Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

Jubilejný X. ročník konferencie - NESTMELENÉ A HYDRAULICKY STMELENÉ PODKLADOVÉ VRSTVY VOZOVIEK 2019


Určite je veľkým prekvapením, že konferencia, ktorá je tematicky zameraná na podkladové vrstvy vozoviek, dokázala tak významne osloviť odbornú verejnosť a úspešne dovŕšila prvé desaťročie svojej existencie. Desať rokov v živote konferencie možno nie je veľa, ale je to čas na prvé bilancovanie toho, čo všetko sa podarilo dosiahnuť.

 Prioritou vždy bola aktuálnosť tém a vysoká odborná spôsobilosť prednášajúcich. To sa podarilo dosiahnuť už pri prvom ročníku a udržať aj počas nasledujúcich.  Najväčším benefitom je však schopnosť či odvaha účastníkov vystúpiť so svojím názorom, obhajovať ho, ale pritom byť tolerantný k názorom iných. Je to veľmi dôležité najmä pre mladých pracovníkov, ktorí tak nadobúdajú svoje prvé skúsenosti pri verejnej konfrontácii.

Tak ako vždy bolo ministerstvo dopravy zastúpené Ing. Katarínou Bzovskou, ktorá vo svojej prednáške upozornila na zmeny v európskych predpisoch súvisiacich s preukazovaním zhody stavebných výrobkov a ich dosah na národnú legislatívu.

S prehľadom rezortných predpisov za posledných desať rokov vystúpila Ing. Daniela Čanigová zo Slovenskej správy ciest. Je obdivuhodné, ako malý kolektív pod jej vedením dokáže úspešne zvládnuť také množstvo z odborného hľadiska rôznorodo zameraných predpisov. CRH (Slovensko), a. s., je významný výrobca hydraulických spojív nielen na Slovensku, ale aj v Európe. Portfólio jeho výrobkov sa pravidelne aktualizuje tak, aby v čo najširšej miere spĺňalo požiadavky zhotoviteľov pri dodržaní platných predpisov. Informáciu o ich uplatnení v praxi predniesol pracovník spoločnosti Ján Černák.

V tomto roku mala na konferencii významné zastúpenie aj spoločnosť Carmeuse. Pán Christophe Denayer, Ms. Eng (C. E.), MBA, z Carmeuse EUROPE vystúpil s informáciou o spoločnosti a o novej EN 16907-4 týkajúcej sa úpravy zemín vápnom a hydraulickými spojivami. Spoločnosť Carmeuse Slovakia, s. r. o., a jej činnosť predstavili Zoltán Varga a Tibor Dragon.

Prírodné kamenivo je základným materiálom v cestnom staviteľstve. O premenlivosti  jeho parametrov referovala vo svojom príspevku Ing. Iveta Najdená z Technického a skúšobného ústavu stavebného, n. o.

Skúšobníctvo je neoddeliteľnou súčasťou procesu výstavby. Používané metódy sú štandardizované (EN), ale vďaka zanieteným odborníkom z praxe sa postupne spresňuje interpretácia dosiahnutých výsledkov a ich použitie pre hodnotenie konštrukčných vrstiev vozovky. RNDr. Boris Starší je nepochybne jeden z najvýznamnejších odborníkov v oblasti skúšobníctva zemných konštrukcií a podkladových vrstiev na Slovensku. Vo svojom vystúpení analyzoval možnosti použitia ľahkej dynamickej dosky a zdôvodnil potrebu revidovať súčasne platnú STN 73 6192.

Postupným zlepšovaním skúšobných zariadení a zvyšovaním výpočtovej kapacity počítačov sa začínajú v praxi presadzovať nedeštruktívne metódy. Podstatu niektorých geofyzikálnych metód a ich využitie v diagnostike vozoviek prezentoval doc. RNDr. Vojtech Gajdoš zo spoločnosti InGeoCom, s. r. o. V diskusii odznela široká podpora na aktualizáciu a rozšírenie rezortných predpisov zaoberajúcich sa týmito metódami.

Výsledky z kontrolnej činnosti rekonštrukcie cesty III/1113 prezentoval Ing. Róbert Kováč z VUIS – CESTY, spol. s r. o., a cesty I/65 Ing. Ján Závodný zo spoločnosti VIAKONTROL, spol. s r. o.

