Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

Editorial - magazín 1/2019

31.07.2019 Magazín 01/2019

  Vážení čitatelia, milí priatelia,

    v tomto roku vychádza už 14. ročník dvojmesačného magazínu, ktorý opäť bude dávať širokú ponuku pre odborné články všetkých spoločností pôsobiacich v oblasti predaja techniky, mechanizácie, stavebných, cestných, dopravných a iných strojov a nových technológií. 

Počas roka 2019 dochádza k niekoľkým významným zmenám v hospodárskej politike EÚ, ktorá kladie dôraz na inovácie a na zohľadňovanie energetických a environmentálnych kritérií. Priemyselná politika bude klásť osobitný dôraz na odvetvie dopravy, ktorá je na prahu novej revolúcie, keďže prudkými zmenami prechádzajú mnohé súčasne technológie: elektrifikácia, digitalizácia výrobných procesov, automatizované vozidlá, integrácia súkromnej a hromadnej dopravy.

Stavebníctvo patrí medzi oblasti s náročnou projektovou dokumentáciou komplikovanou administratívnou záťažou a obrovskými nárokmi na aktuálne a presné informácie.

Integrované projektovanie pomocou počítačového modelu stavieb, známe ako BIM (Building Information Modelling), je súčasťou digitalizácie stavebného sektora na Slovensku tak, aby stavebný priemysel bol naďalej konkurencieschopný v porovnaní s vyspelým svetom.

Nové a náročnejšie potreby a nové trendy ma priviedli k rozhodnutiu rozšíriť spektrum uverejňovaných informácií a ponúk. Podniknúť nové aktivity v nových oblastiach s cieľom získania ďalších spolupracovníkov a čitateľov. Naším cieľom je prepojiť informácie, ktoré požadujú zamestnávatelia a zároveň poskytnúť priestor odborovým zväzom. Cieľom je byť v užšom v kontakte s akademickou obcou, ktorá pripravuje ďalších odborníkov do pracovného procesu, dať príležitosť mladým šikovným odborníkom na prezentáciu prvých projektov.  

Doba, vývoj idú rýchlo dopredu, a preto treba aktívne prepájať a združovať aktuálne témy v dotknutých oblastiach. Nevyhnutné je celoživotné vzdelávanie, aj tejto téme sa venujeme v rubrike Personálny rozvoj.

Nové rubriky a ich širšie spektrum venujú priestor na prezentáciu environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby aj novým trendom v doprave, v logistike a elektromobilite – ekologické palivá pre ochranu životného prostredia.

Prezentujeme zariadenia na ťažbu surovín a ich spracovanie, stroje a mechanizáciu na zakladanie stavieb a samotnú realizáciu stavieb určenú pre všetky stavebné profesie.

Chceli by sme upriamiť pozornosť na nové tematické zameranie nášho periodika a podporu v oblasti ekológie, zhodnocovania, recyklácie priemyselných a stavebných odpadov, opätovného použitia stavebných materiálov a obnoviteľných zdroje energie. 

Počas týchto rokov sme nadviazali mnohé významné spolupráce so zväzmi, s asociáciami a so spoločnosťami, ktoré sú pre nás veľmi dôležité, aby sme mohli komplexne informovať o nových trendoch a odporúčaniach či smerniciach.

Na záver ďakujem dlhoročným obchodným partnerom, akademikom, našim autorom odborných článkov, ktorí sú spolutvorcovia – zhotovitelia aj tohto vydania magazínu STROJE-TECHNOLÓGIE-EKOLÓGIA.

M.Kremnická

šéfredakrka