Široké spektrum odborných článkov a prezentácie spoločností, odborníkov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, dopravy, strojárstva, ťažby surovín a environmentálnych technológií vo všetkých odvetviach priemyselnej výroby.

EKONOMIKA A AUTO


(JEDNOTLIVEC, RODINA, VÝROBCA, ŠTÁT)

Auto je veľmi výdatne „zapojené“ do našich počtov, keď analyzujeme prínosy a straty jeho vlastníctva. Návyk na každodenné využívanie pohotovej dopravy, keď stále žijeme v dobe potrieb vybaviť mnoho – priamo na mieste – v určitom čase, ale i byť zväčša vo firme, práci, inštitúcii, je závislý od našej fyzickej prítomnosti. Administratíva je často roztrúsená, miesta služieb sa budujú postupne a nepredvídateľne (čo, kde a kedy pribudne). Tak sa stalo, že menšie i väčšie mestá neplánovite rozvíjali a upravujú parkoviská, verejnú dopravu i prístupnosť škôl, ambulancií i nemocníc podľa „väčšinovej“ tradície – to potrebujú všetci.

Úvodom treba pomenovať kľúčové faktory vplývajúce dnes na potrebu a rozvoj dopravy – 1. Prístup všetkých vrstiev k mobilite, ich ciele (všeobecnejšie sociálne trendy), 2. Životný štýl, pracovný týždeň, voľný čas, vzdelanie, šport, využívanie informačných systémov, 3. Energia – ceny, dane, výhody a bezpečnosť, 4. Kvalita životného prostredia, vrátane osobnej bezpečnosti, istoty, zdravie a jeho udržanie, ale aj 5. Miestna environmentálna politika – vplyv na kvalitu vzduchu, hluk, rozdiely i vizuálne znečistenie, vrátane klimatických podmienok, čerpania zdrojov, emisie. Počas troch generácií najmenej v týchto faktoroch sme zmenili našu planétu i s pričinením dopravy a dopravných prostriedkov. 

Jednotlivec

+ má možnosť nezávisle od „spojení“, ktoré využívajú v rôznom čase iní, vybaviť sám, čo treba, deti doviezť do školy a na športoviská, rodičov na vyšetrenia

+ so zahusťovaním budov, príslušných ciest i novostavieb mimo mesta stúpajú jeho náklady na parkovanie, garáž, spotrebu paliva znižovaním priemernej rýchlosti

Rodina

 + vníma vodiča (otca či mamu, neskôr aj dospelé dieťa) ako taxikára na kľúč, auto ako pohotové riešenie pre celú rodinu

Firma, inštitúcia, úrad

+ má pri získaní zamestnanca menej starostí. Ak nerieši pre neho ubytovanie, môže ponúknuť vhodnejšie podmienky na podporu dochádzania do práce

Firma – výrobca automobilov aj ich časti

+ Bez osobitnej snahy má istý prínos. Tí, ktorí sú novátori (15 %), ženú dodávateľov a svoje výskumno-vývojové pracoviská do realizácie „nasatých“ noviniek vo vede a technike, aby zvýšili pridanú hodnotu a cenu... Napodobňujúce spoločnosti „počkajú“ a potom sa rýchlo pridajú k „trendu“. Viac ako 30 % firiem iba odskúšané, odkukané vyrába, lebo nič iné nevie robiť. Všetci však (vo výrobe automobilov) dávajú prácu svojim zamestnancom, generujú prácu pre ďalších pracovníkov vo výrobe (až 6-násobne viacerým)

+ Je rozhodujúcim prínosom pre dopravu. V kontinentálnej doprave cestné motorové vozidlá – osobné automobily, autobusy, motocykle a skútre, i troj- a štvor-kolky na pohyb ľudí, malé až veľké úžitkové automobily – dnes už úspešne a v primeranom čase umožňujú ľuďom, surovinám i produktom byť na správnom mieste v správnom čase. Okrem priameho zamestnávania vo výrobe a tvorivom procese, „starajú“ sa o prácu v službách všeobecne, i v dopravných administratívnych a iných činnostiach, ktoré sleduje každý štát, regionálne i verejnoprávne organizácie