Nezastupiteľnosť technického dozoru v procese realizácie stavebného diela bola hlavnou témou vystúpenia Ing. Juraja Guzmického zo spoločnosti GRIFOS, s. r. o.

Zaujímavé boli aj vystúpenia zástupcov zhotoviteľov. Ing. Mikuláš Rjabinčák s projektom Diaľnica D1 Budimír – Bidovce za spoločnosť Skanska SK, a. s., a Ing. Marián Böhmer, PhD., za spoločnosť VIA OPTIMA, spol. s r. o., vystúpili s informáciami o realizácii podkladovej vrstvy lesnej cesty technológiou recyklácie za studena na mieste.

Pohľadom na uplynulé desaťročie z hľadiska používania stabilizácií a zlepšených zemín v spoločnosti Rton Stabilizácie, spol. s. r. o., vystúpil jej zástupca Ing. Martin Filo, PhD.

Špeciálne zameranými prednáškami zaujali Ing. Jozef Kolivoška (spevňovanie korýt vodných tokov), STRABAG, s. r. o., a Ing. Jaroslav Adamec z MACCAFERRI CENTRAL EUROPE, s. r. o. – oceľová sieť pre vystužovanie vozoviek.

Téma nové možnosti využitia polymérov pri zlepšovaní zemín rezonovala v prezentácii spoločnosti Geotechnik SK, prednesenej Ing. Borisom Vráblom, PhD.

Poznatky získané na medzinárodných fórach prezentovali vo svojich vystúpeniach pracovníci TPA Spoločnosti pre zabezpečenie kvality a inovácie, s. r. o., Ing. Zsolt Boros, Ing. Filip Buček a Zoltán Smatana.

Príjemným prekvapením bolo Fórum kvalitárov, ktoré ako vždy otvoril a viedol Ing. Milan Kušnier z NDS, a. s. Prekvapením v tom, že prvýkrát zazneli na adresu zhotoviteľov popri kritike aj slová chvály. To bola podpora pre myšlienku, ktorú som už prezentoval na minulom ročníku, t. j. aby sa na pôde Slovenskej správy ciest zorganizoval Cestársky deň zameraný na prezentáciu úspechov nášho inžinierskeho staviteľstva. Tým by sa zvýšilo zdravé sebavedomie zhotoviteľov, ako aj informovanosť odbornej, ale i laickej verejnosti o úspešne realizovaných stavbách. Povzbudzujúce je, že v diskusii podporila tento nápad väčšina účastníkov. Treba len veriť, že v tomto roku sa už dočkáme aj jej realizácie.

Na konferencii sa zúčastnili aj zástupcovia spoločnosti NORWIT, ktorí poskytli účastníkom svoje katalógy a súvisiace konzultácie o dodávanom sortimente mechanizmov. Vzhľadom na vysoký počet účastníkov, ktorý aj v tomto roku prekročil číslo dvesto, počítame s tým, že na budúci rok využijú výrobcovia a predajcovia stavebných mechanizmov možnosť aktívneho vystúpenia na konferencii. 


Vzhľadom na jubileum bol aj spoločenský večer poňatý trocha slávnostnejšie. Odštartovala ho tematicky zameraná torta a spoločná fotografia účastníkov.

 Desiate výročie sme využili na ocenenie tých, ktorí svojou odbornou či manažérskou činnosťou významne prispeli k úspešnému zaradeniu konferencie do portfólia významných odborných akcií zameraných na inžinierske staviteľstvo.

A tak ako každoročne boli ocenení aj najlepší autori fotografií, ktoré sa už tradične použili pri tvorbe pozvánky.

Aktuálnosť tém, špičkoví odborníci, príjemné prostredie – to všetko sú podmienky, bez ktorých nie je možné zorganizovať dobrú konferenciu. Ale stačí to? Nie, ak chcete, aby jej účastníci odchádzali nielen spokojní s informáciami a kontaktmi, ktoré na nej získali, ale i s úsmevom na tvári ako nečakaným bonusom. Som optimista a verím, že sa nám to spolu podarilo.


Ing. Ľubomír Polakovič, CSc., odborný garant


Fotogaléria k článku