

130

102

850

527

667

17 05 08

Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07 

60

64

80

112

578

399

305

17 06

Izol.  a staveb. materiály s azbestem 

71

59

61

66

62

54

58

17 06 04

Izol. mat. neuv. pod č. 170601 a 03 

44

36

35

40

42

36

40

17 08

Stavební materiál na bázi sádry 

8

7

9

11

14

17

13

17 08 02

Materiály neuvedené pod č. 17 08 01 

8

7

9

11

14

17

13

17 09

Jiné stavební a demoliční odpady  

630

496

609

451

722

547

605

17 09 04

Sm. SDO neuv. pod č. 170901, 02, 03 

585

473

590

441

709

535

605

 

C E L K E M

13 239

13 447

14 404

15 916

21 891

18 004

18 111

 

z toho 1701 + 170302 + 170904

4 030

4 383

4 330

4 665

6 019

5 662

5 890

 

                  což z celkového SDO činí v %

30%

33%

30%

29%

27%

31%

33%

 

podíl skupiny 1705 na celkové produkci SDO

68%

66%

69%

70%

71%

68%

67%


Způsoby nakládání se SDO jsou uvedeny na obr. 1. Z něj je zřejmé, že obrovské množství vytěžené zeminy a kamení (dokumentované v tab. 1), kterou není třeba ve většině případů recyklovat, vytváří dojem, že skutečná recyklace SDO je v ČR relativně nízká. Pro korektnější posouzení jsou však rozhodující složkou ty inertní minerální odpady, které vznikly z již jednou zpracované suroviny – tedy zejména betony, cihelné zdivo a keramika a jejich směsi. Dále jsou to odpady z rekonstrukcí komunikací – zejména skupina 170302 – asfaltové směsi bez nebezpečných vlastností. K tomu je pro svoji velikost započtena i skupina 170904, obsahující zpravidla směsi výše uvedených složek a kameniva a zemin.

Podíl těchto odpadů na celkové produkci SDO v jednotlivých letech činí ca 27 až 33 % (viz. tab. 1, předposlední řádek). Produkce a způsoby nakládání s touto částí SDO je zřejmá z grafu na obr. 2.


Obr. 1 Celková produkce a nakládání se SDO v letech 2007 až 2017

obr. 2 Produkce a nakládání se SDO vhodnými k recyklaci

Pro vyjádření úspěšnosti využívání recyklovaných materiálů je rozhodující kritérium stanovení velikosti jejich podílu na celkové produkci nerostných surovin – zde stavebního kamene a štěrkopísků.  Vytěžená množství z výhradních i nevýhradních ložisek a množství vyrobených recyklátů v letech 2007 až 2017 je na obr. 3. (Údaje o těžbě stavebního kamene a štěrkopísků jsou z databáze ČGS).

Obr. 3 Produkce stavebního kamene, štěrkopísků a recyklovaných minerálních materiálů
v letech 2007 až 2017

Z grafů na obr. 3 je zřejmý nárůst produkce recyklátů a také trvalý mírný pokles těžby přírodních nerostných surovin, zejména štěrkopísků. V období let 2007 až 2011 dosahoval poměr produkce recyklátů k produkci přírodního kameniva a štěrkopísků hodnoty ca 4 %, v roce 2017 to bylo již 14% - tedy nárůst na tříapůlnásobek.


Závěr

Z faktů uvedených v tomto článku je prokazatelné, že se recyklace SDO v ČR stále úspěšně rozvíjí, i když v řadě směrů o pomaleji, než by mohla. Problémy jsou často zejména v kvalitě produkovaných recyklátů, které omezují jejich využívání často jen formou down-cyclingu místo na skutečnou recyklaci (true-cycling). Tuto situaci by pomohla mimo jiné řešit nová či upravená legislativa, která by zavazovala k provádění selektivních demolicí.

Recyklace má obecně ochraňovat zejména přírodní zdroje a také omezovat vznik odpadů. U recyklace SDO se to v posledních letech vcelku daří. Tento trend je s ohledem na další rozvoj stavebnictví zcela nezbytný, protože ve stavební výrobě existuje i celá řada produktů, kde lze užít výhradně přírodní a velmi kvalitní kamenivo (např. do předpjatých betonů, pro svršek kolejového lože, velmi zatížení dopravní komunikace apod.). Zdroje tohoto kameniva však nejsou nevyčerpatelné. S ohledem na zajištění cirkulární ekonomiky ve stavebnictví je tedy velmi žádoucí využívat recyklované kamenivo všude tam, kde je to technicky možné a toto kamenivo je k dispozici.


  • EU Construction & Demolition Waste Management Protocol. European Commission. September 2016
  • Guidelines for the waste audits before demolition and renovation works of buildings. European Commission. May 2018
  • Nařízení vlády 352/2014 Sb. o Plánu odpadového hospodářství pro období 2015 až 2024. Sbírka zákonů, částka 141/2014.
  • ÖNORM B 3151: 2014 Rückbau von Bauwerken als Standardabbruchmethode
  • ÖNORM B 2251: 2006 Abbrucharbeiten - Werkvertragsnorm

Doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc., Asociace recyklace stavebních materiálů v ČR, z.s. (ARSM)

člen RR magazínu STROJE-TECHNOLÓGIE-EKOLÓGIA