Štát

+ Zamestnanosť v automobilovom a príbuznom priemysle je v priemyselných štátoch výrazným faktorom. Je to až 30 % pracovníkov, ktorí sú zviazaní s automobilom, od spracovateľov základných materiálov, výrobcov dielov, súčiastok, montáže modulov a systémov až po výrobu a montáž automobilov vo finálnom závode (napríklad zvarovňa karosérie, lakovňa a montáž – interiéru, podvozkových častí ap.). Ďalšia štvrtina spolupracujúcich sú pracovníci služieb – palivá a uskladnenie, predaj, servis i recyklácia, poistenie, experti, financie, školiace centrá vodičov, spracovanie homologácií a licencií, motoristické časopisy, publikácie pre laikov, študentov i odborníkov a iné. Viacej ako 45 % ďalších jednotlivcov súvisí s dopravou. Osobná a tovarová cestná doprava viaže v podobe príslušných služieb pracovníkov rôzneho vzdelania, zručností i pracujúcich s informáciami aj v dobe počítačov a sietí. Asi 5 % tvoria tí, ktorí sa zaoberajú stavbou ciest a ich údržbou, pracujú v zdravotnej službe a dopravnej polícii, sú vzdelávajúci účastníkov okolo automobilov, nekomerčne pracujú v administratíve – vrátane vodičských a technických preukazov atď. 


b) Čo to dáva do pohybu

Na obrázku 1 sú pre náš kontinent uvedené krivky registrovaných nových automobilov podľa druhu. Mnoho údajov v charakteristikách jednotlivých druhov je pomerne rozdielnych – plánovaná životnosť, ročné plánované kilometre, „vkus“ zákazníkov a ich potreba inovovať, cyklus v technickom pokroku.

Obr. 1: Ročné nové registrácie automobilov v Európe podľa druhu [Zdroj: ACEA]


* Azda trend v znižovaní ročnej registrácie autobusov je viditeľný najviac – keď si rodina plánuje dovolenku v relatívne blízkej destinácii, majú obyvatelia autá a diaľnice dobre vybavené, keď na väčšie vzdialenosti, cestujú lietadlami. Autobusy skôr využívame na verejnú dopravu v mestách a návštevu viacerých destinácií.

* Počet nových registrácií stredných a veľkých úžitkových automobilov je rozkolísaný relatívne dosť. Závisí to od ťahu výrob do strednej Európy – strojárstvo, elektrotechnika i automobilový priemysel dávajú do pohybu veľké objemy dielov, modulov a systémov vyrobených tam, kde to vedia alebo kde je to lacnejšie. Po roku 2000 zohráva významnú úlohu aj sprísňovanie emisných parametrov.

* Temer 2 milióny malých úžitkových automobilov (do 3,5 t) rozváža tovar zo skladov v blízkosti väčších sídel a pre pestrejšiu ponuku obchodným organizáciám. Prevažná časť dopravných výkonov je v mestách, preto majú ešte náročnejšie podmienky na splnenie emisií. Dá sa konštatovať, že v Európe je konsolidovaný park automobilov s obnovou novými vozidlami – ročne 45 000 autobusov, 450 000 stredných a veľkých úžitkových automobilov, temer 2 milióny malých úžitkových automobilov a 15 miliónov osobných automobilov. Tie priemerne znamenajú 5 až 10 % parku krajiny a triedy vozidiel.

Obr. 2: Ročné registrácie osobných a malých úžitkových automobilov na Slovensku [Zdroj: MV SR, ZAP SR, Le]


Na obrázku 2 je historický rozvoj individuálnej automobilizácie Slovenska. Od roku 2000 je zjavný trend „dobiehania“ západnej Európy v hustote automobilov. To umožnil ekonomický pokrok jednotlivcov a organizácií – rástla potreba pohybu, so zamestnanosťou pokročili príjmy, zlepšovala sa dopravná sieť. Od roku 2008 park automobilov na Slovensku narástol o viac ako 700 000 osobných a malých úžitkových automobilov. Je potešujúce, že za ostatné roky prevláda medzi novými registráciami väčšina nových vozidiel (temer 60 %). Tretinu ich vlastnia jednotlivci. 


Zhrnutie

Doprava je významný faktor nášho uvažovania o budúcnosti. Nielen pre analýzu vecí a ľudí v pohybe, ale aj zhodnotenie ďalších možností jej udržateľnosti. Energia a hmota budú podmieňovať naše možnosti vyrábať, pohybovať sa i múdrieť.     


doc. Ing. Ján Lešinský, CSc.

www.sjf.stuba.sk

Fotogaléria k článku