Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

ManiTech monitorovanie manipulačnej techniky


Intenzita využívania vysokozdvižných vozíkov nesie so sebou aj riziká prevádzkových nehôd a úrazov, neraz s vážnymi, až fatálnymi následkami. Americký Úrad pre bezpečnosť a zdravie pri práci uvádza, že pri práci s vysokozdvižnými vozíkmi dochádza v USA ročne približne k 680 400 nehodám. Podľa údajov Národného inšpektorátu práce na Slovensku v rokoch 2013 – 2014 zaznamenali 292 registrovaných pracovných úrazov pri práci s vysokozdvižnými vozíkmi. Z tohto počtu boli evidované 3 úrazy ako závažné pracovné úrazy s následkom smrti, 12 ako závažné pracovné úrazy s ťažkou ujmou na zdraví a 277 registrovaných pracovných úrazov s práceneschopnosťou viac ako 3 dni (zdroj úrazu I-5 vnútropodnikové motorové dopravné prostriedky).

Nástroj na kontrolu dodržiavania predpisov BOZP
Systém MANITECH je prevádzkovaný ako internetová služba, ktorá je dostupná prostredníctvom klientskej aplikácie. Slúži ako užitočný nástroj na kontrolu dodržiavania predpisov BOZP, pričom online monitoruje a vyhodnocuje prevádzku manipulačnej techniky. V štatistikách precízne roztriedené príčiny úrazov, ako je nedbanlivosť, neodborná obsluha, porušenie prevádzkových predpisov a predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) alebo prekročenie technických limitov deklarovaných výrobcom, majú spravidla spoločného menovateľa – chýbajúce alebo neefektívne nástroje na správu vozíkov a kontrolu ich prevádzky. Väčšine nehôd sa dá predchádzať odbornou prípravou obsluhy, dodržiavaním prevádzkových predpisov a postupov BOZP, upevňovaním bezpečných pracovných návykov,dodržiavaním servisných intervalov a termínov pravidelných školení obsluhy manipulačných vozíkov. Kontrolovať plnenie týchto požiadaviek v prevádzkovej praxi umožňuje monitorovanie práce vozíkov a činnosti ich obsluhy.

Spoločnosť INFOCAR, a. s., líder na slovenskom trhu v oblasti telematiky, vyvinula a prevádzkuje monitorovací systém ManiTech ako komplexný nástroj na správu a monitorovanie práce vozíkov a vodičov. Systém ManiTech je kvalitný slovenský výrobok určený pre vozíky rozličných výrobcov a typov. Systém disponuje množstvom zaujímavých funkcií a okrem iného umožňuje nepretržitú kontrolu dodržiavania BOZP na pracoviskách.

Znemožňuje použitie vozíka neoprávnenou osobou a okamžite informuje o porušení prevádzkových limitov, ako je maximálna rýchlosť v objekte, maximálna nosnosť vozíka alebo opustenie vymedzenej prevádzkovej zóny. O prevádzkových výnimkách upozorňuje systém zodpovedných pracovníkov formou SMS alebo e-mailu.

Systém Manitech, ktorý používa mnoho spokojných zákazníkov na Slovensku, ponúka spoločnosť Infocar, a. s., na odskúšanie aj vám v trvaní 1 mesiaca v bezplatnej testovacej prevádzke. Bližšie informácie a kontakty nájdete na našich webových stránkach www.infocar.sk.